Företagskurser

Iustés affärsjuridiska företagskurser

Våra fö­re­tags­kur­ser hjäl­per dig ut­veckla Din kom­pe­tens ge­nom att bättra på Dina kun­ska­per i svensk el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt! El­ler i nå­got an­nat om­råde inom svensk af­färsju­ri­dik.

El­ler ut­veckla Dina fär­dig­he­ter i den prak­tiska tillämp­ningen av den ju­ri­diska me­to­den (me­to­den för att lösa ju­ri­diska pro­blem).

Delta i en el­ler flera av våra ju­ri­dik­kur­ser, som vi er­bju­der åt ad­vo­ka­ter, prak­ti­se­rande ju­ris­ter och andra som ar­be­tar med ju­ri­diska frå­gor på ad­vo­kat­by­råer, ju­ri­diska by­råer, ban­ker och andra fö­re­tag, stat­liga och kom­mu­nala myn­dig­he­ter samt pri­vat­per­so­ner.

Särskilt om våra företagskurser

På grund­val av våra kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter inom svensk och in­ter­na­tio­nell af­färsju­ri­dik, er­bju­der vi spe­ci­a­li­se­rade kur­ser som fo­ku­se­rar på spe­ci­fika af­färsju­ri­diska om­rå­den el­ler frå­ge­ställ­ningar el­ler på den prak­tiska tillämp­ningen av den ju­ri­diska ar­bets­me­to­den (pro­blem­lös­nings­me­to­den).

Våra kur­ser ut­mär­ker sig ge­nom att våra kurs­upp­lägg är myc­ket väl för­be­redda och pe­da­go­giskt ge­nom­tänkta. Vi ger avan­ce­rade kur­ser för ju­ris­ter och andra som är in­satta i hur ju­ri­di­ken inom kur­sens äm­nes­om­råde fun­ge­rar. Vi ger också över­sikt­liga kur­ser som lig­ger på en mer “or­di­när” nivå och rik­tar sig inte bara till ju­ris­ter och andra ex­per­ter utan även till andra in­tres­se­rade.

När vi be­hand­lar ett ämne på en avan­ce­rad kurs strä­var vi ef­ter att klar­lägga äm­nets grund­struk­tu­rer i form av frå­ge­ställ­ningar, vik­tiga rätts­re­geler, lös­nings­al­ter­na­tiv, gång­bara ar­gu­ment och möj­liga slut­sat­ser. Det be­ty­der att vi tar upp hu­vud­frå­gorna även när de inte finns be­sva­rade i lag el­ler rätts­praxis el­ler be­hand­lats i andra rättskäl­lor. Du får en för­kla­rings­mo­dell som du kan an­vända när du job­bar med pro­blem­lös­ning inom äm­net. Ana­ly­sen ut­går från den pro­blem­lös­nings­me­tod (sex­stegs­me­to­den) som be­skrivs i den myc­ket po­pu­lära boken Prak­tisk ju­ri­disk me­tod och av­ser att ge grund för en avan­ce­rad tillämp­ning av me­to­den inom det ämne som kur­sen be­hand­lar.

Våra över­sikt­liga kur­ser är i stäl­let upp­lagda på ett mera “van­ligt” sätt med en ge­nom­gång av vad som är vik­tigt att känna till när man vill ar­beta prak­tiskt med en viss typ av frå­gor el­ler verk­sam­het.

Skräddarsydda företagskurser

Våra kur­ser ges of­tast i regi av olika upp­drags­gi­vare som an­li­tar oss för att ut­bilda till ex­em­pel sin per­so­nal i ett ämne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Läs mer om skräd­dar­sydda kur­ser här!

Offentliga företagskurser

I viss om­fatt­ning ar­ran­ge­rar vi också själva pub­lika kur­ser och vi hoppa bli i stånd att göra det of­tare i fram­ti­den.

De flesta of­fent­liga kur­ser om­fat­tar en till två da­gar, men kur­ser om längre tid kan fö­re­komma. Det fö­re­kom­mer också att vi hål­ler kor­tare of­fent­liga fö­re­läs­ningar om kanske 1 – 2 tim­mar.


Privatlektioner som ett alternativ till kurser

Be­hö­ver du en skräd­dar­sydd ut­bild­ning inom ett visst om­råde (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) inom in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt el­ler svensk af­färsju­ri­dik än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med flera del­ta­gare? El­ler be­hö­ver du per­son­lig trä­ning i tillämp­ningen av den ju­ri­diska me­to­den? Pri­vat­lek­tio­ner är mer ex­klu­sivt och där­för dy­rare per timme räk­nat, men kan ändå med hän­syn till den mindre tidsåt­gången vara ett eko­no­miskt för­mån­ligt al­ter­na­tiv. Är detta någon­ting för dig? Läs i så fall mer om våra pri­vat­lek­tio­ner här!

Aktuella företagskurser

Här är några äm­nen för kur­ser som vi pla­ne­rar att inom det när­maste året er­bjuda som fö­re­tags­ut­bild­ning al­ter­na­tivt öppna kur­ser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens ar­bets­sätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att sluta av­tal och skriva kon­trakt

Vär­deö­ver­fö­rings­be­grep­pet i ak­tie­bo­lags­rät­ten

Elektro­nisk av­tals- och kon­trakts­rätt – av­tals­slut, le­ve­rans och be­tal­ning över In­ter­net mm

Av­talstolk­ning

Ogil­tig­het och rätts­ver­kan

In­tres­se­an­mä­lan: An­mäl ditt in­tresse för en kurs i nå­got av detta el­ler ne­dan an­givna äm­nen ge­nom att maila oss. När vi har fått till­räck­ligt många in­res­se­an­mäl­ningar från per­so­ner som vill delta i en kurs om ett visst ämne kom­mer vi att ar­ran­gera en öp­pen kurs i äm­net.

Exempel på tidigare företagskurser

Här är några ex­em­pel på äm­nen inom af­färsju­ri­dik som vi har hål­lit kur­ser om:
– prak­tisk ju­ri­disk me­tod,
– av­tals­rät­tens grund­struk­tu­rer,
– av­tals­slut,
– av­talstolk­ning,
– av­tals­skriv­ning,
– ogil­tig­het av av­tal,
– köprätt,
– om­för­hand­lings­klau­su­ler,
– elektro­nisk kon­trakts­rätt,
– bor­gens­an­svar,
– bank­be­tal­ningar och mo­derna be­tal­nings­for­mer,
– bild­ning av ak­tie­bo­lag,
– be­hö­rig­het och be­fo­gen­het i ak­tie­bo­lags­rät­ten
– vinstut­del­ning i akie­bo­lag,
– fu­sion och fis­sion,
– upp­lös­ning av ak­tie­bo­lag,
– råd­giv­nings­an­svar,
– åter­vin­ning i kon­kurs,
– rät­te­gång i kon­kurs.

Ytterligare ämnesområden för företagskurser och privatlektioner

Även andra äm­nen inom våra kom­pe­tens­om­rå­den kan bli ak­tu­ella för ju­ri­dik­kur­ser el­ler pri­vat­un­der­vis­ning. Till dessa hör bland an­nat föl­jande:
– kom­mer­si­ell av­tals­rätt,
– kon­trakts­rätt,
– ak­tie­bo­lags­rätt,
– bank­rätt,
– ska­de­stånds­rätt,
– köp, sär­skilt fö­re­tags­för­värv och in­kråms­av­tal,
– ent­re­pre­na­der och andra tjäns­ter,
– nytt­jan­de­rätts­av­tal,
– av­tal om pant och andra sä­ker­he­ter,
– av­tal inom IT och te­le­kom,
– för­säk­rings­av­tal,
– fas­tig­hets­rätt,
– hy­res­rätt,
– ar­ren­de­rätt,
– ar­bets­rätt,
– trans­por­trätt,
– obe­stånds­rätt,
– kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­nings­frå­gor och andra frå­gor rö­rande av­tal och andra rätts­hand­lingar,
– ut­sök­nings­rätt,
– ci­vil­pro­cess­rätt och
– skil­je­för­fa­ran­den samt
– prak­tisk ju­ri­disk me­tod och
– ar­gu­men­ta­tions­tek­nik, bland an­nat med högef­fek­tiva me­to­der från NLP.