Avtalsgranskning

Avtalsgranskning inom affärsjuridik – kvalificerad avtalshjälp av och för proffs

Av­tals­gransk­ning, el­ler som man ibland ock­så sä­ger, kon­trakts­gransk­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­rar man of­ta av­tals­skriv­ning­en och hop­par över av­tals­gransk­ning­en (kon­trakts­gransk­ning­en) där­för att de ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som skö­ter det­ta in­te hin­ner med att få fram en god av­talstext i tid. Vi har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av av­tals­gransk­ning, av­talstolk­ning och oli­ka av­tals­tvis­ter och kan där­för of­ta ge kvli­fi­ce­rad hjälp ut­an om­fat­tan­de förberedelsearbete.

“Fy­ra ögon ser mer än två!”

“Av­slö­jan­de om­dö­men fälls av trä­na­de ögon, upp­märk­sam­ma och kun­ni­ga betraktare.”

“Vi ar­be­tar med kva­li­fi­ce­ra­de av­tals­frå­gor så­väl in­ter­na­tio­nellt som na­tio­nellt se­dan 1985 och har där­för ett myc­ket om­fat­tan­de jäm­fö­rel­se­ma­te­ri­al att ut­gå ifrån.”

Dina avtal får du leva med! Ta inte för stora risker vid avtalsslut!

Avtalsgranskning-Kontraktsgranskning

Ett av­tal är of­ta (of­tast!) nå­got av ett skott i mörk­ret och där­för ock­så ett risk­ta­gan­de. Det gäl­ler oav­sett om det är frå­ga om ett en­skilt av­tal som skall in­gås, ett trans­ak­tions­upp­lägg som skall gö­ras el­ler ett stan­dar­dav­tal som skall till­ska­pas att an­vän­das vid kanske en stor av­tals­slut i framtiden.

Av­tals­gransk­ning (kon­trakts­gransk­ning) är ett vik­tigt led i av­tals­skriv­ning­en och att för­ut­se vil­ka ris­ker som finns och eli­mi­ne­ra dem el­ler fö­re­byg­ga de­ras kon­se­kven­ser där det är möj­ligt. Al­la pro­blem som kan upp­kom­ma kan in­te för­ut­ses och det är vik­tigt att av­ta­lets be­stäm­mel­ser är så ut­for­ma­de att de in­te själv ger upp­hov till yt­ter­li­ga­re problem.

Vis­sa av de pro­blem som kan upp­kom­ma (och of­ta gör det!) har att gö­ra med hur av­tals­be­stäm­mel­ser är ut­for­ma­de och hur de tol­kas och tilläm­pas. För att kun­na skri­va ett bra och fun­ge­ran­de av­tal krävs där­för, för­u­tom en god språk­lig för­må­ga, om­fat­tan­de kun­ska­per i av­talstolk­ning.

And­ra pro­blem ak­tu­a­li­se­ras i så­da­na fall då okän­da om­stän­dig­he­ter upp­da­gas el­ler för av­ta­let vik­ti­ga för­hål­lan­de­na för­änd­ras ef­ter av­tals­slu­tet. Des­sa pro­blem hör till av­tals­rät­tens mest klas­sis­ka – och of­tast upp­kom­man­de. Av av­tals­skri­va­ren krävs där­för ock­så god kän­ne­dom om vil­ka ty­per av pro­blem i form av okän­da el­ler änd­ra­de för­hål­lan­den (orik­ti­ga el­ler bris­tan­de för­ut­sätt­ning­ar) som kan tän­kas ak­tu­a­li­se­ras vid av­tal i all­män­het el­ler av viss typ.

Med hän­syn till det sag­da är det up­pen­bart att ett då­ligt ut­for­mat av­tal, trans­ak­tions­upp­lägg el­ler stan­dar­dav­tal kan va­ra en tic­kan­de bomb som po­ten­ti­ellt kan få svå­ra kon­se­kven­ser – ja, le­da till en ka­ta­strof – den dag av­ta­lets bris­ter up­pen­ba­ras. Det är där­för för­bluf­fan­de hur många av­tal som skrivs ut­an med­ver­kan av kva­li­fi­ce­rad ju­ri­disk ex­per­tis. Det­ta är ett risk­ta­gan­de som få välin­for­me­ra­de och san­sa­de ak­tö­rer rim­li­gen bor­de an­se sig ha råd med. Det är en, i för­hål­lan­de till de po­ten­ti­el­la ris­ker­na, of­tast myc­ket bil­lig för­säk­ring att lå­ta av­ta­let upp­rät­tas av en er­fa­ren ad­vo­kat el­ler företagsjurist.

Ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som skri­ver av­tal åt si­na kli­en­ter ut­går i re­gel från eta­ble­ra­de stan­dar­dav­tal och and­ra be­prö­va­de av­talsmal­lar. Det­ta är all­de­les ut­märkt – när mal­len pas­sar. Ett pro­blem kan dock va­ra att av­talsmal­len är ut­for­mad med sik­te på ett “nor­malt” el­ler “ty­piskt” av­tals­för­hål­lan­de, till ex­em­pel ett van­ligt köp. En så­dan mall pas­sar in­te för al­la köpeavtal.

Of­ta be­hö­ver änd­ring­ar gö­ras i en av­talsmall. Ibland mås­te man ta fram ett i sto­ra de­lar helt nytt av­tal. I så­da­na fall ställs höga krav på av­tals­skri­va­rens kom­pe­tens, dels när det gäl­ler att för­stå att mal­len in­te pas­sar, dels när det gäl­ler att för­fat­ta ett för av­tals­för­hål­lan­det pas­san­de avtal.

Ibland be­hö­ver ock­så an­pass­ning­ar gö­ras i för­hål­lan­de till and­ra av­tal. Den som kö­per in en va­ra från en le­ve­ran­tör för att säl­ja den vi­da­re till en kund bör till ex­em­pel se till att till ex­em­pel fel­ak­tig­he­ter el­ler dröjs­mål i le­ve­ran­sen från le­ve­ran­tö­rens in­te drab­bar ho­nom själv i för­hål­lan­de till kun­den, ut­an att han själv kan kom­pen­se­ra sig ge­nom att rik­ta ett mot­sva­ran­de an­språk (of­tast ska­de­ståndskrav) mot leverantören.

Sär­skilt i så­da­na fall där ett av­tal be­hö­ver ut­for­mas in­di­vi­du­ellt och in­te kan föl­ja mal­len kan det va­ra be­fo­gat att av­tals­skri­va­ren mins­kar kli­en­tens risk­ta­gan­de yt­ter­li­ga­re ge­nom att lå­ta en ex­pert på av­talstolk­ning och oför­ut­sed­da och änd­ra­de för­hål­lan­den grans­ka det ut­kast han kom­mit fram till. Vi har om­fat­tan­de kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter in­om des­sa om­rå­den och bi­trä­der så­väl ad­vo­ka­ter som fö­re­tag med av­tals­gransk­ning (kon­trakts­gransk­ning).

Kon­tak­ta Ius­té Af­färsju­ri­dik  för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

[av­tals­gransk­ning, kon­trakts­gransk­ning, gransk­ning av av­tal, gransk­ning av kontrakt]