Företagskurser

Iustés affärsjuridiska företagskurser

Vå­ra fö­re­tags­kur­ser hjäl­per dig ut­veck­la Din kom­pe­tens ge­nom att bätt­ra på Di­na kun­ska­per i svensk el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt! El­ler i nå­got an­nat om­rå­de in­om svensk af­färsju­ri­dik.

El­ler ut­veck­la Di­na fär­dig­he­ter i den prak­tis­ka tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka me­to­den (me­to­den för att lö­sa ju­ri­dis­ka problem).

Del­ta i en el­ler fle­ra av vå­ra ju­ri­dik­kur­ser, som vi er­bju­der åt ad­vo­ka­ter, prak­ti­se­ran­de ju­ris­ter och and­ra som ar­be­tar med ju­ri­dis­ka frå­gor på ad­vo­kat­by­rå­er, ju­ri­dis­ka by­rå­er, ban­ker och and­ra fö­re­tag, stat­li­ga och kom­mu­na­la myn­dig­he­ter samt privatpersoner.

Särskilt om våra företagskurser

På grund­val av vå­ra kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter in­om svensk och in­ter­na­tio­nell af­färsju­ri­dik, er­bju­der vi spe­ci­a­li­se­ra­de kur­ser som fo­ku­se­rar på spe­ci­fi­ka af­färsju­ri­dis­ka om­rå­den el­ler frå­ge­ställ­ning­ar el­ler på den prak­tis­ka tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka ar­bets­me­to­den (pro­blem­lös­nings­me­to­den).

Vå­ra kur­ser ut­mär­ker sig ge­nom att vå­ra kurs­upp­lägg är myc­ket väl för­be­red­da och pe­da­go­giskt ge­nom­tänk­ta. Vi ger avan­ce­ra­de kur­ser för ju­ris­ter och and­ra som är in­sat­ta i hur ju­ri­di­ken in­om kur­sens äm­nes­om­rå­de fun­ge­rar. Vi ger ock­så över­sikt­li­ga kur­ser som lig­ger på en mer “or­di­när” ni­vå och rik­tar sig in­te ba­ra till ju­ris­ter och and­ra ex­per­ter ut­an även till and­ra intresserade.

När vi be­hand­lar ett äm­ne på en avan­ce­rad kurs strä­var vi ef­ter att klar­läg­ga äm­nets grund­struk­tu­rer i form av frå­ge­ställ­ning­ar, vik­ti­ga rätts­re­ge­ler, lös­nings­al­ter­na­tiv, gång­ba­ra ar­gu­ment och möj­li­ga slut­sat­ser. Det be­ty­der att vi tar upp hu­vud­frå­gor­na även när de in­te finns be­sva­ra­de i lag el­ler rätts­prax­is el­ler be­hand­lats i and­ra rättskäl­lor. Du får en för­kla­rings­mo­dell som du kan an­vän­da när du job­bar med pro­blem­lös­ning in­om äm­net. Ana­ly­sen ut­går från den pro­blem­lös­nings­me­tod (sex­stegs­me­to­den) som be­skrivs i den myc­ket po­pu­lä­ra boken Prak­tisk ju­ri­disk me­tod och av­ser att ge grund för en avan­ce­rad tillämp­ning av me­to­den in­om det äm­ne som kur­sen behandlar.

Vå­ra över­sikt­li­ga kur­ser är i stäl­let upp­lag­da på ett me­ra “van­ligt” sätt med en ge­nom­gång av vad som är vik­tigt att kän­na till när man vill ar­be­ta prak­tiskt med en viss typ av frå­gor el­ler verksamhet.

Skräddarsydda företagskurser

Vå­ra kur­ser ges of­tast i re­gi av oli­ka upp­drags­gi­va­re som an­li­tar oss för att ut­bil­da till ex­em­pel sin per­so­nal i ett äm­ne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Läs mer om skräd­dar­syd­da kur­ser här!

Offentliga företagskurser

I viss om­fatt­ning ar­ran­ge­rar vi ock­så själ­va pub­li­ka kur­ser och vi hop­pa bli i stånd att gö­ra det of­ta­re i framtiden.

De fles­ta of­fent­li­ga kur­ser om­fat­tar en till två da­gar, men kur­ser om läng­re tid kan fö­re­kom­ma. Det fö­re­kom­mer ock­så att vi hål­ler kor­ta­re of­fent­li­ga fö­re­läs­ning­ar om kanske 1 – 2 timmar.


Privatlektioner som ett alternativ till kurser

Be­hö­ver du en skräd­dar­sydd ut­bild­ning in­om ett visst om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt el­ler svensk af­färsju­ri­dik än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver du per­son­lig trä­ning i tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka me­to­den? Pri­vat­lek­tio­ner är mer ex­klu­sivt och där­för dy­ra­re per tim­me räk­nat, men kan än­då med hän­syn till den mind­re tidsåt­gång­en va­ra ett eko­no­miskt för­mån­ligt al­ter­na­tiv. Är det­ta någon­ting för dig? Läs i så fall mer om vå­ra pri­vat­lek­tio­ner här!

Aktuella företagskurser

Här är någ­ra äm­nen för kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­ut­bild­ning al­ter­na­tivt öpp­na kurser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens arbetssätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va kontrakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i aktiebolagsrätten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rättsverkan

In­tres­se­an­mä­lan: An­mäl ditt in­tres­se för en kurs i nå­got av det­ta el­ler ne­dan an­giv­na äm­nen ge­nom att mai­la oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ning­ar från per­so­ner som vill del­ta i en kurs om ett visst äm­ne kom­mer vi att ar­ran­ge­ra en öp­pen kurs i ämnet.

Exempel på tidigare företagskurser

Här är någ­ra ex­em­pel på äm­nen in­om af­färsju­ri­dik som vi har hål­lit kur­ser om:
– prak­tisk ju­ri­disk metod,
– av­tals­rät­tens grundstrukturer,
– avtalsslut,
– avtalstolkning,
– avtalsskrivning,
– ogil­tig­het av avtal,
– köprätt,
– omförhandlingsklausuler,
– elektro­nisk kontraktsrätt,
– borgensansvar,
– bank­be­tal­ning­ar och mo­der­na betalningsformer,
– bild­ning av aktiebolag,
– be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i aktiebolagsrätten
– vinstut­del­ning i akiebolag,
– fu­sion och fission,
– upp­lös­ning av aktiebolag,
– rådgivningsansvar,
– åter­vin­ning i konkurs,
– rät­te­gång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för företagskurser och privatlektioner

Även and­ra äm­nen in­om vå­ra kom­pe­tens­om­rå­den kan bli ak­tu­el­la för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till des­sa hör bland an­nat följande:
– kom­mer­si­ell avtalsrätt,
– kontraktsrätt,
– aktiebolagsrätt,
– bankrätt,
– skadeståndsrätt,
– köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och inkråmsavtal,
– ent­re­pre­na­der och and­ra tjänster,
– nyttjanderättsavtal,
– av­tal om pant och and­ra säkerheter,
– av­tal in­om IT och telekom,
– försäkringsavtal,
– fastighetsrätt,
– hyresrätt,
– arrenderätt,
– arbetsrätt,
– transporträtt,
– obeståndsrätt,
– kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rättshandlingar,
– utsökningsrätt,
– ci­vil­pro­cess­rätt och
– skil­je­för­fa­ran­den samt
– prak­tisk ju­ri­disk me­tod och
– ar­gu­men­ta­tions­tek­nik, bland an­nat med högef­fek­ti­va me­to­der från NLP.