Avtalsslut

AVTALSSLUT

- Att sluta avtal och skriva kontrakt

Tid: in­te be­stämd

Plats: in­te be­stämd

Pris: in­te fast­ställt

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Le­hr­berg

ALLMÄNT

Att in­gå av­tal och skri­va kon­trakt är en svår konst. Även smär­re miss­tag kan lätt stäl­la till svå­rig­he­ter som kanske in­te vi­sar sig för­rän många år in i fram­ti­den. De fles­ta oklar­he­ter kla­ras ut i sam­för­stånd mel­lan par­ter­na. Så blir det dock in­te all­tid. Åt­skil­li­ga av de pro­ces­ser som förs i dom­sto­lar och in­för skil­je­nämn­der har sin grund i ett av­tal som av nå­got skäl in­te vi­sat sig va­ra helt till­freds­stäl­lan­de. De fles­ta av des­sa tvis­ter ha­de en­kelt kun­nat und­vi­kas ge­nom bätt­re kun­ska­per och för­ut­se­en­de från de par­ter som age­rat vid av­tals­slu­tet.

En ut­gångs­punkt för den­na kurs är att sam­man­stäl­la er­fa­ren­he­ter­na från forsk­ning rö­ran­de så­da­na fall då av­tal lett till svå­rig­he­ter och på grund­val av den­na for­mu­le­ra go­da råd för den som vill und­vi­ka att upp­re­pa and­ras miss­tag.

Un­der kur­sen upp­märk­sam­mas ett an­tal oli­ka om­stän­dig­he­ter som man bör tän­ka på in­nan man in­går ett av­tal, för att i möj­li­gas­te mån kun­na va­ra sä­ker på att av­ta­let skall bli till av­sedd nyt­ta och und­vi­ka att det i stäl­let blir till en bör­da.

Un­der kur­sen be­hand­las ock­så så­dant som man bör upp­märk­sam­ma när man for­mu­le­rar ett av­tal.

MÅLGRUPP

Kur­sen rik­tar sig till ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter samt and­ra som ar­be­tar med av­tals­slu­tan­de och/​eller av­tals­skriv­ning.

INNEHÅLLSÖVERSIKT

Dag 1

1. Mo­del­ler för av­tals­slut
An­bud-ac­cept­mo­del­len
tre­stegs­mo­del­len
suc­ces­siv bun­den­het
munt­li­ga av­tals­slut
Re­alav­tal
Kon­klu­dent hand­lan­de
for­malav­tal (1 § 3 st AvtL)
av­ta­lad skrift­form
Auk­tion
Upp­hand­ling
Elektro­nis­ka av­tals­slut
In­kor­pe­re­ring av stan­dard­vill­kor
Kol­li­de­ran­de stan­dar­dav­tal

2. Full­makt
Ty­per av full­mak­ter
Be­hö­rig­het och be­fo­gen­het
Till­räk­nan­de av ond tro

3. För­kon­trak­tu­ellt an­svar
Let­ter of in­tent
Cul­pa in con­tra­hen­do

Dag 2

4. att tän­ka på in­för av­tals­slut

5. Råd till av­tals­skri­va­ren
Vad bör man ha med i ett av­tal?
Pre­sta­tions­skyl­dig­he­tens in­ne­börd
Frå­ge­ställ­ning­ar att be­ak­ta
Vad skall pre­ste­ras?
Ty­per av för­plik­tel­ser
Ga­ran­ti­er
Re­gle­ring av änd­ra­de för­hål­lan­den
Kon­ven­tio­nel­la sank­tio­ner
Sär­skil­da av­talsklau­su­ler m m

6. Att tän­ka på vid av­tals­skriv­ning