Avtalsgranskning

Avtalsgranskning inom affärsjuridik – kvalificerad avtalshjälp av och för proffs

Avtalsgranskning, eller som man ibland också säger, kontraktsgranskning, är en viktig del i en framgångsrik affärsverksamhet. Genom välskrivna avtal undviker man juridiska fallgropar och andra problem som kan manifestera sig i en avtalsrelation. I praktiken forcerar man ofta avtalsskrivningen och hoppar över avtalsgranskningen (kontraktsgranskningen) därför att de advokater och andra jurister som sköter detta inte hinner med att få fram en god avtalstext i tid. Vi har omfattande erfarenhet av avtalsgranskning, avtalstolkning och olika avtalstvister och kan därför ofta ge kvlificerad hjälp utan omfattande förberedelsearbete.

”Fyra ögon ser mer än två!”

”Avslöjande omdömen fälls av tränade ögon, uppmärksamma och kunniga betraktare.”

”Vi arbetar med kvalificerade avtalsfrågor såväl internationellt som nationellt sedan 1985 och har därför ett mycket omfattande jämförelsematerial att utgå ifrån.”

 

Dina avtal får du leva med! Ta inte för stora risker vid avtalsslut!

Avtalsgranskning-Kontraktsgranskning

Ett avtal är ofta (oftast!) något av ett skott i mörkret och därför också ett risktagande. Det gäller oavsett om det är fråga om ett enskilt avtal som skall ingås, ett transaktionsupplägg som skall göras eller ett standardavtal som skall tillskapas att användas vid kanske en stor avtalsslut i framtiden.

Avtalsgranskning (kontraktsgranskning) är ett viktigt led i avtalsskrivningen och att förutse vilka risker som finns och eliminera dem eller förebygga deras konsekvenser där det är möjligt. Alla problem som kan uppkomma kan inte förutses och det är viktigt att avtalets bestämmelser är så utformade att de inte själv ger upphov till ytterligare problem.

Vissa av de problem som kan uppkomma (och ofta gör det!) har att göra med hur avtalsbestämmelser är utformade och hur de tolkas och tillämpas. För att kunna skriva ett bra och fungerande avtal krävs därför, förutom en god språklig förmåga, omfattande kunskaper i avtalstolkning.

Andra problem aktualiseras i sådana fall då okända omständigheter uppdagas eller för avtalet viktiga förhållandena förändras efter avtalsslutet. Dessa problem hör till avtalsrättens mest klassiska – och oftast uppkommande. Av avtalsskrivaren krävs därför också god kännedom om vilka typer av problem i form av okända eller ändrade förhållanden (oriktiga eller bristande förutsättningar) som kan tänkas aktualiseras vid avtal i allmänhet eller av viss typ.

Med hänsyn till det sagda är det uppenbart att ett dåligt utformat avtal, transaktionsupplägg eller standardavtal kan vara en tickande bomb som potentiellt kan få svåra konsekvenser – ja, leda till en katastrof – den dag avtalets brister uppenbaras. Det är därför förbluffande hur många avtal som skrivs utan medverkan av kvalificerad juridisk expertis. Detta är ett risktagande som få välinformerade och sansade aktörer rimligen borde anse sig ha råd med. Det är en, i förhållande till de potentiella riskerna, oftast mycket billig försäkring att låta avtalet upprättas av en erfaren advokat eller företagsjurist.

Advokater och andra jurister som skriver avtal åt sina klienter utgår i regel från etablerade standardavtal och andra beprövade avtalsmallar. Detta är alldeles utmärkt – när mallen passar. Ett problem kan dock vara att avtalsmallen är utformad med sikte på ett ”normalt” eller ”typiskt” avtalsförhållande, till exempel ett vanligt köp. En sådan mall passar inte för alla köpeavtal.

Ofta behöver ändringar göras i en avtalsmall. Ibland måste man ta fram ett i stora delar helt nytt avtal. I sådana fall ställs höga krav på avtalsskrivarens kompetens, dels när det gäller att förstå att mallen inte passar, dels när det gäller att författa ett för avtalsförhållandet passande avtal.

Ibland behöver också anpassningar göras i förhållande till andra avtal. Den som köper in en vara från en leverantör för att sälja den vidare till en kund bör till exempel se till att till exempel felaktigheter eller dröjsmål i leveransen från leverantörens inte drabbar honom själv i förhållande till kunden, utan att han själv kan kompensera sig genom att rikta ett motsvarande anspråk (oftast skadeståndskrav) mot leverantören.

Särskilt i sådana fall där ett avtal behöver utformas individuellt och inte kan följa mallen kan det vara befogat att avtalsskrivaren minskar klientens risktagande ytterligare genom att låta en expert på avtalstolkning och oförutsedda och ändrade förhållanden granska det utkast han kommit fram till. Vi har omfattande kunskaper och erfarenheter inom dessa områden och biträder såväl advokater som företag med avtalsgranskning (kontraktsgranskning).

Kontakta Iusté Affärsjuridik  för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

[avtalsgranskning, kontraktsgranskning, granskning av avtal, granskning av kontrakt]