Affärsjuridisk rådgivning

Affärsjuridisk rådgivning inom affärsjuridik

Af­färsju­ri­disk råd­giv­ning bör va­ra en cen­tral del av var­je be­ty­del­se­fullt af­färs­be­slut. Att så många tar så sto­ra ris­ker in­om ju­ri­di­ken be­ror an­tag­li­gen en­dast på att de in­te ta­git re­da på vil­ka ris­ker­na är.

“It is ea­si­er to do a job right than to ex­plain why you didn’t.”
Mar­tin Van Buren

Affärsjuridisk rådgivning

Be­hö­ver du snabbt få råd i en af­färsju­ri­disk frå­ga? El­ler be­hö­ver du ett kva­li­fi­ce­rat och myc­ket er­fa­ret boll­plank in­för ett vik­tigt be­slut el­ler ett mö­te? Ring oss i så fall pro­fes­sor Bert Le­hr­berg på 018-50 38 00 el­ler 070 – 577 72 76.

Vi er­bju­der kva­li­fi­ce­rad af­färsju­ri­disk råd­giv­ning (kon­sul­ta­tio­ner) i oli­ka af­färsju­ri­dis­ka frå­gor. Det kan gäl­la tvis­ter (vi dri­ver of­tast in­te själ­va tvis­ter, men sam­ar­be­tar med och ger råd åt ad­vo­ka­ter och and­ra pro­cess­fö­ra­re). Det kan ock­så gäl­la be­slut som be­hö­ver fat­tas in­för af­färs­upp­gö­rel­ser, av­tals­slut, till­ska­pan­det av stan­dar­davv­tal m m.

Vi läm­nar of­ta af­färsju­ri­disk råd­giv­ning per te­le­fon och fun­ge­rar of­ta även som boll­plank åt ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter in­om af­färsju­ri­dik. De fles­ta av vå­ra kun­der är myc­ket kva­li­fi­ce­ra­de ex­per­ter in­om af­färsju­ri­dik och ju­ri­disk tvis­te­lös­ning. Är det mind­re bråds­kan­de bru­kar vi träf­fas för en per­son­lig ge­nom­gång. Råd i kom­pli­ce­ra­de af­färsju­ri­dis­ka frå­gor kom­bi­ne­ras of­ta med rätts­ut­red­ning­ar.

Affärsjuridisk rådgivning i olika ämnen

Ju­ri­disk råd­giv­ning läm­nar vi i bland an­nat av­tals­frå­gor, bo­lags­frå­gor, bank­frå­gor och många and­ra af­färsju­ri­dis­ka frå­gor in­för af­färs­be­slut el­ler i tvis­ter i skil­je­för­fa­ran­den el­ler domstol.

Som ex­em­pel på om­rå­den in­om af­färsju­ri­di­ken där vi bru­kar ge ju­ri­disk råd­giv­ning kan näm­nas kan näm­nas kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lagsju­ri­dik, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­der och and­ra tjäns­ter, IT-ju­ri­dik och te­le­kom, för­säk­ringsju­ri­dik, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Ju­ri­disk råd­giv­ning vid tvist – kon­tak­ta oss gär­na i god tid fö­re hu­vud­för­hand­ling­en, då al­la yr­kan­den och grun­der skall va­ra pre­ci­se­ra­de! Det är in­te helt ovan­ligt att vi fö­re­slår nya yr­kan­den el­ler grun­der och kanske även nya bevis.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!