Avtalsslut

AVTALSSLUT

– Att sluta avtal och skriva kontrakt

Tid: inte bestämd

Plats: inte bestämd

Pris: inte fastställt

Lärare: Professor Bert Lehrberg

 

ALLMÄNT

Att ingå avtal och skriva kontrakt är en svår konst. Även smärre misstag kan lätt ställa till svårigheter som kanske inte visar sig förrän många år in i framtiden. De flesta oklarheter klaras ut i samförstånd mellan parterna. Så blir det dock inte alltid. Åtskilliga av de processer som förs i domstolar och inför skiljenämnder har sin grund i ett avtal som av något skäl inte visat sig vara helt tillfredsställande. De flesta av dessa tvister hade enkelt kunnat undvikas genom bättre kunskaper och förutseende från de parter som agerat vid avtalsslutet.

En utgångspunkt för denna kurs är att sammanställa erfarenheterna från forskning rörande sådana fall då avtal lett till svårigheter och på grundval av denna formulera goda råd för den som vill undvika att upprepa andras misstag.

Under kursen uppmärksammas ett antal olika omständigheter som man bör tänka på innan man ingår ett avtal, för att i möjligaste mån kunna vara säker på att avtalet skall bli till avsedd nytta och undvika att det i stället blir till en börda.

Under kursen behandlas också sådant som man bör uppmärksamma när man formulerar ett avtal.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till advokater och andra jurister samt andra som arbetar med avtalsslutande och/eller avtalsskrivning.

 

INNEHÅLLSÖVERSIKT

Dag 1

1. Modeller för avtalsslut
Anbud-acceptmodellen
trestegsmodellen
successiv bundenhet
muntliga avtalsslut
Realavtal
Konkludent handlande
formalavtal (1 § 3 st AvtL)
avtalad skriftform
Auktion
Upphandling
Elektroniska avtalsslut
Inkorperering av standardvillkor
Kolliderande standardavtal

2. Fullmakt
Typer av fullmakter
Behörighet och befogenhet
Tillräknande av ond tro

3. Förkontraktuellt ansvar
Letter of intent
Culpa in contrahendo

Dag 2

4. att tänka på inför avtalsslut

5. Råd till avtalsskrivaren
Vad bör man ha med i ett avtal?
Prestationsskyldighetens innebörd
Frågeställningar att beakta
Vad skall presteras?
Typer av förpliktelser
Garantier
Reglering av ändrade förhållanden
Konventionella sanktioner
Särskilda avtalsklausuler m m

6. Att tänka på vid avtalsskrivning