Avtalsskrivning-kontraktsskrivning

Vi hjälper numera till även med avtalsskrivning (kontraktsskrivning)

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skrivna av­tal und­vi­ker man ju­ri­diska fall­gro­par och andra pro­blem som kan ma­ni­fe­stera sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­ras ofta av­tals­skriv­ningen för att de ad­vo­ka­ter och andra ju­ris­ter som skö­ter detta inte hin­ner med att få fram en god av­talstext i tid. Vi har om­fat­tande er­fa­ren­het av av­tals­gransk­ning, av­talstolk­ning och olika av­tals­tvis­ter och kan där­för ofta ge kvli­fi­ce­rad hjälp utan om­fat­tande för­be­re­del­se­ar­bete.

“Ett då­ligt av­tal är sämre än inget av­tal.”

Avtalsskrivning-Kontraktsskrivning

Att skriva av­tal är en svår konst. Det vi­sar sig inte säl­lan i hur av­tal ser ut. Un­der de dryga tju­go­sju år vi bi­trätt med av­tals­gransk­ning och andra av­tals­frå­gor inom af­färsju­ri­dik har vi kun­nat kon­sta­tera att av­tal (kon­trakt) ofta är då­liga, ja ibland rentav usla. Det gäl­ler ibland också i fall där av­tals­skriv­ningen (kon­trakts­skriv­ningen, av­tals­ut­form­ningen, kon­trakts­ut­form­ningen) har skötts av ju­ris­ter el­ler rentav ad­vo­ka­ter, som ju borde kunna bättre.

Då­liga av­tal stäl­ler säl­lan till pro­blem. Men i de fall då pro­blem upp­kom­mer i eko­no­miskt be­ty­del­se­fulla av­tal har de ofta ka­ta­stro­fala kon­se­kven­ser. Där­för är det vik­tigt att ha koll på in­ne­hål­let i sina av­tal och att inte ac­cep­ter då­lig av­tals­skriv­ning. Många har in­sett det och an­li­tat oss för av­tals­gransk­ning både av in­di­vi­du­ella av­tal och av stan­dar­dav­tal inom af­färsju­ri­dik. Vi har också ofta fått för­fråg­ningar om att hjälpa till med av­tals­skriv­ning (kon­trakts­skriv­ning, av­tals­ut­form­ning, kon­trakts­ut­form­ning). Vi har då i re­gel tac­kat nej, ef­tersom vi ve­lat renodla vår verk­sam­het till de tjäns­ter där vi är bäst på mark­na­den. Med ti­den har det dock gått upp för oss att vad vi har att er­bjuda inom av­tals­skriv­ning står sig myc­ket bra. Där­för har vi be­slu­tat oss för att, när vi an­ser de be­fo­gat, åta oss även upp­drag inom av­tals­skriv­ning.

Kon­takta Iusté Af­färsju­ri­dik för att se hur vi kan hjälpa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Maila info@iuste.se! [Av­tals­skriv­ning, kon­trakts­skriv­ning, av­tals­ut­form­ning, kon­trakts­ut­form­ning.]