Avtalstolkningskurs

Avtalstolkningskurs

Kurs i avtalstolkning

Avtalstolkningskurs

Av­talstolk­nings­kurs som ges som fö­re­tags­kurs (upp­drags­ut­bild­ning).

Tid:

Plats:

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Lehrberg

Kort presentation av avtalstolkningskurs

Un­der den­na av­talstolk­nings­kurs pre­sen­te­ras av­talstolk­ning­ens grund­frå­gor och te­o­re­tis­ka ut­gångs­punk­ter. Prin­ci­per­na för av­talstolk­ning fram­ställs på ett sys­te­ma­tiskt och lät­till­gäng­ligt sätt i an­slut­ning till ett rik­hal­tigt il­lust­ra­tions­ma­te­ri­al av cen­tra­la rätts­fall, även från as­so­ci­a­tions­rät­tens om­rå­de, som ana­ly­se­ras och dis­ku­te­ras. Bland an­nat behandlas:

- av­tals­rät­tens systematik,
– av­talstolk­ning­ens be­grepp och sys­te­ma­tis­ka hemvist,
– av­talstolk­ning­ens ka­rak­tär som verksamhet,
– av­talstolk­ning­ens prak­tis­ka grund­pre­mis­ser i det kont­ra­dik­to­ris­ka tvis­te­lös­nings­sy­ste­met, be­visupp­tag­ning­en i dom­stol mm, samt des­sas be­ty­del­se för hur verk­sam­he­ten skall för­stås och utövas,
– tolk­ning och utfyllning,
– den ge­men­sam­ma partsavsikten,
– tolk­ning­ens ut­gångs­punk­ter; av­sikt, ut­tryck, intryck
– parts do­lus el­ler culpa,
– den språk­li­ga el­ler sys­te­ma­tis­ka tolk­ning­en i den se­nas­te ti­dens rättspraxis,
– tolk­ning mot bak­grund av en av­tals­be­stäm­mel­ses syfte,
– be­kräf­tel­ser och and­ra hand­ling­ar ef­ter avtalsslut,
– tolk­ning mot bak­grund av tving­an­de och dis­po­si­tiv rätt,
– be­ty­del­sen av all­män­na lämplighetsöverväganden,
– oklar­hets­re­geln och minimumregeln.

Den­na av­talstolk­nings­kurs rik­tar sig till ju­ris­ter, re­vi­so­rer, af­färs­män och and­ra som ar­be­tar prak­tiskt med av­tals­frå­gor, såsom av­tals­slut och avtalstvister.

Syfte, inriktning och uppläggning

Den­na av­talstolk­nings­kurs in­rik­tas främst på van­li­ga öm­se­si­digt för­plik­tan­de av­tal, en­si­di­ga onerö­sa ut­fäs­tel­ser såsom bor­gens­för­bin­del­ser samt vis­sa as­so­ci­a­tions­rätts­li­ga rätts­hand­ling­ar, såsom be­slut av bo­lags­or­gan, bo­lags­av­tal, bo­lags­ord­ning­ar och för­e­nings­stad­gar. Kur­sen syf­tar till att ge kurs­del­ta­gar­na en grund­läg­gan­de ar­bets­mo­dell och me­tod, ut­i­från vil­ken av­talstolk­ning kan för­stås och prak­tiskt tilläm­pas. I det­ta syf­te klar­görs först vil­ka be­stånds­de­lar som kon­sti­tu­e­rar ett av­tal re­spek­ti­ve en an­nan rätts­hand­ling och vad som sålun­da är fö­re­må­let för tolk­ning­en. I an­slut­ning här­till dis­ku­te­ras grän­sen mel­lan tolk­ning av av­tal­s­in­ne­håll och kom­plet­te­ring av av­tal ge­nom ut­fyll­ning. Där­ef­ter pre­sen­te­ras ett sche­ma över oli­ka reg­ler och prin­ci­per som an­vänds vid tolk­ning­en. De oli­ka reg­ler­na och prin­ci­per­na samt än­da­må­len bakom des­sa ut­veck­las och il­lu­stre­ras så i an­slut­ning till ett be­ty­dan­de rätts­falls­ma­te­ri­al rö­ran­de oli­ka ty­per av be­ty­del­se­ful­la rätts­hand­ling. Om ti­den räc­ker till av­slu­tas kur­sen med en dis­kus­sion om hur man bör se på av­talstolk­ning­en in­för framtiden.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Avtalstolkningskurs

Kl 9.00−9.30. Kaf­fe och registrering

Te­o­re­tis­ka ut­gångs­punk­ter. De­fi­ni­tio­ner och sys­te­ma­tik (kl 09.30−10.15)
– In­tro­duk­tion till kursen.
– Vad be­står en vil­je­för­kla­ring av?
– Vad hän­der om nå­got grun­de­le­ment i vil­je­för­kla­rings­rek­vi­si­ten saknas?
– Vad är av­talstolk­ning till för?
– Tolk­ning och utfyllning.
– Struk­tur på tolkningen.

Parts­o­ri­en­te­rad och ut­trycks­o­ri­en­te­rad tolkning.

Parts­o­ri­en­te­rad tolk­ning (kl 10.15−11.00)

- Den ge­men­sam­ma parts­av­sik­ten och dess be­ty­del­se vid tolkningen.
– Den s k do­lus­re­geln vid avtalstolkning.
– Finns det nå­gon cul­pa­re­gel för avtalstolkning?

Ut­trycks­o­ri­en­te­rad tolk­ning – be­grepp, ut­gångs­punk­ter och problem
(kl 11.00−12.00)
– Den rätts­li­ga grun­den för par­ter­nas bun­den­het vid si­na av­giv­na förklaringar.
– Än­da­må­len bakom den­na bundenhet.
– Sche­ma­tisk över­sikt över hur av­tal tol­kas språk­ligt och i lju­set av den språk­li­ga kon­tex­ten (av­ta­let i öv­rigt), av av­tals­si­tu­a­tio­nen, av vad som hänt ef­ter av­tals­slu­tet; hur tolk­ning­en på­ver­kas av rätts­ligt fär­ga­de syn­punk­ter (all­män­na lämp­lig­hets­ö­ver­vä­gan­den) och hur tolk­ning­en i sista hand av-görs av rätts­li­ga pri­o­ri­tets­reg­ler (t ex oklarhetsregeln).

Kl 12.00−13.00. Lunch

Språk­lig tyd­ning av av­talstext (kl 13.00−13.55)
– Hur tol­kar man va­ga el­ler tve­ty­di­ga ord el­ler uttryck?

Den språk­li­ga kon­tex­ten – sys­te­ma­tisk tolk­ning (kl 13.45−15.00)
– Hur tol­kas en av­talsklau­sul i lju­set av vad av­ta­let i öv­rigt innehåller?
– Vil­ken be­ty­del­se har av­ta­lets sys­te­ma­tik, ter­mi­no­lo­gi etc?

Kl 15.00−15.15. Kaffe

Av­tals­si­tu­a­tio­nen som kon­text (kl 15.15−16.15)
– Hur på­ver­kas tolk­ning­en av de om­stän­dig­he­ter un­der vil­ka av­ta­let kom till stånd?
– Par­ter­nas syf­te med en avtalsbestämmelse

Om­stän­dig­he­ter fö­re av­tals­slu­tet (kl 16.15−17.00)

Dag 2
Ti­di­ga­re av­tals­för­bin­del­ser (parts­bruk) (kl 09.00−10.00)

En av­tals­be­stäm­mel­ses för­histo­ria som så­dan; han­dels­bruk (kl 10.00−11.00)

En­si­dig av­tals­prax­is och stan­dard­vill­kor (kl 11.00−12.00)

Kl 12.00−13.00. Lunch

And­ra om­stän­dig­he­ter vid av­tals­slu­tet (kl 13.00−13.30)

Be­ty­del­sen av om­stän­dig­he­ter ef­ter av­tals­slu­tet (kl 13.30−14.00)
– Hu­vud­re­geln att ett av­tal får sitt in­ne­håll vid avtalsslutet.
– Möj­lig­he­ten till änd­ring ge­nom nytt avtal.
– Nå­got om ku­lans och eftergift.
– Ver­kan av be­kräf­tel­ser, räk­ning och faktura.

Be­ty­del­sen av dis­po­si­ti­va (ut­fyl­lan­de) reg­ler (kl 14.00−15.00)

Kl 15.00−15.15. Kaffe

All­män­na lämp­lig­hets­ö­ver­vä­gan­den (kl 15.30−16.00)

Oklar­hets­re­geln (kl 15.15−16.00)

Mi­ni­mum­re­geln (kl 16.00−16.30)

Pri­o­ri­tets­reg­ler vid mot­stri­dan­de av­talsmo­ment (kl 16.30−17.00)