Bankrätt

Bankrätt – Affärsjuridiska frågor relaterade till bankerna och finansmarknaderna

Bankrätt affärsjuridik Ius­té Af­färsju­ri­dik hjäl­per till med oli­ka af­färsju­ri­dis­ka pro­blem in­om den del av af­färsju­ri­di­ken som be­rör ban­ker­na och de fi­nan­si­el­la mark­na­der­na – bank­rätt. Pri­märt fo­ku­se­rar vi på de prak­tiskt be­ty­del­se­ful­la de­lar av bank­rät­ten som be­rör rätts­för­hål­lan­de­na mel­lan ban­ker­na och de­ras sam­ar­bets­part­ner och kun­der; and­ra ban­ker, för­säk­rings­bo­lag m.m.

Vi har om­fat­tan­de kun­ska­per om många års er­fa­ren­he­ter av af­färsju­ri­dis­ka pro­blem re­la­te­ra­de till ban­ker och and­ra fi­nan­si­el­la fö­re­tag.

De van­li­gas­te frå­gor­na in­om bank­rät­ten in­vol­ve­rar bland an­nat föl­jan­de äm­nen:

  • kon­tra­he­rings­plikt för ban­ken i för­hål­lan­de till kun­den,
  • miss­tags­be­tal­ning­ar (con­dictio in­de­bi­ti) och miss­tag i sam­band med fak­tu­re­ring,
  • tid­punk­ten för en be­tal­ning (när skall en be­tal­ning an­ses ha ägt rum?),
  • åter­kal­lel­se av be­tal­ning­ar (in­om vil­ken tid kan en be­tal­ning åter­kal­las; när blir den bin­dan­de för be­ta­la­ren?),
  • frå­gor om upp­koms­ten av oli­ka sä­ker­he­ter, såsom pant, bor­gen, ga­ran­ti­er, fö­re­tags­hy­po­tek och and­ra av­tal in­om risk­för­del­nings­ka­te­go­rin,
  • det sak­rätts­li­ga skyd­det för så­da­na sä­ker­he­ter etc,
  • frå­gor om om­fatt­ning­en av bor­genså­ta­gan­den, ga­ran­ti­er och and­ra sä­ker­he­ter,
  • frå­gor om ogil­tig­het el­ler verk­sam­het av så­da­na sä­ker­he­ter, till ex­em­pel på grund av okän­da el­ler oför­ut­sed­da för­hål­lan­den (rätts­om­rå­det för­ut­sätt­nings­lä­ran),
  • råd­giv­nings­an­svar för ban­ker som läm­nar till ex­em­pel pla­ce­rings­råd till kun­der,
  • ska­de­stånds­an­svar och and­ra sank­tio­ner i av­tals­för­hål­lan­den m.m.

Av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar som är van­li­ga in­om bank­sek­torn är bland an­nat be­tal­ning­ar, råd­giv­nings­av­tal, lå­ne­av­tal, skul­debrev, väx­lar, chec­ker, full­mak­ter, kom­mis­sions­av­tal, pantav­tal, bor­gens­för­bin­del­ser och bank­ga­ran­ti­er. Vi har hög kom­pe­tens och om­fat­tan­de er­fa­ren­het av av­talstolk­nings­frå­gor och and­ra frå­gor i an­slut­ning till des­sa oli­ka av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Våra tjänster inom bankrätt och finans:

Vi er­bju­der ne­dan an­giv­na tjäns­ter:

At­ten­tion: The in­ter­nal da­ta of ta­b­le “2” is cor­rup­ted!

Kon­tak­ta oss på Ius­té Af­färsju­ri­dik för att se hur vi kan hjäl­pa dig med af­färsju­ri­di­ken! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!