Avtalstolkning

Få reda på vad ditt avtal innebär! Avtalstolkning (kontrakstolkning)

Avtalstolkning, eller som man ibland ofta säger kontraktstolkning eller kontraktstydning, är en central del av affärsjuridiken och ett viktigt inslag i affärsverksamhet.

Avtalstolkning-Kontraktstolkning-Kontraktstydning-Avtalstydning

Avtal inom affärsjuridik är ofta svårtolkade. Tolkningsfrågor ger ofta upphov till problem. De flesta avtalsrättsliga tvister handlar om avtalstolkning. Ofta talar man i stället om kontraktstolkning eller kontraktstydning (avtalstydning).

För att få ut det man vill ha av ett avtal måste man veta vilka rättigheter avtalet ger. För att kunna uppfylla ett avtal korrekt och slippa göra sig skyldig till kontraktsbrott i onödan måste man veta vilka skyldigheter man har enligt avtalet.

Vilka rättigheter ger avtalet? Vilka plikter måste uppfyllas?

Få svaret på dina frågor av en ledande expert på avtalstolkning (kontraktstolkning, kontraktstydning, avtalstydning).

Vi har unik kompetens och mycket omfattande erfarenhet av avtalstolkning (kontraktstolkning, kontraktstydning, avtalstydning) inom affärsjuridik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Avtal som vi jobbat med

Vi jobbar med affärsjuridiska avtal av alla slag, till exempel

• Köpavtal; köp av lös egendom eller fastighetsköp.
• Företagsöverlåtelser.
• Inkråmsöverlåtelser.
• Aktieöverlåtelser.
• Gåvoavtal.
• Fullmakter.
• Tjänsteavtal.
• Entreprenadavtal.
• Kreditavtal.
• Borgensförbindelser.
• Bankgarantier.
• Pantsättningar.
• Hyresavtal.
• Arrendeavtal.
• Avtal om nyttjanderätter av olika slag.
• Leasingavtal.
• Franschisingavtal.
• Anställningsavtal.
• Försäkringsavtal.
• Transportavtal.
• Avtal inom IT och telekom.

En avtalstolkning (kontraktstolkning) är ofta ett litet arbete, när det bara handlar om att tala om vad texten i ett avtal kan betyda som sådan. Om det gäller en svårare tolkningfråga, där man måste ta hänsyn till omständigheterna vid avtalsslutet, parternas syfte me d avtalet och diverse andra faktorer kan det arbete som måste göras i stället bli omfattande.

Kontakta Iusté Affärsjuridik för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!