Företagskurser

Iustés affärsjuridiska företagskurser

Våra företagskurser hjälper dig utveckla Din kompetens genom att bättra på Dina kunskaper i svensk eller internationell avtalsrätt! Eller i något annat område inom svensk affärsjuridik.

Eller utveckla Dina färdigheter i den praktiska tillämpningen av den juridiska metoden (metoden för att lösa juridiska problem).

Delta i en eller flera av våra juridikkurser, som vi erbjuder åt advokater, praktiserande jurister och andra som arbetar med juridiska frågor på advokatbyråer, juridiska byråer, banker och andra företag, statliga och kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Särskilt om våra företagskurser

På grundval av våra kunskaper och erfarenheter inom svensk och internationell affärsjuridik, erbjuder vi specialiserade kurser som fokuserar på specifika affärsjuridiska områden eller frågeställningar eller på den praktiska tillämpningen av den juridiska arbetsmetoden (problemlösningsmetoden).

Våra kurser utmärker sig genom att våra kursupplägg är mycket väl förberedda och pedagogiskt genomtänkta. Vi ger avancerade kurser för jurister och andra som är insatta i hur juridiken inom kursens ämnesområde fungerar. Vi ger också översiktliga kurser som ligger på en mer “ordinär” nivå och riktar sig inte bara till jurister och andra experter utan även till andra intresserade.

När vi behandlar ett ämne på en avancerad kurs strävar vi efter att klarlägga ämnets grundstrukturer i form av frågeställningar, viktiga rättsregeler, lösningsalternativ, gångbara argument och möjliga slutsatser. Det betyder att vi tar upp huvudfrågorna även när de inte finns besvarade i lag eller rättspraxis eller behandlats i andra rättskällor. Du får en förklaringsmodell som du kan använda när du jobbar med problemlösning inom ämnet. Analysen utgår från den problemlösningsmetod (sexstegsmetoden) som beskrivs i den mycket populära boken Praktisk juridisk metod och avser att ge grund för en avancerad tillämpning av metoden inom det ämne som kursen behandlar.

Våra översiktliga kurser är i stället upplagda på ett mera “vanligt” sätt med en genomgång av vad som är viktigt att känna till när man vill arbeta praktiskt med en viss typ av frågor eller verksamhet.

 

Skräddarsydda företagskurser

Våra kurser ges oftast i regi av olika uppdragsgivare som anlitar oss för att utbilda till exempel sin personal i ett ämne som uppdragsgivaren bestämmer. Läs mer om skräddarsydda kurser här!

Offentliga företagskurser

I viss omfattning arrangerar vi också själva publika kurser och vi hoppa bli i stånd att göra det oftare i framtiden.

De flesta offentliga kurser omfattar en till två dagar, men kurser om längre tid kan förekomma. Det förekommer också att vi håller kortare offentliga föreläsningar om kanske 1-2 timmar.


Privatlektioner som ett alternativ till kurser

Behöver du en skräddarsydd utbildning inom ett visst område (eller en personlig mix av områden) inom internationell avtalsrätt eller svensk affärsjuridik än vad som täcks av någon juridikkurs med flera deltagare? Eller behöver du personlig träning i tillämpningen av den juridiska metoden? Privatlektioner är mer exklusivt och därför dyrare per timme räknat, men kan ändå med hänsyn till den mindre tidsåtgången vara ett ekonomiskt förmånligt alternativ. Är detta någonting för dig? Läs i så fall mer om våra privatlektioner här!

Aktuella företagskurser

Här är några ämnen för kurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagsutbildning alternativt öppna kurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan

Intresseanmälan: Anmäl ditt intresse för en kurs i något av detta eller nedan angivna ämnen genom att maila oss. När vi har fått tillräckligt många inresseanmälningar från personer som vill delta i en kurs om ett visst ämne kommer vi att arrangera en öppen kurs i ämnet.

Exempel på tidigare företagskurser

Här är några exempel på ämnen inom affärsjuridik som vi har hållit kurser om:
– praktisk juridisk metod,
– avtalsrättens grundstrukturer,
– avtalsslut,
– avtalstolkning,
– avtalsskrivning,
– ogiltighet av avtal,
– köprätt,
– omförhandlingsklausuler,
– elektronisk kontraktsrätt,
– borgensansvar,
– bankbetalningar och moderna betalningsformer,
– bildning av aktiebolag,
– behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten
– vinstutdelning i akiebolag,
– fusion och fission,
– upplösning av aktiebolag,
– rådgivningsansvar,
– återvinning i konkurs,
– rättegång i konkurs.

 

Ytterligare ämnesområden för företagskurser och privatlektioner

Även andra ämnen inom våra kompetensområden kan bli aktuella för juridikkurser eller privatundervisning. Till dessa hör bland annat följande:
– kommersiell avtalsrätt,
– kontraktsrätt,
– aktiebolagsrätt,
– bankrätt,
– skadeståndsrätt,
– köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal,
– entreprenader och andra tjänster,
– nyttjanderättsavtal,
– avtal om pant och andra säkerheter,
– avtal inom IT och telekom,
– försäkringsavtal,
– fastighetsrätt,
– hyresrätt,
– arrenderätt,
– arbetsrätt,
– transporträtt,
– obeståndsrätt,
– konkursrätt, särskilt återvinningsfrågor och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar,
– utsökningsrätt,
– civilprocessrätt och
– skiljeförfaranden samt
– praktisk juridisk metod och
– argumentationsteknik, bland annat med högeffektiva metoder från NLP.