Avtalsslut

AVTALSSLUT

- Att sluta avtal och skriva kontrakt

Tid: in­te bestämd

Plats: in­te bestämd

Pris: in­te fastställt

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Lehrberg

ALLMÄNT

Att in­gå av­tal och skri­va kon­trakt är en svår konst. Även smär­re miss­tag kan lätt stäl­la till svå­rig­he­ter som kanske in­te vi­sar sig för­rän många år in i fram­ti­den. De fles­ta oklar­he­ter kla­ras ut i sam­för­stånd mel­lan par­ter­na. Så blir det dock in­te all­tid. Åt­skil­li­ga av de pro­ces­ser som förs i dom­sto­lar och in­för skil­je­nämn­der har sin grund i ett av­tal som av nå­got skäl in­te vi­sat sig va­ra helt till­freds­stäl­lan­de. De fles­ta av des­sa tvis­ter ha­de en­kelt kun­nat und­vi­kas ge­nom bätt­re kun­ska­per och för­ut­se­en­de från de par­ter som age­rat vid avtalsslutet.

En ut­gångs­punkt för den­na kurs är att sam­man­stäl­la er­fa­ren­he­ter­na från forsk­ning rö­ran­de så­da­na fall då av­tal lett till svå­rig­he­ter och på grund­val av den­na for­mu­le­ra go­da råd för den som vill und­vi­ka att upp­re­pa and­ras misstag.

Un­der kur­sen upp­märk­sam­mas ett an­tal oli­ka om­stän­dig­he­ter som man bör tän­ka på in­nan man in­går ett av­tal, för att i möj­li­gas­te mån kun­na va­ra sä­ker på att av­ta­let skall bli till av­sedd nyt­ta och und­vi­ka att det i stäl­let blir till en börda.

Un­der kur­sen be­hand­las ock­så så­dant som man bör upp­märk­sam­ma när man for­mu­le­rar ett avtal.

MÅLGRUPP

Kur­sen rik­tar sig till ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter samt and­ra som ar­be­tar med av­tals­slu­tan­de och/​eller avtalsskrivning.

INNEHÅLLSÖVERSIKT

Dag 1

1. Mo­del­ler för avtalsslut
Anbud-acceptmodellen
trestegsmodellen
suc­ces­siv bundenhet
munt­li­ga avtalsslut
Realavtal
Kon­klu­dent handlande
for­malav­tal (1 § 3 st AvtL)
av­ta­lad skriftform
Auktion
Upphandling
Elektro­nis­ka avtalsslut
In­kor­pe­re­ring av standardvillkor
Kol­li­de­ran­de standardavtal

2. Full­makt
Ty­per av fullmakter
Be­hö­rig­het och befogenhet
Till­räk­nan­de av ond tro

3. För­kon­trak­tu­ellt ansvar
Let­ter of intent
Cul­pa in contrahendo

Dag 2

4. att tän­ka på in­för avtalsslut

5. Råd till avtalsskrivaren
Vad bör man ha med i ett avtal?
Pre­sta­tions­skyl­dig­he­tens innebörd
Frå­ge­ställ­ning­ar att beakta
Vad skall presteras?
Ty­per av förpliktelser
Garantier
Re­gle­ring av änd­ra­de förhållanden
Kon­ven­tio­nel­la sanktioner
Sär­skil­da av­talsklau­su­ler m m

6. Att tän­ka på vid avtalsskrivning