Juristcoaching

Juristcoaching – coaching för jurister

Juristcoaching

Juristcoaching. Coaching för jurister

Vi erbjuder coaching för jurister (juristcoaching) för dig som vill utveckla din kompetens inom affärsjuridik inte bara när det gäller kunskaper, utan även när det gäller alla de andra speciella förmågor som gör dig till en skicklig och framgångsrik jurist.

Hur bra vore det inte att oftare – ja, rentav alltid – kunna prestera på topp? För att hjälpa dig att komma närmare detta mål arbetar vi vid juristcoaching med olika metoder för att utveckla din spetskompetens inom bland annat juridikens arbetsmetoder och avancerad argumentationsteknik.

Coaching har länge använts i stor omfattning och med stor framgång inom idrotten och har på senare år blivit en allt vanligare metod för att förbättra resultaten i arbetslivet och alla livsområden, såväl på individuell nivå som för grupper. Även för juristen är coaching en användbar metod för att snabbt lära sig att ständigt prestera på topp och överträffa sig själv. Vi kallar den metod som vi utvecklat för coaching för jurister juristcoaching. Den riktar sig primärt till jurister verksamma inom affärsjuridik.

Coaching är en ofta förbisedd metod för att utveckla sin förmåga att använda sina inneboende resurser och att alltid prestera på topp. Juristcoaching går till på det sättet att vi för ett samtal mellan mig som coach och dig som klient. Under det samtalet hjälper jag dig främst genom att ställa frågor. Dessa frågor är sådana som gör att du lättare själv kan se sammanhangen i ditt liv, identifiera och precisera dina mål, övervinna eller kringgå olika hinder och nå fram till målen.

Vår juristcoaching, utformad för jurister, handlar i grunden om att du skall bli mer medveten om vem du är och hur du fungerar i olika sammanhang, för att på det sättet bättre kunna utnyttja dina resurser när du behöver dem. Det är alltså fråga om resurser som du egentligen redan har, men som inte alltid (ja, kanske hittills aldrig) är tillgängliga för dig. Det just de resurserna som gör att du ibland kan prestera på topp.

Under en juristcoaching får du hjälp med att precisera och specificera dina mål (Vad specifikt är det du vill uppnå? Hur vet du att du är framme vid målet?) – och programmera dig för att uppnå dem. Du får också hjälp med att identifiera och frigöra – samt optimalt använda – dina resurser. Att sätta mål är en viktig del av vägen mot målet. Det finns olika metoder för att precisera mål som du får arbetar med under juristcoachingen.

En annan viktig del av en juristcoaching kan, om det behövs, vara att bygga upp din motivation för att nå målen. Anta att du egentligen, någonstans innerst inne, är osäker på vad du egentligen vill? I så fall är det kanske inte särskilt konstigt ifall du märker att du ibland inte presterar fullt så bra som du skulle kunna göra. Vi kan då sätta oss och ned med hjälp av olika metoder hitta fram till vad det är som motiverar dig och hur det kan kopplas till ditt arbete som jurist.

Det är också viktigt att du under juristcoachingen identifiera de förutsättningar som måste uppfyllas för att dina mål skall kunna nås. En viktig del av detta är att identifiera och undanröja de hinder och problem som kan finnas för dig när det gäller att uppnå målen.

Missförstå mig nu inte! Juristcoaching handlar definitivt inte om att rada upp alla möjliga och omöjliga svårigheter som bara skulle få dig modfälld. Nej, det är faktiskt oftast precis tvärtom! Många av de problem som du kanske – mer eller mindre medvetet – tror finns där kanske vid närmare påseende visar sig inte alls existera. Eller också visar de sig vara lätta att förebygga eller övervinna.

Under en juristcoaching får du bland annat arbeta med din så kallade identitetsuppfattning. Det handlar då om vem du tror att du är. Det är min tro att vi människor i själva verket är precis exakt det som vi innerst inne tror att vi är. Jag tror också att det i regel är lätt för dig att nå ett mål som stämmer väl överens med den person som du tror att du är. Men jag tror också att det i regel är mycket svårare att nå ett mål om målet inte stämmer överens med den du tror att du är.

Röker du? Funderar du i så fall på att sluta? (Eller har du någon annan vana som du inte är helt nöjd med och helst skulle vilja göra dig av med?) Det blir i så fall mycket enklare ifall du inte uppfattar rökningen (eller vad det nu kan vara) som en del av din identitet. På samma sätt blir det lättare för dig att bli mer framgångsrik som jurist om du uppfattar detta – att vara en framgångsrik jurist – som en del av din identitet.

Hur vi uppfattar oss själva – vår självbild – är beroende av olika beslut som vi (medvetet eller omedvetet) har fattat under våra liv. När vi drar fram dessa beslut i ljuset framstår de inte alltid som helt rationella. Kanske var det något som vi bestämde oss för när vi var tre år oss såg världen på ett helt annat sätt än vi gör idag. Under juristcoachingen får du tillfälle att undersöka hur din egen identitetsuppfattning och din självbild ser ut och ta ställning till vem du egentligen vill vara.

En viktig del i vår bild av världen och oss själva är de värden som vi – medvetet eller omedvetet – fäster stor vikt vid. Det kan gälla sådant som frihet eller kärlek, rättvisa, pengar, uppskattning eller anseende. Under juristcoachingen arbetar vi med att ta reda på vilka värden som är viktiga för dig och hur du värderar dem inbördes – dina värderingar. Även här gäller att livet är lättare att leva och dina mål lättare att uppnå om det du gör för dig framstår som väl förenligt med dina värden och värderingar, men att det kan vara avsevärt svårare om du inte ser något sådant samband.

Under en juristcoaching arbetar du också med de vanligen omedvetna så kallade övertygelser (eller trossatser) som bestämmer hur du uppfattar världen. Sådana övertygelser har vi alla och inte sällan ställer de till problem för oss. Det handlar helt enkelt om saker som någon gång i livet – i regel när vi var små barn – fått för oss och som vi sedan bara fortsatt att ta för givna utan att ens överväga att ifrågasätta dem.

De flesta övertygelser är nog så riktiga och värdefulla. Har du en gång bränt handen på en het spisplatta vet du att den bränns. Det hjälper dig att slippa göra om misstaget och bränna dig fler gånger i framtiden. Alla övertygelser är dock inte rationella. Vissa övertygelser kan rentav vara felaktiga och skadliga för dig. En övertygelse kan bli begränsande när den blir avgörande för vad du tror är möjligt – eller omöjligt! – för dig att uppnå.

Antag till exempel att du vill bli sakförare och sköta förlikningsförhandlingar. Men någonstans långt nere i ditt undermedvetna tror du (kanske på grund av en upplevelse på skolgården när du var sju år) att du är dålig på att övertyga andra. I så fall vore det konstigt om du kunde utveckla din fulla potential som sakförare eller förhandlare (eller marknadsförare av dig själv) så länge den övertygelsen finns kvar. Här gäller det ju just att övertyga. Men blir du av med den övertygelsen och sätter en övertygelse om att du kan lyckas i dess ställe kan det hända underverk på kort tid. Den här typen av övertygelser har vi alla. Under juristcoachingen drar vi fram dina övertygelser i ljuset och prövar om de är rationella och värdefulla.

Under en juristcoaching får du också arbeta med din kompetens, dvs de färdigheter som du behöver för att uppnå dina mål. Här kan vi naturligtvis komma fram till att det finns någonting som du behöver lära dig mera om; kunskaper som behöver inhämtas. Vill du ändra inriktning från transaktionsjuridik till att bli processjurist kanske du behöver fräscha upp dina kunskaper genom att gå en kurs i processrätt. Men det är inte i första hand detta som juristcoachingen handlar om. I stället handlar det om att med olika metoder utveckla dina färdigheter eller förmågor.

Juristcoaching är alltså inte kunskapsinlärning. Men juristcoachingen är naturligtvis inte heller färdighetsträning i till exempel argumentationsteknik (även om vi även erbjuder sådan i fall du skulle behöva det). Det vi under juristcoachingen arbetar med är mer grundläggande än så för din förmåga att prestera på topp i olika sammanhang.

Detta sammanhänger nära med de så kallade strategier som du har för att förverkliga dina mål. Med strategier menas naturligtvis tillvägagångssätt. Men det handlar under juristcoachingen inte bara eller ens i första hand om det yttre åtgärder som du vidtar. I stället handlar det åtminstone primärt om dina inre, psykologiska strategier, dvs hur du tänker för att vara framgångsrik. För att nu inte tala om hur du tänker när du inte är framgångsrikt!

Vi människor brukar nämligen ha strategier både för att lyckas och för att misslyckas. Under juristcoachingen får du arbeta med att göra dig av med dina strategier för att misslyckas. I deras ställe sätter du dina strategier för att lyckas.

Vårt sätt att tänka styr i stor utsträckning resultatet av det som vi gör. Det bevisas bland annat av att vi ofta i förväg vet om vi kommer att lyckas eller misslyckas med något. Vi känner det på oss. Är det så för dig också?

Mycket av det som du får arbeta med under juristcoachingen är sannolikt omedvetet för dig. Det brukar det vara för oss alla. Det kan till exempel gälla fakta eller tillvägagångssätt som du kanske ända sedan din tidiga barndom tagit för givna och därför aldrig ens tänkt på att ifrågasätta. Genom att du drar fram dessa i ljuset och ompröva dem kan du justera dem på ett sätt som gör att du lättare kan identifierar och uppnår sina mål. För det behöver de flesta en coach som hjälp.

Omfattningen av en juristoaching beror på vad just du vill uppnå. Sex möten om två timmar varje gång med en till två veckor emellan kan betraktas som ganska normalt. Ibland kan detta kompletteras med telefonmöten.