Processrätt

Processrätt – tvister inom affärsjuridik

Pro­cess­rätt

Processrätt - tvister Affärsjuridik

Pro­cess­rätt. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs i skil­je­för­fa­ran­den (eng. ar­bitra­tion). Skil­je­för­fa­ran­den har vis­sa för­de­lar fram­för att pro­ces­sa i all­män dom­stol. Sär­skilt är för­fa­ran­det kon­fi­den­ti­ellt och ris­ke­rar allt­så in­te att på­ver­ka de in­blan­da­de par­ter­nas an­se­en­de i en vi­da­re krets. Ett skil­je­för­fa­ran­de kla­ras ock­så of­tast av un­der av­se­värt kor­ta­re tid än en kom­pli­ce­rad rät­te­gång i dom­stol. Par­ter­na har ock­så möj­lig­het att på­ver­ka va­let av skil­je­män. Läs mer om skil­je­för­fa­ran­den här.

Ius­té Af­färsju­ri­dik har om­fat­tan­de kun­ska­per in­om pro­cess­rätt och stor er­fa­ren­het när det gäl­ler att be­na ut svå­ra pro­cess­rätts­li­ga pro­blem i kom­pli­ce­ra­de af­färsju­ri­dis­ka tvis­ter så­väl in­för dom­stol som in­för skil­je­nämnd. Det kan hand­la om att hit­ta de rät­ta yr­kan­de­na, grun­der­na, be­vi­sen och i syn­ner­het ar­gu­men­ten, som of­ta är än­da­mål­sar­gu­ment. Vi har om­fat­tan­de er­fa­ren­he­ter av in­ter­na­tio­nel­la så­väl som svens­ka skil­je­för­fa­ran­den och bi­trä­der på oli­ka sätt i så­da­na för­fa­ran­den.

I förs­ta hand åtar vi oss upp­drag som skil­je­män (skil­je­do­ma­re) i af­färsju­ri­dis­ka tvis­ter, där vi har för­de­len av att va­ra en mind­re fri­ståen­de ju­rist­by­rå med topp­kom­pe­tens in­om så­väl pro­cess­rät­ten och skil­je­man­na­rät­ten sam den ma­te­ri­el­la ju­ri­dik som i förs­ta hand bru­kar bli fö­re­mål för skil­je­för­fa­ran­de. Läs mer om skil­je­för­fa­ran­den här.

Vi bi­trä­der ock­så of­ta par­ter och partsom­bud i skil­je­för­fa­ran­den så­väl som van­li­ga dom­stols­pro­ces­ser. Vi dri­ver of­tast in­te tvis­ter en­sam­ma, ut­an bi­trä­der för det mesta ett lag med ad­vo­ka­ter och and­ra sak­fö­ra­re i rät­te­gång­ar och skil­je­för­fa­ran­den in­om af­färsju­ri­dik. Bland an­nat hjäl­per vi till med att ge råd om ifall en af­färsju­ri­disk tvist bör fö­ras i all­män dom­stol el­ler in­för en skil­je­nämnd, om pro­ces­su­el­la stra­te­gi­er m.m. Vi bi­trä­der ock­så med rätts­li­ga ut­red­ning­ar och rätts­ut­lå­tan­den på svens­ka och eng­els­ka i pro­cess­rätts­li­ga och and­ra af­färsju­ri­dis­ka frå­gor samt med bland an­nat av­talstolk­ning och av­tals­gransk­ning.

För när­va­ran­de på­går ett ny­li­gen star­tat forsk­nings­pro­jekt spe­ci­fikt om be­stäm­man­de­rät­ten över skil­je­för­fa­ran­det. In­om det­ta pro­jekt ut­reds bland an­nat hur långt skil­je­män­nens lyd­nads­plikt i re­la­tion till par­ter­nas di­rek­tiv sträc­ker sig.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig med pro­cess­rätt och af­färsju­ri­dik! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Du kan ock­så lä­sa mer om vår råd­giv­nings­tjänst här.