Privatlektioner

Privatlektioner i affärsjuridik

Pri­vat­lek­tio­ner

Affärsjuridisk kompetensutveckling genom privatlektioner.

“Ex­cel­lence is mo­re fun than mediocrity”
Le­o­nard Berry

Öns­kar Du en in­di­vi­du­ell, skräd­dar­sydd ut­bild­ning in­om ett mer be­grän­sat om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om svensk af­färsju­ri­dik el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver Du en me­ra spe­ci­fik trä­ning i tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka metoden?

I så fall kan ett an­tal pri­vat­lek­tio­ner va­ra den mest än­da­måls­en­li­ga lös­ning­en för Dig.

Att lä­ra sig ett nytt af­färsju­ri­diskt äm­ne ge­nom pri­vat­lek­tio­ner är na­tur­ligt­vis en ex­klu­siv un­der­vis­nings­form, som är dy­ra­re räk­nat per tim­me än att del­ta i kur­ser med fle­ra del­ta­ga­re. Sam­ti­digt har det­ta sto­ra för­de­lar som kan gö­ra att det än­då är eko­no­miskt mer förmånligt:

1. Om Du väl­jer pri­vat­lek­tio­ner be­hö­ver du mind­re tid för att lä­ra dig det du be­hö­ver lä­ra, ef­tersom ti­den kan ut­nytt­jas mer ef­fek­tivt. Då kan på så vis av­se­värt mins­ka ditt inkomstbortfall.

2. Pri­vat­lek­tio­ner ger Dig stör­re möj­lig­he­ter att själv be­stäm­ma över un­der­vis­ning­ens för­lägg­ning i ti­den. Du kan väl­ja ti­der då Du in­te är upp­ta­gen av an­nat och på så vis mi­ni­me­ra ditt inkomstbortfall.

3. Un­der­vis­ning­ens in­ne­håll kan, om Du väl­jer pri­vat­lek­tio­ner, an­pas­sas ef­ter Di­na be­hov. Du kan väl­ja att få ve­ta mer om det som in­tres­se­rar Dig mest. Du slip­per lyss­na på (och be­ta­la för) så­dant som Du re­dan kan el­ler som du sak­nar in­tres­se för.

4. Du har lä­ra­ren för Dig själv och kan ut­an av­brott fo­ku­se­ra helt på Din egen di­a­log med lä­ra­ren. Du kan stäl­la de frå­gor Du be­hö­ver stäl­la. Lä­ra­ren har stör­re möj­lig­het än i en grupp att se till att Du verk­li­gen för­står och lär Dig det som är viktigt.

5. Om det be­hövs kan vi kom­ma till dig för att hål­la pri­vat­lek­tio­ner. Det kos­tar na­tur­ligt­vis ex­tra för tids­spil­lan och re­se­kost­na­der, men kan än­då va­ra bil­li­ga­re än om Du själv skall ta le­digt för att re­sa till en kurs.

Allt det­ta gör att Du be­hö­ver mind­re tid. Det mins­kar Ditt in­komst­bort­fall – in­te säl­lan en av­se­värt stör­re kost­nads­post än kurs­av­gif­ten. Har Du go­da in­koms­ter i Din verk­sam­het kan någ­ra få tim­mars fo­ku­se­rad pri­vat­un­der­vis­ning där­för va­ra ett eko­no­miskt för­mån­ligt al­ter­na­tiv till del­ta­gan­det i en el­ler fle­ra heldagskurser.

Lå­ter det­ta in­tres­sant för dig? Kon­tak­ta oss i så fall för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Ämnen för privatlektioner

De äm­nen där vi ger pri­vat­lek­tio­ner in­om af­färsju­ri­dik är i hu­vud­sak de­sam­ma som de där vi hål­ler of­fent­li­ga och skräd­dar­syd­da företagskurser.

Här är någ­ra äm­nen för kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­ut­bild­ning al­ter­na­tivt öpp­na kurser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens arbetssätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va kontrakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i aktiebolagsrätten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rättsverkan

In­tres­se­an­mä­lan:

An­mäl ditt in­tres­se för en kurs i nå­got av det­ta el­ler ne­dan an­giv­na äm­nen ge­nom att mai­la oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ning­ar från per­so­ner som vill del­ta i en kurs om ett visst äm­ne kom­mer vi att ar­ran­ge­ra en öp­pen kurs i ämnet.

Yt­ter­li­ga­re äm­nen där vi bru­kar hål­la kur­ser el­ler privatlektioner:

Här är någ­ra ex­em­pel på äm­nen som vi har hål­lit kur­ser om:

- prak­tisk ju­ri­disk metod,

- av­tals­rät­tens grundstrukturer,

- av­tals­slut,

- av­talstolk­ning,

- av­tals­skriv­ning,

- ogil­tig­het av avtal,

- köprätt,

- om­för­hand­lings­klau­su­ler,

- elektro­nisk kontraktsrätt,

- bor­gens­an­svar,

- bank­be­tal­ning­ar och mo­der­na betalningsformer,

- bild­ning av aktiebolag,

- be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i aktiebolagsrätten

- vinstut­del­ning i akiebolag,

- fu­sion och fission,

- upp­lös­ning av aktiebolag,

- råd­giv­nings­an­svar,

- åter­vin­ning i konkurs,

- rät­te­gång i konkurs.

Yt­ter­li­ga­re äm­nes­om­rå­den för kur­ser och privatlektioner

Även and­ra äm­nen in­om af­färsju­ri­dik kan bli ak­tu­el­la för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till des­sa hör bland an­nat föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­der och and­ra tjäns­ter, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tal, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!