Avtalsgranskning

Avtalsgranskning inom affärsjuridik – kvalificerad avtalshjälp av och för proffs

Av­tals­gransk­ning, el­ler som man ibland också sä­ger, kon­trakts­gransk­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skrivna av­tal und­vi­ker man ju­ri­diska fall­gro­par och andra pro­blem som kan ma­ni­fe­stera sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­rar man ofta av­tals­skriv­ningen och hop­par över av­tals­gransk­ningen (kon­trakts­gransk­ningen) där­för att de ad­vo­ka­ter och andra ju­ris­ter som skö­ter detta inte hin­ner med att få fram en god av­talstext i tid. Vi har om­fat­tande er­fa­ren­het av av­tals­gransk­ning, av­talstolk­ning och olika av­tals­tvis­ter och kan där­för ofta ge kvli­fi­ce­rad hjälp utan om­fat­tande för­be­re­del­se­ar­bete.

“Fyra ögon ser mer än två!”

“Av­slö­jande om­dö­men fälls av trä­nade ögon, upp­märk­samma och kun­niga be­trak­tare.”

“Vi ar­be­tar med kva­li­fi­ce­rade av­tals­frå­gor så­väl in­ter­na­tio­nellt som na­tio­nellt se­dan 1985 och har där­för ett myc­ket om­fat­tande jäm­fö­rel­se­ma­te­rial att utgå ifrån.”

Dina avtal får du leva med! Ta inte för stora risker vid avtalsslut!

Avtalsgranskning-Kontraktsgranskning

Ett av­tal är ofta (of­tast!) nå­got av ett skott i mörk­ret och där­för också ett risk­ta­gande. Det gäl­ler oav­sett om det är fråga om ett en­skilt av­tal som skall in­gås, ett trans­ak­tions­upp­lägg som skall gö­ras el­ler ett stan­dar­dav­tal som skall till­ska­pas att an­vän­das vid kanske en stor av­tals­slut i fram­ti­den.

Av­tals­gransk­ning (kon­trakts­gransk­ning) är ett vik­tigt led i av­tals­skriv­ningen och att för­utse vilka ris­ker som finns och eli­mi­nera dem el­ler fö­re­bygga de­ras kon­se­kven­ser där det är möj­ligt. Alla pro­blem som kan upp­komma kan inte för­ut­ses och det är vik­tigt att av­ta­lets be­stäm­mel­ser är så ut­for­made att de inte själv ger upp­hov till yt­ter­li­gare pro­blem.

Vissa av de pro­blem som kan upp­komma (och ofta gör det!) har att göra med hur av­tals­be­stäm­mel­ser är ut­for­made och hur de tol­kas och tilläm­pas. För att kunna skriva ett bra och fun­ge­rande av­tal krävs där­för, för­u­tom en god språk­lig för­måga, om­fat­tande kun­ska­per i av­talstolk­ning.

Andra pro­blem ak­tu­a­li­se­ras i så­dana fall då okända om­stän­dig­he­ter upp­da­gas el­ler för av­ta­let vik­tiga för­hål­lan­dena för­änd­ras ef­ter av­tals­slu­tet. Dessa pro­blem hör till av­tals­rät­tens mest klas­siska – och of­tast upp­kom­mande. Av av­tals­skri­va­ren krävs där­för också god kän­ne­dom om vilka ty­per av pro­blem i form av okända el­ler änd­rade för­hål­lan­den (orik­tiga el­ler bristande för­ut­sätt­ningar) som kan tän­kas ak­tu­a­li­se­ras vid av­tal i all­män­het el­ler av viss typ.

Med hän­syn till det sagda är det up­pen­bart att ett då­ligt ut­for­mat av­tal, trans­ak­tions­upp­lägg el­ler stan­dar­dav­tal kan vara en tic­kande bomb som po­ten­ti­ellt kan få svåra kon­se­kven­ser – ja, leda till en ka­ta­strof – den dag av­ta­lets bris­ter up­pen­ba­ras. Det är där­för för­bluf­fande hur många av­tal som skrivs utan med­ver­kan av kva­li­fi­ce­rad ju­ri­disk ex­per­tis. Detta är ett risk­ta­gande som få välin­for­me­rade och san­sade ak­tö­rer rim­li­gen borde anse sig ha råd med. Det är en, i för­hål­lande till de po­ten­ti­ella ris­kerna, of­tast myc­ket bil­lig för­säk­ring att låta av­ta­let upp­rät­tas av en er­fa­ren ad­vo­kat el­ler fö­re­tagsju­rist.

Ad­vo­ka­ter och andra ju­ris­ter som skri­ver av­tal åt sina kli­en­ter ut­går i re­gel från eta­ble­rade stan­dar­dav­tal och andra be­prö­vade av­talsmal­lar. Detta är all­de­les ut­märkt – när mal­len pas­sar. Ett pro­blem kan dock vara att av­talsmal­len är ut­for­mad med sikte på ett “nor­malt” el­ler “ty­piskt” av­tals­för­hål­lande, till ex­em­pel ett van­ligt köp. En så­dan mall pas­sar inte för alla kö­pe­av­tal.

Ofta be­hö­ver änd­ringar gö­ras i en av­talsmall. Ibland måste man ta fram ett i stora de­lar helt nytt av­tal. I så­dana fall ställs höga krav på av­tals­skri­va­rens kom­pe­tens, dels när det gäl­ler att för­stå att mal­len inte pas­sar, dels när det gäl­ler att för­fatta ett för av­tals­för­hål­lan­det pas­sande av­tal.

Ibland be­hö­ver också an­pass­ningar gö­ras i för­hål­lande till andra av­tal. Den som kö­per in en vara från en le­ve­ran­tör för att sälja den vi­dare till en kund bör till ex­em­pel se till att till ex­em­pel fel­ak­tig­he­ter el­ler dröjsmål i le­ve­ran­sen från le­ve­ran­tö­rens inte drab­bar ho­nom själv i för­hål­lande till kun­den, utan att han själv kan kom­pen­sera sig ge­nom att rikta ett mot­sva­rande an­språk (of­tast ska­de­ståndskrav) mot le­ve­ran­tö­ren.

Sär­skilt i så­dana fall där ett av­tal be­hö­ver ut­for­mas in­di­vi­du­ellt och inte kan följa mal­len kan det vara be­fo­gat att av­tals­skri­va­ren minskar kli­en­tens risk­ta­gande yt­ter­li­gare ge­nom att låta en ex­pert på av­talstolk­ning och oför­ut­sedda och änd­rade för­hål­lan­den granska det ut­kast han kom­mit fram till. Vi har om­fat­tande kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter inom dessa om­rå­den och bi­trä­der så­väl ad­vo­ka­ter som fö­re­tag med av­tals­gransk­ning (kon­trakts­gransk­ning).

Kon­takta Iusté Af­färsju­ri­dik  för att se hur vi kan hjälpa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Maila info@iuste.se!

[av­tals­gransk­ning, kon­trakts­gransk­ning, gransk­ning av av­tal, gransk­ning av kon­trakt]