Skräffarsydda kurser

Skräddarsydda kurser inom affärsjuridik

Skräd­dar­syd­da kurser

Fö­re­tags­an­pas­sa­de kur­ser. Vå­ra fö­re­tags­kur­ser ges of­tast i re­gi av oli­ka upp­drags­gi­va­re som an­li­tar oss för att ut­bil­da till ex­em­pel sin per­so­nal i ett äm­ne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Upp­drags­gi­va­ren är of­tast en ad­vo­kat­by­rå, en bank, ett fö­re­tags ju­ristav­del­ning el­ler en el­ler fle­ra stat­li­ga el­ler kom­mu­na­la myn­dig­he­ter el­ler organisationer.

Fö­re­tags­an­pas­sa­de fö­re­tags­kur­ser kan ges i form av kor­ta lek­tio­ner om kanske ba­ra en el­ler två tim­mar (t.ex. ett lun­chan­fö­ran­de el­ler fru­kostan­fö­ran­de el­ler en in­led­ning vid en kon­fe­rens) el­ler som mer om­fat­tan­de kur­ser som på­går en vec­ka el­ler läng­re. De fles­ta av vå­ra kur­ser om­fat­tar dock en till två dagar.

Vi ar­be­tar of­tast ut­i­från ett kurs­upp­lägg som vi har från en kurs som vi re­dan hål­lit i nå­got sam­man­hang (se ne­dan!). Ut­i­från det­ta gör vi mo­di­fi­ka­tion för att kur­sen bätt­re skall pas­sa mot­ta­gar­nas be­hov. Vi kan ock­så vid be­hov kon­stru­e­ra nya kur­ser in­om vå­ra ämnesområden.

Kost­na­der­na för skräd­dar­syd­da kur­ser för­hand­las in­di­vi­du­ellt, ef­tersom vårt för­be­re­del­se­ar­be­te blir be­ro­en­de av vad kur­sen skall innehålla.

Kon­tak­ta oss på te­le­fon 018 – 503800 el­ler email info@iuste.se om ni är in­tres­se­rad av att an­li­ta oss för en fö­re­tags­an­pas­sad utbildning.

Aktuella företagskurser i affärsjuridik

Här är någ­ra äm­nen för fö­re­tags­kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­ut­bild­ning al­ter­na­tivt öpp­na kurser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens arbetssätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va kontrakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i aktiebolagsrätten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rättsverkan

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

In­tres­se­an­mä­lan:

An­mäl ditt in­tres­se för en kurs i nå­got av det­ta el­ler ne­dan an­giv­na äm­nen ge­nom att mai­la oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ning­ar från per­so­ner som vill del­ta i en kurs om ett visst äm­ne kom­mer vi att ar­ran­ge­ra en öp­pen kurs i ämnet.

Yt­ter­li­ga­re äm­nen där vi bru­kar hål­la kur­ser el­ler privatlektioner:

Här är någ­ra ex­em­pel på äm­nen som vi har hål­lit kur­ser om:

- prak­tisk ju­ri­disk metod,

- av­tals­rät­tens grundstrukturer,

- av­tals­slut,

- av­talstolk­ning,

- av­tals­skriv­ning,

- ogil­tig­het av avtal,

- köprätt,

- om­för­hand­lings­klau­su­ler,

- elektro­nisk kontraktsrätt,

- bor­gens­an­svar,

- bank­be­tal­ning­ar och mo­der­na betalningsformer,

- bild­ning av aktiebolag,

- be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i aktiebolagsrätten

- vinstut­del­ning i akiebolag,

- fu­sion och fission,

- upp­lös­ning av aktiebolag,

- råd­giv­nings­an­svar,

- åter­vin­ning i konkurs,

- rät­te­gång i konkurs.

Yt­ter­li­ga­re äm­nes­om­rå­den för kur­ser och privatlektioner

Även and­ra äm­nen in­om vå­ra kom­pe­tens­om­rå­den kan bli ak­tu­el­la för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till des­sa hör bland an­nat föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­der och and­ra tjäns­ter, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tal, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Ring Bert Le­hr­berg på te­le­fon 018 – 503800 el­ler (om han in­te sva­rar där) 070 – 577 7276 el­ler mai­la till bert@iuste.se om du vill dis­ku­te­ra en ju­ri­disk kurs, ett fö­re­drag etc in­om vå­ra områden.