Om Iusté

Iusté affärsjuridik
– affärsidé och verksamhet

Iusté Affärsjuridik

Ius­té Ak­tie­bo­lag som står bakom Ius­té Af­färsju­ri­dik är ett ju­ri­diskt kon­sult- och ut­bild­nings­fö­re­tag med fo­kus på svå­ra ju­ri­dis­ka frå­gor in­om af­färsju­ri­dik.

Ius­tés af­färsidé är att va­ra kva­li­ta­tivt le­dan­de när det gäl­ler ju­ri­disk ana­lys, pro­blem­lös­ning och ar­gu­men­ta­tion in­om af­färsju­ri­dik med fo­kus på av­tals­rätt, bo­lags­rätt, bank­re­la­te­ra­de frå­gor och tvist­lös­ning och att från den­na platt­form bi­stå med oli­ka af­färsju­ri­dis­ka ex­pert­tjäns­ter.

Vå­ra af­färsju­ri­dis­ka ex­pert­tjäns­ter om­fat­tar i hu­vud­sak föl­jan­de. Vi gör rätts­ut­red­ning­ar och skri­ver rätts­ut­lå­tan­den, ger råd och stäl­ler upp som boll­plank i tvis­ter. Vi hjäl­per till med av­tals­skriv­ning, ju­ri­disk ris­ka­na­lys och av­tals­gransk­ning. Vi er­bju­der tvis­te­lös­ning ge­nom skil­je­för­fa­ran­de. Vi er­bju­der kom­pe­tens­ut­veck­ling i form av fö­re­tags­kur­ser, pri­vat­lek­tio­ner och ju­rist­coaching samt ger ut böcker.

Det be­ty­der att vi är ett nisch­fö­re­tag som tar hand om de svå­ras­te fal­len och de svå­ras­te frå­gor­na. Vi har of­ta lyc­kats vän­da lä­gen som and­ra trott var hopplösa.

Vå­ra hu­vud­om­rå­den är av­tals­rätt, köprätt, ent­re­pre­nad­rätt, bo­lags­rätt, kon­trakts­rätt (oli­ka av­tal­s­ty­per) i öv­rigt, vär­de­pap­pers­rätt, bank­rätt och ci­vil­pro­cess­rätt samt ju­ri­di­kens arbetsmetoder.

Fler­ta­let av vå­ra kli­en­ter är ad­vo­kat­by­rå­er, ju­rist­by­rå­er, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag samt svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la stor­fö­re­tag. Även sta­ten, mel­lansto­ra och mind­re fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner samt pri­vat­per­so­ner har dock haft stor nyt­ta av att an­li­ta oss.

Iustés historia

Ius­té Ak­tie­bo­lag bil­da­des – som In­sti­tu­tet för Bank- och Af­färsju­ri­dik I.B.A. Ak­tie­bo­lag – av Bert Le­hr­berg år 1995, då den­ne var pro­fes­sor i bank­rätt vid Lunds uni­ver­si­tet. Fir­man ju­ste­ra­des in­om kort till I.B.A. In­sti­tu­tet för Bank- och Af­färsju­ri­dik Ak­tie­bo­lag. Bo­la­get ägs allt­se­dan star­ten av Bert Le­hr­berg och do­cent Eli­sa­beth Le­hr­berg tillsammans.

Hu­vud­syf­tet med Ius­té Af­färsju­ri­dik var ur­sprung­li­gen att till­ska­pa en or­ga­ni­sa­to­risk platt­form för att ar­ran­ge­ra of­fent­li­ga kur­ser i bank­rätts­li­ga och and­ra af­färs­rätts­li­ga äm­nen. Så sked­de ock­så i ej obe­tyd­lig om­fatt­ning un­der de förs­ta 4 – 5 åren. Som­ma­ren 1995 blev Bert Le­hr­berg lä­ro­stols­pro­fes­sor i ci­vil­rätt i Upp­sa­la, dit även bo­la­get flyt­ta­de. Där­ef­ter har vår tid att främst upp­ta­gits av be­ställ­da kur­ser samt av and­ra upp­gif­ter, var­för de of­fent­li­ga ar­range­mang­en bli­vit få. Vår hu­vud­sak­li­ga verk­sam­het vid si­dan av ar­be­tet vid uni­ver­si­te­tet har i stäl­let kom­mit att hand­la om rätts­li­ga ut­red­ning­ar, skil­je­för­fa­ran­den, av­tals­gransk­ning och af­färsju­ri­disk rådgivning.

År 2004 på­bör­ja­de vi vår bokut­giv­ning, år 2009 vår egen bok­han­del på In­ter­net; juridikbutiken.se.

Personerna bakom Iusté Affärsjuridik

Verk­sam­he­ten in­om Ius­té Af­färsju­ri­dik leds alltjämt av lä­ro­stols­pro­fes­sorn i ci­vil­rätt Bert Le­hr­berg, som är sty­rel­sens ord­fö­ran­de och sva­rar för mer­par­ten av det kva­li­fi­ce­ra­de ju­rist­ar­be­tet. För cv och pro­duk­tion, se pro­fes­sor Le­hr­bergs hem­si­da bertlehrberg.iuste.se.

De i al­le­han­da sam­man­hang nöd­vän­di­ga pro­cess­rätts­li­ga kun­ska­per­na sva­rar do­cen­ten i pro­cess­rätt Eli­sa­beth Le­hr­berg för. Hon skri­ver även böc­ker i civilrätt.

De som får allt att fun­ge­ra på ett yp­per­ligt sätt, så att vi kan kon­cetre­ra oss på ju­ri­di­ken, är al­la vå­ra skick­li­ga med­hjäl­pa­re, of­ta stu­den­ter el­ler ny­li­gen ex­a­mi­ne­ra­de ju­ris­ter, som an­ställs för till­fäl­li­ga upp­drag som att le­ta käll­ma­te­ri­al till en ut­red­ning el­ler att bi­stå vid bokut­giv­ning.