Tvistlösning: skiljeförfarande

Tvistlösning (tvistelösning) genom skiljeförfarande

Skiljeförfarande (eng. arbitration) är den vanligaste formen av tvistlösning (tvistelösning) inom affärslivet. De flesta affärsjuridiska mål handläggs också i skiljeförfarande.

”An arbitrator must act in a manner that upholds the integrity and fairness of the arbitration process. He or she must maintain impartiality toward all participants in the arbitration at all times.” Ethics Standards for Neutral Arbitrators in Contractual Arbitration (Judicial Council of California) Skiljeförfarande-Tvistlösning (Tvistelösning)

Skiljeföraranden

Skiljeförfaranden (arbitration) har vissa fördelar framför att processa i allmän domstol. Särskilt är förfarandet konfidentiellt och riskerar alltså inte att påverka de inblandade parternas anseende i en vidare krets. Ett skiljeförfarande klaras också oftast av under avsevärt kortare tid än en komplicerad rättegång i domstol. Parterna dessutom också möjlighet att påverka valet av skiljemän.

Skiljeförfaranden (arbitration) har dock också nackdelar. En viktig nackdel som ofta förbises är att tvistefrågan endast prövas en gång, vilket ställer särskilt höga krav på skiljemännens (skiljedomarna) kunskaper, analysförmåga, integritet och inte minst tidsplanering och arbetsmoral vid sin tvistlösning. Förtroendet för framför allt en partsutsedd skiljeman är därför viktigt.

Naturligtvis skall skiljemannen (skiljedomaren) framför allt agera opartiskt och han får inte riskera att vara jävig. Jäv i skiljeförfaranden är idag ett stort problem, eftersom många skickliga skiljemän är verksamma på stora advokatbyråer som har eller har haft kontakter med stora delar av det svenska näringslivet. Iusté utgör en fristående kvalificerad juristbyrå utan dessa kopplingar.

Förutom att skiljemannen inte får vara jävig och måste agera opartiskt förväntas han också se till att målet, och från partens synpunkt speciellt de frågor som är av särskild vikt för partens talan, blir grundligt prövad. Det bör också framgå av skiljedomen, som alltså bör innehålla en någorlunda utförlig redogörelse för parternas argumentation och en övertygande motivering för domslutet. Tyvärr är det vanligt att parter och ombud uppfattar skiljedomar som slarvigt skrivna och tillkomna alltför snabbt. Iusté står här för noggranna utredningar och kvalitet dömandet och domskrivningen.

Iusté Skiljeförfarande

Iusté hjälper till med tvistlösning (tvistelösning) i affärsjuridiska tvister. Professorn i civilrätt, tidigare bankrätt, Bert Lehrberg är en erfaren oberoende skiljedomare och har anlitats som sådan sedan 1992. Genom sin första utnämning vid nyss fyllda 35 år blev han sått vitt känt Sveriges yngste skiljedomare åtminstone i modern tid.

Professor Lehrberg åtar sig uppdrag som skiljeman i svenska och internationella skiljeprocesser på svenska eller engelska rörande affärsjuridiska frågor inom bland annat avtalsrätt, kontraktsrätt (köprätt, entreprenadjuridik, borgen, pant m m), aktiebolagsrätt m m.

Ring Bert Lehrberg på telefon 018-503800 eller 070-577 7276 eller sänd ett e-postmeddelande till bert.lehrberg@iuste.se om du vill diskutera ett uppdrag som skiljeman i ett skiljeförfarande.

Professor Lehrberg har en bred kompetens och omfattande erfarenhet sedan 1985 när det gäller tvistlösning (tvistelösning) i komplicerade juridiska tvister inom affärsjuridik. Sådan tvistlösning aktualiseras ofta i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden. Denna kompetens är inte begränsad till speciella juridiska ämnen, men Lehrbergs främsta specialitet är avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt och övrig affärsjuridik. Till Lehrbergs huvudområden hör bland annat följande ämnesområden inom affärsjuridik: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köprätt, särskilt företagsförvärv och inkråmsöverlåtelser, entreprenadjuridik och andra tjänsteavtal, nyttjanderättsavtal, avtal om pant, borgen och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinning och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfarande (arbitration) samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Kontakta oss på Iusté Affärsjuridik för att se hur vi kan hjälpa dig med tvistlösning! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se! [skiljeförfarande, skiljedom, arbitration, arbitration in Sweden, Swedish arbitration]