Aktuella företagskurser

Aktuella företagskurser

Un­der den här fli­ken vi­sas in­for­ma­tion om ak­tu­el­la fö­re­tags­kur­ser som står på agen­dan för att ges publikt.

Här är någ­ra äm­nen för fö­re­tags­kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­kur­ser åt sär­skil­da upp­drags­gi­va­re al­ter­na­tivt som öpp­na kurser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens arbetssätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va kontrakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i aktiebolagsrätten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rättsverkan

In­tres­se­an­mä­lan:

An­mäl ditt in­tres­se för en kurs i nå­got av det­ta el­ler ne­dan an­giv­na äm­nen ge­nom att mai­la oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ning­ar från per­so­ner som vill del­ta i en kurs om ett visst äm­ne kom­mer vi att ar­ran­ge­ra en öp­pen kurs i ämnet.

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla företagskurser eller privatlektioner

Här är någ­ra ex­em­pel på äm­nen som vi har hål­lit kur­ser om:

- prak­tisk ju­ri­disk metod,

- av­tals­rätt,

- av­tals­rät­tens grundstrukturer,

- av­tals­slut,

av­talstolk­ning,

- av­tals­skriv­ning,

- ogil­tig­het av avtal,

- kon­trakts­rätt,

- köprätt,

- om­för­hand­lings­klau­su­ler,

- elektro­nisk kontraktsrätt,

- bor­gens­an­svar,

- bank­be­tal­ning­ar och mo­der­na betalningsformer,

- ak­tie­bo­lags­rätt,

- bild­ning av aktiebolag,

- ak­tieä­garav­tal,

- bo­lags­ord­ning,

- be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i aktiebolagsrätten

- vinstut­del­ning i aktiebolag,

- fu­sion och fission,

- upp­lös­ning av aktiebolag,

- upp­lös­ta ak­tie­bo­lags rättskapacitet,

- råd­giv­nings­an­svar,

- åter­vin­ning i konkurs,

- rät­te­gång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för företagskurser och privatlektioner

Även and­ra äm­nen in­om vå­ra kom­pe­tens­om­rå­den kan bli ak­tu­el­la för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till des­sa hör bland an­nat föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­der och and­ra tjäns­ter, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tal, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.