Avtalsskrivning-kontraktsskrivning

Vi hjälper numera till även med avtalsskrivning (kontraktsskrivning)

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­ras of­ta av­tals­skriv­ning­en för att de ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som skö­ter det­ta in­te hin­ner med att få fram en god av­talstext i tid. Vi har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av av­tals­gransk­ning, av­talstolk­ning och oli­ka av­tals­tvis­ter och kan där­för of­ta ge kvli­fi­ce­rad hjälp ut­an om­fat­tan­de förberedelsearbete.

“Ett då­ligt av­tal är säm­re än ing­et avtal.”

Avtalsskrivning-Kontraktsskrivning

Att skri­va av­tal är en svår konst. Det vi­sar sig in­te säl­lan i hur av­tal ser ut. Un­der de dry­ga tju­go­sju år vi bi­trätt med av­tals­gransk­ning och and­ra av­tals­frå­gor in­om af­färsju­ri­dik har vi kun­nat kon­sta­te­ra att av­tal (kon­trakt) of­ta är då­li­ga, ja ibland rentav us­la. Det gäl­ler ibland ock­så i fall där av­tals­skriv­ning­en (kon­trakts­skriv­ning­en, av­tals­ut­form­ning­en, kon­trakts­ut­form­ning­en) har skötts av ju­ris­ter el­ler rentav ad­vo­ka­ter, som ju bor­de kun­na bättre.

Då­li­ga av­tal stäl­ler säl­lan till pro­blem. Men i de fall då pro­blem upp­kom­mer i eko­no­miskt be­ty­del­se­ful­la av­tal har de of­ta ka­ta­stro­fa­la kon­se­kven­ser. Där­för är det vik­tigt att ha koll på in­ne­hål­let i si­na av­tal och att in­te ac­cep­ter då­lig av­tals­skriv­ning. Många har in­sett det och an­li­tat oss för av­tals­gransk­ning bå­de av in­di­vi­du­el­la av­tal och av stan­dar­dav­tal in­om af­färsju­ri­dik. Vi har ock­så of­ta fått för­fråg­ning­ar om att hjäl­pa till med av­tals­skriv­ning (kon­trakts­skriv­ning, av­tals­ut­form­ning, kon­trakts­ut­form­ning). Vi har då i re­gel tac­kat nej, ef­tersom vi ve­lat renod­la vår verk­sam­het till de tjäns­ter där vi är bäst på mark­na­den. Med ti­den har det dock gått upp för oss att vad vi har att er­bju­da in­om av­tals­skriv­ning står sig myc­ket bra. Där­för har vi be­slu­tat oss för att, när vi an­ser de be­fo­gat, åta oss även upp­drag in­om avtalsskrivning.

Kon­tak­ta Ius­té Af­färsju­ri­dik för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se! [Av­tals­skriv­ning, kon­trakts­skriv­ning, av­tals­ut­form­ning, kontraktsutformning.]