Avtalstolkningskurs

Avtalstolkningskurs

Kurs i avtalstolkning

Avtalstolkningskurs

Avtalstolkningskurs som ges som företagskurs (uppdragsutbildning).

Tid:

Plats:

Lärare: Professor Bert Lehrberg

Kort presentation av avtalstolkningskurs

Under denna avtalstolkningskurs presenteras avtalstolkningens grundfrågor och teoretiska utgångspunkter. Principerna för avtalstolkning framställs på ett systematiskt och lättillgängligt sätt i anslutning till ett rikhaltigt illustrationsmaterial av centrala rättsfall, även från associationsrättens område, som analyseras och diskuteras. Bland annat behandlas:

– avtalsrättens systematik,
– avtalstolkningens begrepp och systematiska hemvist,
– avtalstolkningens karaktär som verksamhet,
– avtalstolkningens praktiska grundpremisser i det kontradiktoriska tvistelösningssystemet, bevisupptagningen i domstol mm, samt dessas betydelse för hur verksamheten skall förstås och utövas,
– tolkning och utfyllning,
– den gemensamma partsavsikten,
– tolkningens utgångspunkter; avsikt, uttryck, intryck
– parts dolus eller culpa,
– den språkliga eller systematiska tolkningen i den senaste tidens rättspraxis,
– tolkning mot bakgrund av en avtalsbestämmelses syfte,
– bekräftelser och andra handlingar efter avtalsslut,
– tolkning mot bakgrund av tvingande och dispositiv rätt,
– betydelsen av allmänna lämplighetsöverväganden,
– oklarhetsregeln och minimumregeln.

Denna avtalstolkningskurs riktar sig till jurister, revisorer, affärsmän och andra som arbetar praktiskt med avtalsfrågor, såsom avtalsslut och avtalstvister.

Syfte, inriktning och uppläggning

Denna avtalstolkningskurs inriktas främst på vanliga ömsesidigt förpliktande avtal, ensidiga onerösa utfästelser såsom borgensförbindelser samt vissa associationsrättsliga rättshandlingar, såsom beslut av bolagsorgan, bolagsavtal, bolagsordningar och föreningsstadgar. Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en grundläggande arbetsmodell och metod, utifrån vilken avtalstolkning kan förstås och praktiskt tillämpas. I detta syfte klargörs först vilka beståndsdelar som konstituerar ett avtal respektive en annan rättshandling och vad som sålunda är föremålet för tolkningen. I anslutning härtill diskuteras gränsen mellan tolkning av avtalsinnehåll och komplettering av avtal genom utfyllning. Därefter presenteras ett schema över olika regler och principer som används vid tolkningen. De olika reglerna och principerna samt ändamålen bakom dessa utvecklas och illustreras så i anslutning till ett betydande rättsfallsmaterial rörande olika typer av betydelsefulla rättshandling. Om tiden räcker till avslutas kursen med en diskussion om hur man bör se på avtalstolkningen inför framtiden.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Avtalstolkningskurs

Kl 9.00-9.30. Kaffe och registrering

Teoretiska utgångspunkter. Definitioner och systematik (kl 09.30-10.15)
– Introduktion till kursen.
– Vad består en viljeförklaring av?
– Vad händer om något grundelement i viljeförklaringsrekvisiten saknas?
– Vad är avtalstolkning till för?
– Tolkning och utfyllning.
– Struktur på tolkningen.

Partsorienterad och uttrycksorienterad tolkning.

Partsorienterad tolkning (kl 10.15-11.00)

– Den gemensamma partsavsikten och dess betydelse vid tolkningen.
– Den s k dolusregeln vid avtalstolkning.
– Finns det någon culparegel för avtalstolkning?

Uttrycksorienterad tolkning – begrepp, utgångspunkter och problem
(kl 11.00-12.00)
– Den rättsliga grunden för parternas bundenhet vid sina avgivna förklaringar.
– Ändamålen bakom denna bundenhet.
– Schematisk översikt över hur avtal tolkas språkligt och i ljuset av den språkliga kontexten (avtalet i övrigt), av avtalssituationen, av vad som hänt efter avtalsslutet; hur tolkningen påverkas av rättsligt färgade synpunkter (allmänna lämplighetsöverväganden) och hur tolkningen i sista hand av-görs av rättsliga prioritetsregler (t ex oklarhetsregeln).

Kl 12.00-13.00. Lunch

Språklig tydning av avtalstext (kl 13.00-13.55)
– Hur tolkar man vaga eller tvetydiga ord eller uttryck?

Den språkliga kontexten – systematisk tolkning (kl 13.45-15.00)
– Hur tolkas en avtalsklausul i ljuset av vad avtalet i övrigt innehåller?
– Vilken betydelse har avtalets systematik, terminologi etc?

Kl 15.00-15.15. Kaffe

Avtalssituationen som kontext (kl 15.15-16.15)
– Hur påverkas tolkningen av de omständigheter under vilka avtalet kom till stånd?
– Parternas syfte med en avtalsbestämmelse

Omständigheter före avtalsslutet (kl 16.15-17.00)

Dag 2
Tidigare avtalsförbindelser (partsbruk) (kl 09.00-10.00)

En avtalsbestämmelses förhistoria som sådan; handelsbruk (kl 10.00-11.00)

Ensidig avtalspraxis och standardvillkor (kl 11.00-12.00)

Kl 12.00-13.00. Lunch

Andra omständigheter vid avtalsslutet (kl 13.00-13.30)

Betydelsen av omständigheter efter avtalsslutet (kl 13.30-14.00)
– Huvudregeln att ett avtal får sitt innehåll vid avtalsslutet.
– Möjligheten till ändring genom nytt avtal.
– Något om kulans och eftergift.
– Verkan av bekräftelser, räkning och faktura.

Betydelsen av dispositiva (utfyllande) regler (kl 14.00-15.00)

Kl 15.00-15.15. Kaffe

Allmänna lämplighetsöverväganden (kl 15.30-16.00)

Oklarhetsregeln (kl 15.15-16.00)

Minimumregeln (kl 16.00-16.30)

Prioritetsregler vid motstridande avtalsmoment (kl 16.30-17.00)