Rättsområden

Vi hjälper advokatbyråer, banker och andra företag inom olika affärsjuridiska rättsområden

Iusté – jurister med fokus på affärsjuridiska rättsområden

Affärsjuridiska rättsområdenIus­tés Af­färsju­ri­dik ju­ris­ter bi­trä­der ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker och and­ra fö­re­tag med af­färsju­ri­disk topp­kom­pe­tens in­om bland an­nat ne­dan an­giv­na af­färsju­ri­dis­ka rättsområden:

At­ten­tion: The in­ter­nal da­ta of ta­b­le “3” is corrupted!

Affärsjuridik för advokatfirmor, banker och andra företag

Vå­ra kun­der är i förs­ta hand ad­vo­kat­by­rå­er, ban­ker och and­ra fö­re­tag i Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, Lin­kö­ping, Sundsvall och and­ra de­lar av lan­det. Geo­gra­fiskt har vi in­te någ­ra be­gräns­ning­ar, men de fles­ta av vå­ra kun­der finns i Stock­holm och and­ra sto­ra stä­der. Un­der årens lopp har vi an­li­tats av de fles­ta av de sto­ra el­ler me­del­sto­ra ad­vo­kat­fir­mor­na i Stock­holm och öv­ri­ga landet.

Många av de tvis­ter och and­ra ären­den där vi an­li­tats in­vol­ve­rar kli­en­ter och ad­vo­kat­by­rå­er från and­ra län­der. Stock­holm har till ex­em­pel med åren bli­vit ett cent­rum för af­färsju­ri­disk tvist­lös­ning ge­nom af­färsju­ri­dis­ka skil­je­för­fa­ran­den mel­lan par­ter i and­ra län­der, där svensk rätt of­ta väljs som tillämp­lig rätts­ord­ning för av­ta­let. Vi fun­ge­rar då som skil­je­män el­ler kon­sul­ter till en­de­ra par­ten i skil­je­för­fa­ran­det. En stor del av vårt ar­be­te ut­förs där­för på engelska.

Ut­länds­ka fö­re­tags­för­värv har ock­så un­der de se­nas­te år­tion­de­na bli­vit van­li­ga­re i Sve­ri­ge. Vi har då grans­kat ak­tu­el­la av­tal el­ler in­vol­ve­rats på oli­ka sätt i de tvis­ter som för­vär­ven ibland gi­vit upp­hov till.

Avtalsrätt

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter hjäl­per till med av­tals­frå­gor så­väl in­för av­tals­slut – av­tals­skriv­ning och av­tals­gransk­ning – som när pro­blem upp­kom­mit i ett av­tal; av­tals­slut, full­makt, av­talstolk­ning, ogil­tig­het, sam­ar­bets­pro­blem, kon­trakts­brott, häv­ning, ska­de­stånd m.m.

Vi ar­be­tar med de fles­ta ty­per av av­tal, sär­skilt i kom­mer­si­el­la för­hål­lan­den. Vi har be­ty­dan­de er­fa­ren­het av bland an­nat köp (sär­skilt fö­re­tagsö­ver­lå­tel­se ge­nom över­lå­tel­se av ak­ti­er el­ler in­kråm), ent­re­pre­nad, sam­ar­bets­av­tal, ak­tieä­garav­tal, lån, pant, bor­gen, för­säk­ring, av­tal in­om IT och te­le­kom, le­a­sing, ar­ren­de, hy­ra och myc­ket annat.

Vi fo­ku­se­rar på av­tal in­om af­färsju­ri­dik.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig med di­na av­tals­frå­gor! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om av­tals­rätt här!

Aktiebolagsrätt

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter hjäl­per till med bo­lags­frå­gor, sär­skilt i ak­tie­bo­lag och han­dels­bo­lag. Vi har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av bland an­nat frå­gor rö­ran­de vinstut­del­ning och lå­ne­för­bud, ak­tieä­garav­tal, tvis­ter mel­lan ak­tieä­ga­re (mi­no­ri­tets­skydd), rätts­hand­lan­de för bo­lag, be­hö­rig­het och be­fo­gen­het, ska­de­stånd, av­tal i sam­band med bo­lags­bild­ning och lik­vi­da­tion och myc­ket annat.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig med di­na bo­lags­frå­gor! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om bo­lags­frå­gor här!

Bankrätt

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter har om­fat­tan­de kun­ska­per om er­fa­ren­he­ter av be­tal­ning­ar, miss­tags­be­tal­ning­ar (con­dictio in­de­bi­ti), oli­ka sä­ker­he­ter och ga­ran­ti­er samt and­ra av­tal som är van­li­ga in­om bank­sek­torn. Hit hör bland an­nat pant, bor­gen och bankgaranti.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig med bank­rät­ten! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om bank­frå­gor här.

Tvister inom olika affärsjuridiska rättsområden

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter har om­fat­tan­de kun­ska­per om er­fa­ren­he­ter av att be­na ut svå­ra lä­gen i kom­pli­ce­ra­de tvis­ter; att hit­ta de rät­ta yr­kan­de­na grun­der­na, be­vi­sen och ar­gu­men­ten. Vi dri­ver of­tast in­te tvis­ter en­sam­ma, ut­an bi­trä­der van­li­gen ad­vo­ka­ter som sak­fö­ra­ren. Vi re­kom­men­de­rar ock­så of­ta ad­vo­ka­ter och and­ra sak­fö­ra­re som vi av er­fa­ren­het vet är duk­ti­ga åt kli­en­ter som kon­tak­tar oss direkt.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om tvis­ter här!

Tvistlösning inom olika affärsjuridiska rättsområden

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter hjäl­per till med tvist­lös­ning ge­nom med­ling el­ler skil­je­för­fa­ran­den in­om af­färsju­ri­dik. Vi har myc­ket go­da kun­ska­per om med­ling en ge­di­gen kom­pe­tens i pro­cess­rätts­li­ga så­väl som ci­vil­rätts­li­ga frågor.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om vå­ra tjäns­ter in­om skil­je­för­fa­ran­de och med­ling i af­färsju­ri­dis­ka tvis­ter här!

Kompetensutveckling inom olika affärsjuridiska rättsområden

Ius­tés kva­li­fi­ce­ra­de ju­ris­ter hjäl­per vå­ra kli­en­ter ut­veck­la sin kom­pe­tens in­om ju­ri­dik, ar­gu­men­ta­tion, fram­ställ­nings­tek­nik m.m. ge­nom att hål­la ju­ri­dik­kur­ser och pri­vat­lek­tio­ner samt ge coaching för spets­kom­pe­tens. Ge­nom kur­ser ut­veck­las stra­te­gis­ka kun­ska­per. Ge­nom coaching ut­veck­las stra­te­gi­er för framgång.

Kon­tak­ta oss för att se hur vi kan hjäl­pa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Mai­la info@iuste.se!

El­ler läs mer om vå­ra fö­re­tags­kur­ser och pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik här.