Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de af­färsju­ris­ter in­om ak­tie­bo­lags­rätt hjäl­per till med bo­lags­tvis­ter och and­ra bo­lags­frå­gor i ak­tie­bo­lag (AB) och and­ra as­so­ci­a­tio­ner, såsom bank­ak­tie­bo­lag och han­dels­bo­lag (HB). Vi är ex­per­ter på de svå­ra frå­gor­na in­om af­färsju­ri­dik och sär­skilt ak­tie­bo­lags­rätt.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig med ak­tie­bo­lags­rätt! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Vill du veta mer? Fortsätt läsa här!

Vi är ex­per­ter på af­färsju­ri­dik med om­fat­tan­de er­fa­ren­het av bo­lags­tvis­ter och and­ra frå­gor rö­ran­de bland an­nat föl­jan­de:

Vinstut­del­ning och and­ra vär­deö­ver­fö­ring­ar

Ett stän­digt li­ka ak­tu­ellt och be­ty­del­se­fullt äm­ne. 2005 års ak­tie­bo­lags­lag har de­fi­ni­e­rat be­grep­pet för­täckt vär­deö­ver­fö­ring (el­ler för­täckt vinstut­del­ning) och in­fört mer ut­för­li­ga reg­ler om rätts­verk­ning­ar­na av så­da­na). De nya reg­ler­na har som van­ligt gett upp­hov till ny ju­ri­dis­ka pro­blem.

Lå­ne­för­bu­det

Re­gle­ring­en om lå­ne­för­bud, som skärp­tes i 2005 års lag, ger ut­rym­me för be­ty­dan­de un­dan­tag som in­te all­tid är lät­ta att tol­ka och tilläm­pa.

Ak­tieä­garav­tal

Ter­men ak­tieä­garav­tal står för gans­ka många oli­ka ty­per av av­tal; det kan till ex­em­pel hand­la om ak­tieä­gar­nas ut­ö­van­de av röst­rät­ten, vinst­för­del­ning, täck­ning av un­der­skott etc, vill­kor för ak­ti­eö­ver­lå­tel­ser, rätt ut­se sty­rel­se­le­da­mö­ter etc), mål­sätt­ning­ar med sam­ar­be­tet osv.

Mi­no­ri­tets­skydd

Tvis­ter mel­lan ak­tieä­ga­re är van­li­ga. Of­tast hand­lar det om att en ma­jo­ri­tet vill sty­ra bo­la­get på ett sätt som mi­no­ri­te­ten in­te kan ac­cep­te­ra. Ak­tie­bo­lags­la­gen in­ne­hål­ler ett myc­ket stort an­tal be­stäm­mel­ser som syf­tar till att skyd­da mi­no­ri­te­ten. Många är dock okän­da för de ak­tieä­gar­na som bäst be­hö­ver dem.

Ställ­fö­re­trä­da­re och rätts­hand­lan­de

I sam­band med rätts­hand­lan­de för en as­so­ci­a­tion upp­kom­mer of­ta frå­gor i grän­san­det mel­lan å ena si­dan av­tals­rätt och sär­skilt full­makts­rätt och å and­ra si­dan as­so­ci­a­tions­rätt. Vem är be­hö­rig att fö­re­trä­da ett ak­tie­bo­lag, ett han­dels­bo­lag, en eko­no­misk för­e­ning etc? Vid si­dan av de le­ga­la ställ­fö­re­trä­dar­na finns of­ta full­mäk­ti­ge med mer el­ler mind­re tyd­ligt de­fi­ni­e­rad be­hö­rig­het. Ut­form­ning­en av ak­tie­bo­lags­la­gens be­stäm­mel­ser om be­hö­rig­hets­ö­ver­skri­dan­den och be­fo­gen­hets­ö­ver­skri­dan­den (rätts­pre­sen­ta­tions­rät­tens grän­ser) är dess­utom kom­pli­ce­rad och svår­ö­ver­blick­bar.

Ska­de­stånd och and­ra sank­tio­ner

Ag­gres­si­va ska­de­stånds­an­språk har un­der de se­nas­te år­tio­ne­na bli­vit allt van­li­ga­re i rätts­prax­is. De ak­tie­bo­lags­rätts­li­ga reg­ler­na lig­ger när­ma­re den kon­trak­tu­el­la ska­de­stånds­rät­ten än den all­män­na.

Rätts­hand­ling­ar i sam­band med bo­lags­bild­ning

Den som rätts­hand­lar för ett ak­tie­bo­lag un­der bild­ning åd­rar sig nor­malt ett per­son­ligt an­svar, vil­ket nor­malt (un­der vis­sa för­ut­sätt­ning­ar) över­går på ak­tie­bo­la­get när det re­gi­stre­ras. Sär­skil­da kom­pli­ka­tio­ner kan dess­utom upp­kom­ma ifall ett pla­ne­rat bo­lag in­te kom­mer till stånd.

Pro­blem i sam­band med ett ak­tie­bo­lags upp­lös­ning

Ett ak­tie­bo­lag upp­lö­ses nor­malt ge­nom lik­vi­da­tion, men ett in­sol­vent bo­lag kan även bli upp­löst ge­nom kon­kurs. Ak­tie­bo­la­gens be­stäm­mel­ser om lik­vi­da­tions­plikt för ett ak­tie­bo­lag som för­bru­kat en stor del av ak­ti­e­ka­pi­ta­let och det här­till kopp­la­de per­son­li­ga an­sva­ret för sty­rel­se­le­da­mö­ter och and­ra har un­der se­na­re år fått allt stör­re ak­tu­a­li­tet. För att un­vi­ka lik­vi­da­tions­plikt kan ak­tieä­gar­na of­ta be­hö­va till­skju­ta me­del till bo­la­get såsom ak­tieägar­till­skott. En frå­ga blir då hur ett så­dant till­skott skall ut­for­mas för att mi­ni­mi­er ak­tieä­ga­rens ris­ker in­för en ho­tan­de in­sol­vens­si­tu­a­tion.

Tvis­ter ef­ter ett ak­tie­bo­lags upp­lös­ning

Det är oer­hört van­ligt att tvis­ter på­går i sam­band med att upp­lös­ning­en sker och då upp­kom­mer frå­gan huruvi­da bo­la­get kan åter­upp­stå för att fö­ra ta­lan som kä­ran­de el­ler sva­ran­de i pro­ces­sen. Des­sa tvis­ter kan hand­la om om­fat­tan­de an­språk sam­ti­digt som de eko­no­mis­ka re­sur­ser­na för att gö­ra ett upp­löst bo­lags rätt gäl­lan­de är be­grän­sa­de. En rätts­ut­red­ning el­ler ett rätts­ut­lå­tan­de kan här va­ra av be­ty­dan­de vär­de och blir säl­lan sär­skilt om­fat­tan­de el­ler dyrt.

Vid be­hov kan ett upp­löst ak­tie­bo­lag även i and­ra fall trä­da i så kal­lad ef­ter­föl­jan­de lik­vi­da­tion för att han­te­ra frå­gor som in­te bli­vit av­slu­ta­de in­nan bo­la­get upp­lös­tes ge­nom lik­vi­da­tion el­ler kon­kurs.

And­ra as­so­ci­a­tio­ner än ak­tie­bo­lag

Vi ar­be­tar även med sam­ma frå­gor i and­ra as­so­ci­a­tio­ner, såsom enk­la bo­lag, stif­tel­ser och för­e­ning­ar, lik­som med frå­gor som gäl­ler sam­ar­bets­av­tal av oli­ka slag. Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

Iustés affärsjuridiska tjänster

Vi er­bju­der ne­dan an­giv­na tjäns­ter in­om af­färsju­ri­dik:

At­ten­tion: The in­ter­nal da­ta of ta­b­le “1” is cor­rup­ted!
Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!