Juridikkurser

Juridikkurser. Företagskurer i affärsjuridik. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Sundsvall

Juridikkurser – Företagskurser och privatlektioner i affärsjuridik

Ju­ri­dik­kur­ser“Ex­cel­lence is not a des­ti­na­tion; it is a con­ti­nu­ous jour­ney that ne­ver ends.”
Bri­an Tracy

Vi hjäl­per till med kom­pe­tens­ut­veck­ling för ju­ris­ter och and­ra som ar­be­tar med af­färsju­ri­dis­ka frå­gor ge­nom att hål­la ju­ri­dik­kur­ser (fö­re­tags­kur­ser), fö­re­läs­ning­ar och fö­re­drag i oli­ka for­mer, från kor­ta lun­chan­fö­ran­den till kur­ser på fle­ra da­gar. Vi er­bju­der ock­så vid be­hov och i mån av tid pri­vat­lek­tio­ner in­om kom­mer­si­ell juridik.

Vi brin­ner sär­skilt för att lä­ra ut avan­ce­ra­de me­to­der för ju­ri­disk ana­lys och pro­blem­lös­ning. När ett pro­blem blir svårt fly­ter ma­te­ri­ell ju­ri­dik och ju­ri­disk me­tod ihop. Det är då me­to­der­na, som an­nars kan ver­ka ele­men­tä­ra, vi­sar sitt san­na värde.

Juridikkurser med fler deltagare

Vill du ut­veck­la din kom­pe­tens ge­nom att bätt­ra på di­na kun­ska­per i svensk el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt el­ler i nå­got an­nat om­rå­de in­om svensk af­färsju­ri­dik? El­ler vill du ut­veck­la di­na fär­dig­he­ter som ju­rist när det gäl­ler den prak­tis­ka tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka me­to­den (me­to­den för att lö­sa ju­ri­dis­ka pro­blem). Läs i så fall om vå­ra kur­ser här! 

Skräddarsydda kurser i affärsjuridik

Vi ar­be­tar of­tast ut­i­från ett kurs­upp­lägg som vi har från en kurs som vi re­dan hål­lit i nå­got sam­man­hang. Ut­i­från det­ta gör vi mo­di­fi­ka­tion för att kur­sen bätt­re skall pas­sa mot­ta­gar­nas be­hov. Vi kan ock­så vid be­hov kon­stru­e­ra nya kur­ser in­om vå­ra äm­nes­om­rå­den. Läs mer om vå­ra skräd­dar­syd­da fö­re­tags­kur­ser här!

Privatlektioner i affärsjuridik

Vill du ut­veck­la dig ge­nom att bätt­ra på di­na kun­ska­per in­om ett mer be­grän­sat om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt el­ler svensk af­färsju­ri­dik än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver du en me­ra spe­ci­fik trä­ning i tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka me­to­den? Läs i så fall mer om pri­vat­lek­tio­ner här! 

Att lä­ra sig ett nytt äm­ne ge­nom pri­vat­lek­tio­ner är na­tur­ligt­vis en ex­klu­siv un­der­vis­nings­form som är dy­ra­re än att del­ta i kur­ser med fle­ra del­ta­ga­re. Sam­ti­digt har det sto­ra för­de­lar. Du får stör­re möj­lig­he­ter att själv be­stäm­ma över un­der­vis­ning­ens för­lägg­ning i ti­den. Un­der­vis­ning­ens in­ne­håll kan an­pas­sas till Di­na be­hov, så att du slip­per lyss­na på så­dant som du re­dan kan el­ler sak­nar in­tres­se för. Du har lä­ra­ren för dig själv och kan ut­an av­brott fo­ku­se­ra helt på Din egen di­a­log med lä­ra­ren. På så vis spar Du tid och mins­kar Ditt in­komst­bort­fall – in­te säl­lan en stör­re kost­nads­post än kurs­av­gif­ten. Har du go­da in­koms­ter i Din verk­sam­het kan någ­ra tim­mars fo­ku­se­rad pri­vat­un­der­vis­ning där­för va­ra ett eko­no­miskt för­mån­ligt al­ter­na­tiv till del­ta­gan­det i en el­ler fle­ra heldagskurser.

Aktuella kurser i affärsjuridik

Här är någ­ra äm­nen för kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­ut­bild­ning al­ter­na­tivt öpp­na juridikkurser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens arbetssätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va kontrakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i aktiebolagsrätten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rättsverkan

Juristcoaching

Vi er­bju­der ju­rist­coaching för spets­kom­pe­tens för ju­ris­ter som vill ut­veck­la sin kom­pe­tens i ett vi­da­re per­spek­tiv än en­bart när dlet gäl­ler kun­ska­per. Vi ar­be­tar då med oli­ka me­to­der för att ut­veck­la en spets­kom­pe­tens in­om bland an­nat ju­ri­di­kens ar­bets­me­to­der och avan­ce­rad ar­gu­men­ta­tions­tek­nik (bland an­nat med NLP-me­to­der). Coaching är en of­ta för­bi­sedd me­tod för att ut­veck­la sin för­må­ga att an­vän­da si­na re­sur­ser och för­må­ga att all­tid pre­ste­ra på topp.

In­tres­se­an­mä­lan

An­mäl ditt in­tres­se för en ju­ri­dik­kurs i nå­got av det­ta el­ler ne­dan an­giv­na äm­nen ge­nom att mai­la oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ning­ar från per­so­ner som vill del­ta i en kurs om ett visst äm­ne kom­mer vi att ar­ran­ge­ra en öp­pen kurs i ämnet.

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla kurser eller privatlektioner i affärsjuridik

Här är någ­ra ex­em­pel på äm­nen som vi har hål­lit kur­ser om:

- prak­tisk ju­ri­disk metod,

- av­tals­rät­tens grundstrukturer,

- av­tals­slut,

- av­talstolk­ning,

- av­tals­skriv­ning,

- ogil­tig­het av avtal,

- köprätt,

- om­för­hand­lings­klau­su­ler,

- elektro­nisk kontraktsrätt,

- bor­gens­an­svar,

- bank­be­tal­ning­ar och mo­der­na betalningsformer,

- bild­ning av aktiebolag,

- be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i aktiebolagsrätten

- vinstut­del­ning i akiebolag,

- fu­sion och fission,

- upp­lös­ning av aktiebolag,

- råd­giv­nings­an­svar,

- åter­vin­ning i konkurs,

- rät­te­gång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för kurser och privatlektioner i affärsjuridik

Även and­ra äm­nen in­om vå­ra kom­pe­tens­om­rå­den kan bli ak­tu­el­la för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till des­sa hör bland an­nat föl­jan­de: kom­mer­si­ell av­tals­rätt, kon­trakts­rätt, ak­tie­bo­lags­rätt, bank­rätt, ska­de­stånds­rätt, köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal, ent­re­pre­na­der och and­ra tjäns­ter, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tal, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­den samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

[fö­re­tags­kur­ser, ju­ri­dik­kur­ser, kur­ser i af­färsju­ri­dik, pri­vat­lek­tio­ner, skräd­dar­syd­da kur­ser, ju­ri­di­k­ut­bild­ning, af­färsju­ri­dis­ka kur­ser, ut­bild­ning av affärsjuridik]