Juridiktjänster

affärsjuridik (business law)Affärsjuridiska tjänster från Iusté

Ius­té bi­trä­der med ju­ri­dis­ka tjäns­ter in­om affärs­­juridik. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att ut­re­da ju­ri­dis­ka pro­blem, grans­ka av­tal och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vårt sto­ra kun­nan­de och höga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand advokat­­byråer, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag och and­ra fö­re­tag. Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

“Dålig juridik kostar!”

Vi lö­ser kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka pro­blem in­om af­färsju­ri­dik!

Vi är spe­ci­a­lis­ter på ju­ri­disk pro­blem­lös­ning, sär­skilt in­om af­färsju­ri­dik. Vår uni­ka kom­pe­tens är lös­ning­en av myc­ket kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka pro­blem. Vi är ock­så bra på att hit­ta pro­blem och ar­gu­men­ta­tions­lin­jer i för­hand­ling­ar el­ler tvis­ter. Den­na kom­pe­tens är in­te be­grän­sad till spe­ci­el­la ju­ri­dis­ka äm­nen, men vår spe­ci­a­li­tet är affärsjuridik.

Vi bi­trä­der i förs­ta hand med föl­jan­de affärs­juridiska tjäns­ter:

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Vi löser komplicerade juridiska problem inom affärsjuridik!

Vi är spe­ci­a­lis­ter på ju­ri­disk pro­blem­lös­ning, sär­skilt in­om af­färsju­ri­dik. Vår uni­ka kom­pe­tens är lös­ning­en av myc­ket kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka pro­blem. Vi är ock­så bra på att hit­ta pro­blem och ar­gu­men­ta­tions­lin­jer i för­hand­ling­ar el­ler tvis­ter. Den­na kom­pe­tens är in­te be­grän­sad till spe­ci­el­la ju­ri­dis­ka äm­nen, men vår spe­ci­a­li­tet är affärsjuridik.

Kompetensområden inom affärsjuridik!

Till vå­ra hu­vud­om­rå­den in­om af­färsju­ri­di­ken hör föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köprätt, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­dju­ri­dik och and­ra tjäns­te­av­tal, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant, bor­gen och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tals­rätt, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­ning och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Högkvalitativ affärsjuridik

Ius­té drivs av ju­ris dok­torn och lä­ro­stols­pro­fes­sorn i ci­vil­rätt vid Upp­sa­la uni­ver­si­tet, f d pro­fes­sorn i bank­rätt Bert Le­hr­berg och ju­ris dok­torn och do­cen­ten i pro­cess­rätt vid sam­ma uni­ver­si­tet Eli­sa­beth Le­hr­berg. Ius­té fo­ku­se­rar på att er­bju­da ju­ri­dik­tjäns­ter i form av ex­per­tjäns­ter av högs­ta kva­li­tet. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand af­färsju­ri­dis­ka ad­vo­kat­by­rå­er, ban­ker och fö­re­tag i Sve­ri­ge och and­ra län­der. Till ex­pert­om­rå­de­na in­om af­färsju­ri­dik hör bland an­nat svensk och in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt och kon­trakts­rätt, svensk ak­tie­bo­lags­rätt samt pro­cess­rätts­li­ga frå­gor, sär­skilt i skil­je­för­fa­ran­den (ar­bitra­tion).

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.