Avtalsrätt

Kontraktsbrott och annan avtalsrätt enligt avtalslagen m.m.

Avtalsrätt, kontraktsbrott mm - affärsjuridikIus­tés kva­li­fi­ce­ra­de af­färsju­ris­ter in­om av­tals­rätt hjäl­per till med kon­trakts­skriv­ning och av­tals­gransk­ning in­för av­tals­slut, med av­talstolk­ning och rätts­ut­red­ning­ar vid av­tals­tvis­ter på grund av kon­trakts­brott och and­ra pro­blem i kon­trakts­för­hål­lan­den in­om af­färsju­ri­dik. Vi har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av den­na typ av de fles­ta upp­kom­man­de frå­gor in­om av­tals­rätt se­dan 1985.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Frågor som vi är specialiserade på

Här är en lis­ta på så­da­na av­tals­frå­gor som vi har stor er­fa­ren­het av och är spe­ci­a­li­se­ra­de på att utreda:

Vanliga frågor inom avtalsrätt

Har av­tal kom­mit till stånd?
Har av­tal slu­tits ge­nom med­ver­kan av full­mäk­tig el­ler kommissionär?
Vem är part i avtalet?
Är mel­lan man­nen an­sva­rig för att sak­na­de be­hö­rig­het att in­gå avtalet?
Hur skall av­ta­let (rätts­hand­ling­en) tolkas?
Är av­ta­let (rätts­hand­ling­en) ogil­tigt el­ler overksamt?
Kan gå­van återkallas?
Kan av­ta­let jämkas?

Van­li­ga frå­gor in­om kontraktsrätt

Vad krä­ver av­ta­let av parterna?
Är av­ta­let kor­rekt uppfyllt?
Har be­tal­ning ägt rum i tid?
Kan be­tal­ning­en återkallas?
Har le­ve­rans skett i tid?
Fö­re­lig­ger fel i en le­ve­re­rad vara?
Fö­re­lig­ger fel i en ut­förd tjänst?
Fö­re­lig­ger rätt till häv­ning på grund av kontraktsbrott?
Finns det rätt till ska­de­stånd på grund av kontraktsbrott?

Vill du veta mer? Fortsätt läsa här?

De av­tals­tvis­ter och and­ra av­tals­rätts­li­ga pro­blem som vi of­ta hjäl­per till med kan till ex­em­pel gäl­la följande:

- av­slut en­ligt av­talsla­gen el­ler and­ra av­tals­rätts­li­ga reg­ler (skrift­li­ga, munt­li­ga, med elektro­nisk kommunikation),

- oli­ka ty­per av full­mak­ter en­ligt av­talsla­gen (skrift­lig full­makt, ställ­nings­full­makt) och an­nan av­tals­rätt (till ex­em­pel ställ­fö­re­trä­da­re i aktiebolag),

- kom­mis­sions­frå­gor och bul­van­frå­gor in­om af­färsju­ri­dik,

- av­talstolk­ning (tolk­ning ut­i­från par­ter­nas av­sik­ter el­ler kon­trktstex­ten och ut­fyll­ning, till ex­em­pel med tillämp­ning av den kon­trakts­rätts­li­ga lagstiftningen),

- ogil­tig­het, jämk­ning el­ler overk­sam­het av av­tal och and­ra rätts­hand­ling­ar in­om af­färsju­ri­dik,

- åter­gång av gåva,

- sam­ar­bets­pro­blem i avtalsförhållanden,

- frå­gor rö­ran­de full­gö­rel­se av av­tal (till ex­em­pel full­gö­rel­se ge­nom le­ve­rans av da­ta­fi­ler över Internet),

- kon­trakts­brott (fel, dröjs­mål och an­nat) eller

- sank­tio­ner vid kon­trakts­brott i form av av­hjäl­pan­de av fel, om­le­ve­rans, in­ne­hål­lan­de av pre­sta­tion, häv­ning, ska­de­stånd, pris­av­drag och annat.

Vi hjäl­per ock­så till med han­te­ring­en av oli­ka av­talsklau­su­ler (kon­trakts­klau­su­ler); tids­be­stäm­ning­ar, plats­be­stäm­ning­ar, fri­skriv­nings­klau­su­ler (an­svars­fri­skriv­ning­ar och på­följds­fri­skriv­ning­ar), in­teg­ra­tions­klau­su­ler, för­bud mot munt­li­ga si­dolö­pa­re, hem­buds­klau­su­ler, för­köpsklau­su­ler, om­för­hand­lings­klau­su­ler, skil­je­klau­su­ler med flera.

Vi ar­be­tar med de fles­ta ty­per av kon­trakt och and­ra rätts­hand­ling­ar, sär­skilt i kom­mer­si­el­la för­hål­lan­den (af­färsju­ri­dik). Vi har be­ty­dan­de er­fa­ren­het av bland an­nat köp (sär­skilt fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser ge­nom över­lå­tel­se av ak­ti­er el­ler in­kråm), ent­re­pre­nad, sam­ar­bets­av­tal, ak­tieä­garav­tal, bank­re­la­te­ra­de rätts­hand­ling­ar som lån, skul­debrev, pant, bor­gen och bank­ga­ran­ti­er, full­mak­ter, för­säk­rings­av­tal, över­ens­kom­mel­ser in­om IT och te­le­kom, le­a­sing, ar­ren­de, hy­ra och myc­ket annat.

Vi fo­ku­se­rar på kon­trakt och av­tals­frå­gor in­om af­färsju­ri­dik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Våra affärsjuridiska tjänster

Vi er­bju­der ne­dan an­giv­na tjänster:

At­ten­tion: The in­ter­nal da­ta of ta­b­le “1” is corrupted!

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!