Avtalstolkning

Få reda på vad ditt avtal innebär! Avtalstolkning (kontrakstolkning)

Av­talstolk­ning, el­ler som man ibland of­ta sä­ger kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning, är en cen­tral del av af­färsju­ri­di­ken och ett vik­tigt in­slag i af­färs­verk­sam­het.

Avtalstolkning-Kontraktstolkning-Kontraktstydning-Avtalstydning

Av­tal in­om af­färsju­ri­dik är of­ta svår­tol­ka­de. Tolk­nings­frå­gor ger of­ta upp­hov till pro­blem. De fles­ta av­tals­rätts­li­ga tvis­ter hand­lar om av­talstolk­ning. Of­ta ta­lar man i stäl­let om kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning (av­tal­styd­ning).

För att få ut det man vill ha av ett av­tal mås­te man ve­ta vil­ka rät­tig­he­ter av­ta­let ger. För att kun­na upp­fyl­la ett av­tal kor­rekt och slip­pa gö­ra sig skyl­dig till kon­trakts­brott i onö­dan mås­te man ve­ta vil­ka skyl­dig­he­ter man har en­ligt av­ta­let.

Vil­ka rät­tig­he­ter ger av­ta­let? Vil­ka plik­ter mås­te upp­fyl­las?

Få sva­ret på di­na frå­gor av en le­dan­de ex­pert på av­talstolk­ning (kon­traktstolk­ning, kon­traktstyd­ning, av­tal­styd­ning).

Vi har unik kom­pe­tens och myc­ket om­fat­tan­de er­fa­ren­het av av­talstolk­ning (kon­traktstolk­ning, kon­traktstyd­ning, av­tal­styd­ning) in­om af­färsju­ri­dik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Avtal som vi jobbat med

Vi job­bar med af­färsju­ri­dis­ka av­tal av al­la slag, till ex­em­pel

• Kö­pav­tal; köp av lös egen­dom el­ler fas­tig­hets­köp.
• Fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser.
• In­kråm­sö­ver­lå­tel­ser.
• Ak­ti­eö­ver­lå­tel­ser.
• Gå­vo­av­tal.
• Full­mak­ter.
• Tjäns­te­av­tal.
• Ent­re­pre­na­dav­tal.
• Kre­ditav­tal.
• Bor­gens­för­bin­del­ser.
• Bank­ga­ran­ti­er.
• Pant­sätt­ning­ar.
• Hy­res­av­tal.
• Ar­ren­de­av­tal.
• Av­tal om nytt­jan­de­rät­ter av oli­ka slag.
• Le­a­singav­tal.
• Fran­schi­singav­tal.
• An­ställ­nings­av­tal.
• För­säk­rings­av­tal.
• Trans­portav­tal.
• Av­tal in­om IT och te­le­kom.

En av­talstolk­ning (kon­traktstolk­ning) är of­ta ett li­tet ar­be­te, när det ba­ra hand­lar om att ta­la om vad tex­ten i ett av­tal kan be­ty­da som så­dan. Om det gäl­ler en svå­ra­re tolk­ning­frå­ga, där man mås­te ta hän­syn till om­stän­dig­he­ter­na vid av­tals­slu­tet, par­ter­nas syf­te me d av­ta­let och di­ver­se and­ra fak­to­rer kan det ar­be­te som mås­te gö­ras i stäl­let bli om­fat­tan­de.

Kon­tak­ta Ius­té Af­färsju­ri­dik för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!