Affärsjuridik

Affärsjuridik Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Jönköping Sundsvall

Affärsjuridik

Ius­té Af­färsju­ridk bi­trä­der med ju­ri­disk problem­lösning in­om affärs­­juridiken. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att han­te­ra ju­ri­dis­ka pro­blem och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vår om­fat­tan­de prak­tis­ka er­fa­ren­het och höga ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand advokat­­byråer, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag och and­ra fö­re­tag. Vi an­li­tas of­ta i sto­ra na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la skil­je­för­fa­ran­den. Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Varför anlita oss?

Vi är en mind­re, obe­ro­en­de och själv­stän­dig af­färsju­ri­disk by­rå med hög prak­tisk och ve­ten­skap­lig kom­pe­tens och stor in­tegri­tet. Vi är in­te nå­gon ad­vo­kat­by­rå, ut­an en spe­ci­a­li­se­rad by­rå som bland an­nat ad­vo­ka­ter vän­der sig till för att få hjälp med svå­ra ju­ri­dis­ka frå­gor av oli­ka slag.

Pris­vär­de tjäns­ter. Vå­ra kun­ska­per gör det of­ta möj­ligt för oss att sva­ra di­rekt på ju­ri­dis­ka frå­gor som and­ra be­hö­ver många tim­mar för att ut­re­da. Vå­ra ut­red­ning­ar kan av sam­ma skäl of­ta gö­ras snabbt och bru­kar va­ra myc­ket uppskattade.

Mångsidig­het. Vi kan be­sva­ra en all­mänt for­mu­le­rad ju­ri­disk frå­ga, grans­ka en av­talstext etc ut­an in­for­ma­tion om par­ter el­ler tvist. Vi kan ock­så grans­ka och kri­ti­se­ra en dom, gå ige­nom hand­ling­ar­na i ett mål för att hjäl­pa till med att ut­vär­de­ra lä­get, ta fram de bäs­ta yr­kan­de­na, grun­der­na och ju­ri­dis­ka ar­gu­men­ten med me­ra, ut­veck­la ar­gu­men­ta­tio­nen mm.

Er­fa­ren­het. Vi har lång och om­fat­tan­de prak­tisk er­fa­ren­het av att be­dö­ma och han­te­ra svå­ra af­färsju­ri­dis­ka pro­blem och pro­ble­ma­tis­ka si­tu­a­tio­ner. Vi kan of­ta vän­da svå­ra lä­gen till vår kli­ents för­del, så att en rät­te­gång kan und­vi­kas el­ler fö­ras till ett lyck­ligt slut.

Ve­ten­skap­lig kom­pe­tens. Vi har högs­ta ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens som är väl do­ku­men­te­rad. Se bland an­nat hän­vis­ning­ar till bok­tit­lar i bokhandeln!

Inga un­der­hug­ga­re. Vi ut­för allt jobb själ­va och de­le­ge­rar in­te till mind­re kva­li­fi­ce­rad per­so­nal an­nat än ef­ter sär­skild över­ens­kom­mel­se med kli­en­ten (och då ba­ra när det rör sig om re­la­tivt okva­li­fi­ce­rat ar­be­te såsom att ta fram lit­te­ra­tur och skri­va grund­läg­gan­de redogörelser).

In­tegri­tet. Vi är obe­ro­en­de och har hög in­tegri­tet. Vi ar­be­tar med det upp­drag du ger oss på det sätt du be­stäm­mer. Vi hjäl­per till med de ju­ri­dis­ka pro­ble­men som så­da­na och med den ju­ri­dis­ka ar­gu­men­ta­tio­nen ut­an att läg­ga oss i and­ra aspek­ter av ett upp­drag el­ler en tvist.

Slipp jävs­pro­blem. Ef­tersom vi är en li­ten by­rå är jävs­pro­blem yt­terst säll­syn­ta. Vi på­ver­kas in­te av någ­ra and­ra hän­syn än ob­jek­ti­vi­tet och lo­ja­li­tet till klienten.

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Våra affärs­juridiska tjänster

Vi bi­trä­der i förs­ta hand med föl­jan­de tjäns­ter in­om af­färsju­ri­dik (men hjäl­per även till med an­nat vid behov):

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Rättsområden

Vå­ra af­färsju­ris­ter bi­trä­der med topp­kom­pe­tens in­om bland an­nat föl­jan­de de­lar av affärs­juridiken:

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Kompetensområden inom affärsjuridik

Till vå­ra hu­vud­om­rå­den hör föl­jan­de rätts­om­rå­den in­om kom­mer­si­ell ju­ri­dik: kom­mer­si­ell avtals­rätt, kontrakts­rätt, aktiebolags­rätt, bank­rätt, skade­stånds­rätt, köprätt, sär­skilt företags­förvärv och inkråms­avtal samt ol­ja- och gas­av­tal, gå­vor och gå­vo­av­tal, fas­tig­hets­köp och an­nan fas­tig­hets­rätt, ent­re­pre­na­dju­ri­dik, fran­schi­seju­ri­dik, and­ra tjäns­te­av­tal, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant, bor­gen och and­ra sä­ker­he­ter, av­tal in­om IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tals­rätt, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­ning och and­ra frå­gor rö­ran­de av­tal och kon­trakt och and­ra rätts­hand­ling­ar, ut­sök­nings­rätt, arv och gå­va, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­ran­de (skil­je­man) samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och argumentationsteknik.

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Högkvaliltativ affärsjuridik

Ius­té drivs av ju­ris dok­torn och lä­ro­stols­pro­fes­sorn i ci­vil­rätt vid Upp­sa­la uni­ver­si­tet, f d pro­fes­sorn i bank­rätt Bert Le­hr­berg och ju­ris dok­torn och do­cen­ten i pro­cess­rätt vid sam­ma uni­ver­si­tet Eli­sa­beth Le­hr­berg. Vi har hjälpt ad­vo­ka­ter, fö­re­tag och and­ra med svå­ra ju­ri­dis­ka frå­gor se­dan 1985. Ius­té fo­ku­se­rar på att er­bju­da ex­per­tjäns­ter av högs­ta kva­li­tet in­om kom­mer­si­ell ju­ri­dik. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand af­färsju­ri­dis­ka ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker och fö­re­tag i Sve­ri­ge och and­ra län­der. Till ex­pert­om­rå­de­na in­om af­färs­rät­ten hör bland an­nat svensk och in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt och kon­trakts­rätt, svensk ak­tie­bo­lags­rätt och an­nan as­so­ci­a­tions­rätt samt pro­cess­rätts­li­ga frå­gor, sär­skilt i skil­je­för­fa­ran­de (ar­bitra­tion).

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Verksamhet inom affärsjuridik

Vi bi­trä­der med af­färsju­ri­dis­ka ut­red­ning­ar samt råd­giv­ning bland an­nat i tvis­ter och in­för af­färs­be­slut. Vi är spe­ci­a­lis­ter in­om af­färs­rätt med myc­ket om­fat­tan­de er­fa­ren­het (se­dan 1985) in­om bland an­nat av­tals­rätt och kon­traktsju­ri­dik, in­klu­si­ve köp, byte, gå­va, fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser och ent­re­pre­na­der, ak­tie­bo­lagsju­ri­dik (bland an­nat vinstut­del­ning och mi­no­ri­tets­skydds­frå­gor) och pro­cessju­ri­dik (skil­je­för­fa­ran­de). Ge­nom att kom­bi­ne­ra prak­tisk verk­sam­het in­rik­tad på avan­ce­rad ju­ri­disk pro­blem­lös­ning med am­bi­tiös och pro­duk­tiv rätts­ve­ten­skap­lig forsk­ning kan vi er­bju­da en unik kom­bi­ne­rad prak­tisk och te­o­re­tisk topp­kom­pe­tens in­om kom­mer­si­ell ju­ri­dik. Vi ger ock­så ut böc­ker, bi­trä­der vid skil­je­för­fa­ran­de, gör rätts­ut­red­ning­ar och skri­ver rätts­ut­lå­tan­den (re­spon­sa)grans­kar av­tal, ger af­färsju­ri­dis­ka råd, hål­ler ju­ri­dik­kur­ser och fö­re­läs­ning­ar samt ger pri­vat­lek­tio­ner (och vid be­hov även coaching för fram­gång) med fo­kus på det af­färsju­ri­dis­ka om­rå­det, af­färsju­ri­disk pro­blem­lös­ning och avan­ce­rad ar­gu­men­ta­tions­tek­nik med bland an­nat NLP-metoder.

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Våra uppdragsgivare

Vå­ra upp­drags­gi­va­re är i förs­ta hand ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag samt stör­re och me­del­sto­ra fö­re­tag i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö samt and­ra de­lar av lan­det. Vi an­li­tas of­ta ock­så av ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som sö­ker ju­ri­disk hjälp för sig själ­va och si­na fö­re­tag. An­mäl dig till vårt ny­hets­brev får att få del av ny­he­ter om böc­ker, kur­ser med mera!

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.

Vi är jurister

Många ju­ris­ter vill idag va­ra af­färs­män. Men er­fa­ren­he­ten vi­sar att, som det bru­kar sä­gas i USA, “lawy­e­ring skills don’t trans­la­te well in­to tra­ding skills”. Vi vill va­ra ju­ris­ter och över­lå­ter af­färs­verk­sam­he­ten åt af­färs­män­nen som vi sam­ar­be­tar med.

Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – 5777276.