Rättsutredning-rättsutlåtande

Rättsutlatanden Rättsutredningar

Rättsutredning och rättsutlåtande (responsum) inom affärsjuridik

En rätts­ut­red­ning ger en nöd­vän­dig del av be­sluts­un­der­la­get in­för vik­ti­ga af­färs­be­slut. Ett rätts­ut­lå­tan­de stär­ker din po­si­tion i för­hand­ling­ar och tvist.

“Vi tar hand om de svå­ras­te fal­len och de svå­ras­te frå­gor­na. Vi har of­ta lyc­kats vän­da lä­gen som and­ra trott var hopplösa.”

Vi är spe­ci­a­lis­ter på ju­ri­disk ana­lys, pro­blem­lös­ning och ar­gu­men­ta­tion, sär­skilt in­om af­färsju­ri­dik.

Vi hjäl­per till med en rätts­ut­red­ning och vid be­hov ett skrift­ligt rätts­ut­lå­tan­de (re­spon­sum) i sam­band med af­fä­rer el­ler när en af­fär gett upp­hov till en tvist.

Det hand­lar då om af­färsju­ri­dis­ka äm­nes­om­rå­den som av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, köprätt, ent­re­pre­na­dju­ri­dik, gå­voju­ri­dik, ak­tie­bo­lags­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt, IT-ju­ri­dik, bank­rätt, sä­ker­he­ter som pant och bor­gen, be­tal­nings­rätt, kon­kurs­rätt och myc­ket an­nat. Även in­om skat­te­rätt och i skat­tetvis­ter är det of­ta de ci­vil­rätts­li­ga och sär­skilt av­tals­rätts­li­ga frå­gor­na som blir av av­gö­ran­de betydelse.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig att re­da ut di­na af­färsju­ri­dis­ka problem!

Om Ditt ären­de gäl­ler en tvist kon­tak­tar du oss med för­del på ett ti­digt sta­di­um me­dan det än­nu går att änd­ra yr­kan­den och grunder.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Vår specialitet

Vi är spe­ci­a­lis­ter på ju­ri­disk pro­blem­lös­ning, sär­skilt in­om af­färsju­ri­dik. Vår uni­ka kom­pe­tens är lös­ning­en av kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka pro­blem, vil­ket of­ta sker i rätts­ut­red­ning­ar. Den­na kom­pe­tens är in­te be­grän­sad till spe­ci­el­la ju­ri­dis­ka äm­nen, men vår främs­ta spe­ci­a­li­tet är af­färsju­ri­dik.

Våra rättsområden

Till vå­ra hu­vud­om­rå­den hör bland an­nat föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köprätt, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, byte och gå­va, ent­re­pre­nad­rätt och and­ra tjäns­te­av­tal, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant, bor­gen och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tals­rätt, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­ning och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rättci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och ar­gu­men­ta­tions­tek­nik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!