Juristcoaching

Juristcoaching – coaching för jurister

Ju­rist­coaching

Juristcoaching. Coaching för jurister

Vi er­bju­der coaching för ju­ris­ter (ju­rist­coaching) för dig som vill ut­veck­la din kom­pe­tens in­om af­färsju­ri­dik in­te ba­ra när det gäl­ler kun­ska­per, ut­an även när det gäl­ler al­la de and­ra spe­ci­el­la för­må­gor som gör dig till en skick­lig och fram­gångs­rik ju­rist.

Hur bra vo­re det in­te att of­ta­re – ja, rentav all­tid – kun­na pre­ste­ra på topp? För att hjäl­pa dig att kom­ma när­ma­re det­ta mål ar­be­tar vi vid ju­rist­coaching med oli­ka me­to­der för att ut­veck­la din spets­kom­pe­tens in­om bland an­nat ju­ri­di­kens ar­bets­me­to­der och avan­ce­rad argumentationsteknik.

Coaching har länge an­vänts i stor om­fatt­ning och med stor fram­gång in­om id­rot­ten och har på se­na­re år bli­vit en allt van­li­ga­re me­tod för att för­bätt­ra re­sul­ta­ten i ar­bets­li­vet och al­la livs­om­rå­den, så­väl på in­di­vi­du­ell ni­vå som för grup­per. Även för ju­ris­ten är coaching en an­vänd­bar me­tod för att snabbt lä­ra sig att stän­digt pre­ste­ra på topp och över­träf­fa sig själv. Vi kal­lar den me­tod som vi ut­veck­lat för coaching för ju­ris­ter ju­rist­coaching. Den rik­tar sig pri­märt till ju­ris­ter verk­sam­ma in­om af­färsju­ri­dik.

Coaching är en of­ta för­bi­sedd me­tod för att ut­veck­la sin för­må­ga att an­vän­da si­na in­ne­bo­en­de re­sur­ser och att all­tid pre­ste­ra på topp. Ju­rist­coaching går till på det sät­tet att vi för ett sam­tal mel­lan mig som coach och dig som kli­ent. Un­der det sam­ta­let hjäl­per jag dig främst ge­nom att stäl­la frå­gor. Des­sa frå­gor är så­da­na som gör att du lät­ta­re själv kan se sam­man­hang­en i ditt liv, iden­ti­fi­e­ra och pre­ci­se­ra di­na mål, över­vin­na el­ler kring­gå oli­ka hin­der och nå fram till målen.

Vår ju­rist­coaching, ut­for­mad för ju­ris­ter, hand­lar i grun­den om att du skall bli mer med­ve­ten om vem du är och hur du fun­ge­rar i oli­ka sam­man­hang, för att på det sät­tet bätt­re kun­na ut­nytt­ja di­na re­sur­ser när du be­hö­ver dem. Det är allt­så frå­ga om re­sur­ser som du egent­li­gen re­dan har, men som in­te all­tid (ja, kanske hit­tills ald­rig) är till­gäng­li­ga för dig. Det just de re­sur­ser­na som gör att du ibland kan pre­ste­ra på topp.

Un­der en ju­rist­coaching får du hjälp med att pre­ci­se­ra och spe­ci­fi­ce­ra di­na mål (Vad spe­ci­fikt är det du vill upp­nå? Hur vet du att du är fram­me vid må­let?) – och pro­gram­me­ra dig för att upp­nå dem. Du får ock­så hjälp med att iden­ti­fi­e­ra och fri­gö­ra – samt op­ti­malt an­vän­da – di­na re­sur­ser. Att sät­ta mål är en vik­tig del av vägen mot må­let. Det finns oli­ka me­to­der för att pre­ci­se­ra mål som du får ar­be­tar med un­der juristcoachingen.

En an­nan vik­tig del av en ju­rist­coaching kan, om det be­hövs, va­ra att byg­ga upp din mo­ti­va­tion för att nå må­len. An­ta att du egent­li­gen, nå­gon­stans in­nerst in­ne, är osä­ker på vad du egent­li­gen vill? I så fall är det kanske in­te sär­skilt kons­tigt ifall du mär­ker att du ibland in­te pre­ste­rar fullt så bra som du skul­le kun­na gö­ra. Vi kan då sät­ta oss och ned med hjälp av oli­ka me­to­der hit­ta fram till vad det är som mo­ti­ve­rar dig och hur det kan kopp­las till ditt ar­be­te som ju­rist.

Det är ock­så vik­tigt att du un­der ju­rist­coaching­en iden­ti­fi­e­ra de för­ut­sätt­ning­ar som mås­te upp­fyl­las för att di­na mål skall kun­na nås. En vik­tig del av det­ta är att iden­ti­fi­e­ra och un­dan­rö­ja de hin­der och pro­blem som kan fin­nas för dig när det gäl­ler att upp­nå målen.

Miss­för­stå mig nu in­te! Ju­rist­coaching hand­lar de­fi­ni­tivt in­te om att ra­da upp al­la möj­li­ga och omöj­li­ga svå­rig­he­ter som ba­ra skul­le få dig mod­fälld. Nej, det är fak­tiskt of­tast pre­cis tvärtom! Många av de pro­blem som du kanske – mer el­ler mind­re med­ve­tet – tror finns där kanske vid när­ma­re på­se­en­de vi­sar sig in­te alls ex­i­ste­ra. El­ler ock­så vi­sar de sig va­ra lät­ta att fö­re­byg­ga el­ler övervinna.

Un­der en ju­rist­coaching får du bland an­nat ar­be­ta med din så kal­la­de iden­ti­tets­upp­fatt­ning. Det hand­lar då om vem du tror att du är. Det är min tro att vi män­ni­skor i själ­va ver­ket är pre­cis ex­akt det som vi in­nerst in­ne tror att vi är. Jag tror ock­så att det i re­gel är lätt för dig att nå ett mål som stäm­mer väl över­ens med den per­son som du tror att du är. Men jag tror ock­så att det i re­gel är myc­ket svå­ra­re att nå ett mål om må­let in­te stäm­mer över­ens med den du tror att du är.

Rö­ker du? Fun­de­rar du i så fall på att slu­ta? (El­ler har du nå­gon an­nan va­na som du in­te är helt nöjd med och helst skul­le vil­ja gö­ra dig av med?) Det blir i så fall myc­ket enkla­re ifall du in­te upp­fat­tar rök­ning­en (el­ler vad det nu kan va­ra) som en del av din iden­ti­tet. På sam­ma sätt blir det lät­ta­re för dig att bli mer fram­gångs­rik som ju­rist om du upp­fat­tar det­ta – att va­ra en fram­gångs­rik ju­rist – som en del av din identitet.

Hur vi upp­fat­tar oss själ­va – vår själv­bild – är be­ro­en­de av oli­ka be­slut som vi (med­ve­tet el­ler omed­ve­tet) har fat­tat un­der vå­ra liv. När vi drar fram des­sa be­slut i lju­set fram­står de in­te all­tid som helt ra­tio­nel­la. Kanske var det nå­got som vi be­stäm­de oss för när vi var tre år oss såg värl­den på ett helt an­nat sätt än vi gör idag. Un­der ju­rist­coaching­en får du till­fäl­le att un­der­sö­ka hur din egen iden­ti­tets­upp­fatt­ning och din själv­bild ser ut och ta ställ­ning till vem du egent­li­gen vill vara.

En vik­tig del i vår bild av värl­den och oss själ­va är de vär­den som vi – med­ve­tet el­ler omed­ve­tet – fäs­ter stor vikt vid. Det kan gäl­la så­dant som fri­het el­ler kär­lek, rätt­vi­sa, peng­ar, upp­skatt­ning el­ler an­se­en­de. Un­der ju­rist­coaching­en ar­be­tar vi med att ta re­da på vil­ka vär­den som är vik­ti­ga för dig och hur du vär­de­rar dem in­bör­des – di­na vär­de­ring­ar. Även här gäl­ler att li­vet är lät­ta­re att le­va och di­na mål lät­ta­re att upp­nå om det du gör för dig fram­står som väl för­en­ligt med di­na vär­den och vär­de­ring­ar, men att det kan va­ra av­se­värt svå­ra­re om du in­te ser nå­got så­dant samband.

Un­der en ju­rist­coaching ar­be­tar du ock­så med de van­li­gen omed­vet­na så kal­la­de över­ty­gel­ser (el­ler tros­sat­ser) som be­stäm­mer hur du upp­fat­tar värl­den. Så­da­na över­ty­gel­ser har vi al­la och in­te säl­lan stäl­ler de till pro­blem för oss. Det hand­lar helt en­kelt om sa­ker som nå­gon gång i li­vet – i re­gel när vi var små barn – fått för oss och som vi se­dan ba­ra fort­satt att ta för giv­na ut­an att ens över­vä­ga att ifrå­ga­sät­ta dem.

De fles­ta över­ty­gel­ser är nog så rik­ti­ga och vär­de­ful­la. Har du en gång bränt han­den på en het spis­plat­ta vet du att den bränns. Det hjäl­per dig att slip­pa gö­ra om miss­ta­get och brän­na dig fler gång­er i fram­ti­den. Al­la över­ty­gel­ser är dock in­te ra­tio­nel­la. Vis­sa över­ty­gel­ser kan rentav va­ra fel­ak­ti­ga och skad­li­ga för dig. En över­ty­gel­se kan bli be­grän­san­de när den blir av­gö­ran­de för vad du tror är möj­ligt – el­ler omöj­ligt! – för dig att uppnå.

An­tag till ex­em­pel att du vill bli sak­fö­ra­re och skö­ta för­lik­nings­för­hand­ling­ar. Men nå­gon­stans långt ne­re i ditt un­der­med­vet­na tror du (kanske på grund av en upp­le­vel­se på skol­går­den när du var sju år) att du är då­lig på att över­ty­ga and­ra. I så fall vo­re det kons­tigt om du kun­de ut­veck­la din ful­la po­ten­ti­al som sak­fö­ra­re el­ler för­hand­la­re (el­ler mark­nads­fö­ra­re av dig själv) så länge den över­ty­gel­sen finns kvar. Här gäl­ler det ju just att över­ty­ga. Men blir du av med den över­ty­gel­sen och sät­ter en över­ty­gel­se om att du kan lyc­kas i dess stäl­le kan det hän­da un­der­verk på kort tid. Den här ty­pen av över­ty­gel­ser har vi al­la. Un­der ju­rist­coaching­en drar vi fram di­na över­ty­gel­ser i lju­set och prö­var om de är ra­tio­nel­la och värdefulla.

Un­der en ju­rist­coaching får du ock­så ar­be­ta med din kom­pe­tens, dvs de fär­dig­he­ter som du be­hö­ver för att upp­nå di­na mål. Här kan vi na­tur­ligt­vis kom­ma fram till att det finns någon­ting som du be­hö­ver lä­ra dig me­ra om; kun­ska­per som be­hö­ver in­häm­tas. Vill du änd­ra in­rikt­ning från trans­ak­tionsju­ri­dik till att bli pro­cessju­rist kanske du be­hö­ver frä­scha upp di­na kun­ska­per ge­nom att gå en kurs i pro­cess­rätt. Men det är in­te i förs­ta hand det­ta som ju­rist­coaching­en hand­lar om. I stäl­let hand­lar det om att med oli­ka me­to­der ut­veck­la di­na fär­dig­he­ter el­ler förmågor.

Ju­rist­coaching är allt­så in­te kun­skaps­in­lär­ning. Men ju­rist­coaching­en är na­tur­ligt­vis in­te hel­ler fär­dig­hets­trä­ning i till ex­em­pel ar­gu­men­ta­tions­tek­nik (även om vi även er­bju­der så­dan i fall du skul­le be­hö­va det). Det vi un­der ju­rist­coaching­en ar­be­tar med är mer grund­läg­gan­de än så för din för­må­ga att pre­ste­ra på topp i oli­ka sammanhang.

Det­ta sam­man­häng­er nä­ra med de så kal­la­de stra­te­gi­er som du har för att för­verk­li­ga di­na mål. Med stra­te­gi­er me­nas na­tur­ligt­vis till­vä­ga­gångs­sätt. Men det hand­lar un­der ju­rist­coaching­en in­te ba­ra el­ler ens i förs­ta hand om det ytt­re åt­gär­der som du vid­tar. I stäl­let hand­lar det åt­minsto­ne pri­märt om di­na in­re, psy­ko­lo­gis­ka stra­te­gi­er, dvs hur du tän­ker för att va­ra fram­gångs­rik. För att nu in­te ta­la om hur du tän­ker när du in­te är framgångsrikt!

Vi män­ni­skor bru­kar näm­li­gen ha stra­te­gi­er bå­de för att lyc­kas och för att miss­lyc­kas. Un­der ju­rist­coaching­en får du ar­be­ta med att gö­ra dig av med di­na stra­te­gi­er för att miss­lyc­kas. I de­ras stäl­le sät­ter du di­na stra­te­gi­er för att lyckas.

Vårt sätt att tän­ka styr i stor ut­sträck­ning re­sul­ta­tet av det som vi gör. Det be­vi­sas bland an­nat av att vi of­ta i för­väg vet om vi kom­mer att lyc­kas el­ler miss­lyc­kas med nå­got. Vi kän­ner det på oss. Är det så för dig också?

Myc­ket av det som du får ar­be­ta med un­der ju­rist­coaching­en är san­no­likt omed­ve­tet för dig. Det bru­kar det va­ra för oss al­la. Det kan till ex­em­pel gäl­la fak­ta el­ler till­vä­ga­gångs­sätt som du kanske än­da se­dan din ti­di­ga barn­dom ta­git för giv­na och där­för ald­rig ens tänkt på att ifrå­ga­sät­ta. Ge­nom att du drar fram des­sa i lju­set och om­prö­va dem kan du ju­ste­ra dem på ett sätt som gör att du lät­ta­re kan iden­ti­fi­e­rar och uppnår si­na mål. För det be­hö­ver de fles­ta en coach som hjälp.

Om­fatt­ning­en av en ju­risto­aching be­ror på vad just du vill upp­nå. Sex mö­ten om två tim­mar var­je gång med en till två vec­kor emel­lan kan be­trak­tas som gans­ka nor­malt. Ibland kan det­ta kom­plet­te­ras med telefonmöten.