Tvistlösning: skiljeförfarande

Tvistlösning (tvistelösning) genom skiljeförfarande

Skil­je­för­fa­ran­de (eng. ar­bitra­tion) är den van­li­gas­te for­men av tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) in­om af­färs­li­vet. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs ock­så i skiljeförfarande.

“An ar­bitra­tor must act in a man­ner that upholds the in­tegri­ty and fair­ness of the ar­bitra­tion pro­cess. He or she must main­tain impar­ti­a­li­ty to­ward all par­ti­ci­pants in the ar­bitra­tion at all ti­mes.” Et­hics Stan­dards for Ne­u­tral Ar­bitra­tors in Contractu­al Ar­bitra­tion (Ju­di­ci­al Council of California) Skiljeförfarande-Tvistlösning (Tvistelösning)

Skiljeföraranden

Skil­je­för­fa­ran­den (ar­bitra­tion) har vis­sa för­de­lar fram­för att pro­ces­sa i all­män dom­stol. Sär­skilt är för­fa­ran­det kon­fi­den­ti­ellt och ris­ke­rar allt­så in­te att på­ver­ka de in­blan­da­de par­ter­nas an­se­en­de i en vi­da­re krets. Ett skil­je­för­fa­ran­de kla­ras ock­så of­tast av un­der av­se­värt kor­ta­re tid än en kom­pli­ce­rad rät­te­gång i dom­stol. Par­ter­na dess­utom ock­så möj­lig­het att på­ver­ka va­let av skiljemän.

Skil­je­för­fa­ran­den (ar­bitra­tion) har dock ock­så nack­de­lar. En vik­tig nack­del som of­ta för­bi­ses är att tvis­te­frå­gan en­dast prö­vas en gång, vil­ket stäl­ler sär­skilt höga krav på skil­je­män­nens (skil­je­do­mar­na) kun­ska­per, ana­lys­för­må­ga, in­tegri­tet och in­te minst tids­pla­ne­ring och ar­bets­mo­ral vid sin tvist­lös­ning. För­tro­en­det för fram­för allt en parts­ut­sedd skil­je­man är där­för viktigt.

Na­tur­ligt­vis skall skil­je­man­nen (skil­je­do­ma­ren) fram­för allt age­ra opar­tiskt och han får in­te ris­ke­ra att va­ra jä­vig. Jäv i skil­je­för­fa­ran­den är idag ett stort pro­blem, ef­tersom många skick­li­ga skil­je­män är verk­sam­ma på sto­ra ad­vo­kat­by­rå­er som har el­ler har haft kon­tak­ter med sto­ra de­lar av det svens­ka nä­rings­li­vet. Ius­té ut­gör en fri­ståen­de kva­li­fi­ce­rad ju­rist­by­rå ut­an des­sa kopplingar.

För­u­tom att skil­je­man­nen in­te får va­ra jä­vig och mås­te age­ra opar­tiskt för­vän­tas han ock­så se till att må­let, och från par­tens syn­punkt spe­ci­ellt de frå­gor som är av sär­skild vikt för par­tens ta­lan, blir grund­ligt prö­vad. Det bör ock­så fram­gå av skil­je­do­men, som allt­så bör in­ne­hål­la en nå­gorlun­da ut­för­lig re­do­gö­rel­se för par­ter­nas ar­gu­men­ta­tion och en över­ty­gan­de mo­ti­ve­ring för dom­slu­tet. Ty­värr är det van­ligt att par­ter och om­bud upp­fat­tar skil­je­do­mar som slar­vigt skriv­na och till­kom­na allt­för snabbt. Ius­té står här för nog­gran­na ut­red­ning­ar och kva­li­tet dö­man­det och domskrivningen.

Iusté Skiljeförfarande

Ius­té hjäl­per till med tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) i af­färsju­ri­dis­ka tvis­ter. Pro­fes­sorn i ci­vil­rätt, ti­di­ga­re bank­rätt, Bert Le­hr­berg är en er­fa­ren obe­ro­en­de skil­je­do­ma­re och har an­li­tats som så­dan se­dan 1992. Ge­nom sin förs­ta ut­näm­ning vid nyss fyll­da 35 år blev han sått vitt känt Sve­ri­ges yngs­te skil­je­do­ma­re åt­minsto­ne i mo­dern tid.

Pro­fes­sor Le­hr­berg åtar sig upp­drag som skil­je­man i svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la skil­je­pro­ces­ser på svens­ka el­ler eng­els­ka rö­ran­de af­färsju­ri­dis­ka frå­gor in­om bland an­nat av­tals­rätt, kon­trakts­rätt (köprätt, ent­re­pre­na­dju­ri­dik, bor­gen, pant m m), ak­tie­bo­lags­rätt m m.

Ring Bert Le­hr­berg på te­le­fon 018 – 503800 el­ler 070 – 577 7276 el­ler sänd ett e‑postmeddelande till bert.lehrberg@iuste.se om du vill dis­ku­te­ra ett upp­drag som skil­je­man i ett skiljeförfarande.

Pro­fes­sor Le­hr­berg har en bred kom­pe­tens och om­fat­tan­de er­fa­ren­het se­dan 1985 när det gäl­ler tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) i kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka tvis­ter in­om af­färsju­ri­dik. Så­dan tvist­lös­ning ak­tu­a­li­se­ras of­ta i så­väl svens­ka som in­ter­na­tio­nel­la skil­je­för­fa­ran­den. Den­na kom­pe­tens är in­te be­grän­sad till spe­ci­el­la ju­ri­dis­ka äm­nen, men Le­hr­bergs främs­ta spe­ci­a­li­tet är av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt och öv­rig af­färsju­ri­dik. Till Le­hr­bergs hu­vud­om­rå­den hör bland an­nat föl­jan­de äm­nes­om­rå­den in­om af­färsju­ri­dik: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köprätt, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråm­sö­ver­lå­tel­ser, ent­re­pre­na­dju­ri­dik och and­ra tjäns­te­av­tal, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant, bor­gen och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tals­rätt, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­ning och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­de (ar­bitra­tion) samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Kon­tak­ta oss på Ius­té Af­färsju­ri­dik för att se hur vi kan hjäl­pa dig med tvist­lös­ning! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se! [skil­je­för­fa­ran­de, skil­je­dom, ar­bitra­tion, ar­bitra­tion in Swe­den, Swe­dish arbitration]