Juridikkurser

Juridikkurser. Företagskurer i affärsjuridik. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Sundsvall

Juridikkurser – Företagskurser och privatlektioner i affärsjuridik

Juridikkurser”Excellence is not a destination; it is a continuous journey that never ends.”
Brian Tracy

Vi hjälper till med kompetensutveckling för jurister och andra som arbetar med affärsjuridiska frågor genom att hålla juridikkurser (företagskurser), föreläsningar och föredrag i olika former, från korta lunchanföranden till kurser på flera dagar. Vi erbjuder också vid behov och i mån av tid privatlektioner inom kommersiell juridik.

Vi brinner särskilt för att lära ut avancerade metoder för juridisk analys och problemlösning. När ett problem blir svårt flyter materiell juridik och juridisk metod ihop. Det är då metoderna, som annars kan verka elementära, visar sitt sanna värde.

Juridikkurser med fler deltagare

Vill du utveckla din kompetens genom att bättra på dina kunskaper i svensk eller internationell avtalsrätt eller i något annat område inom svensk affärsjuridik? Eller vill du utveckla dina färdigheter som jurist när det gäller den praktiska tillämpningen av den juridiska metoden (metoden för att lösa juridiska problem). Läs i så fall om våra kurser här! 

Skräddarsydda kurser i affärsjuridik

Vi arbetar oftast utifrån ett kursupplägg som vi har från en kurs som vi redan hållit i något sammanhang. Utifrån detta gör vi modifikation för att kursen bättre skall passa mottagarnas behov. Vi kan också vid behov konstruera nya kurser inom våra ämnesområden. Läs mer om våra skräddarsydda företagskurser här!

Privatlektioner i affärsjuridik

Vill du utveckla dig genom att bättra på dina kunskaper inom ett mer begränsat område (eller en personlig mix av områden) inom internationell avtalsrätt eller svensk affärsjuridik än vad som täcks av någon juridikkurs med flera deltagare? Eller behöver du en mera specifik träning i tillämpningen av den juridiska metoden? Läs i så fall mer om privatlektioner här! 

Att lära sig ett nytt ämne genom privatlektioner är naturligtvis en exklusiv undervisningsform som är dyrare än att delta i kurser med flera deltagare. Samtidigt har det stora fördelar. Du får större möjligheter att själv bestämma över undervisningens förläggning i tiden. Undervisningens innehåll kan anpassas till Dina behov, så att du slipper lyssna på sådant som du redan kan eller saknar intresse för. Du har läraren för dig själv och kan utan avbrott fokusera helt på Din egen dialog med läraren. På så vis spar Du tid och minskar Ditt inkomstbortfall – inte sällan en större kostnadspost än kursavgiften. Har du goda inkomster i Din verksamhet kan några timmars fokuserad privatundervisning därför vara ett ekonomiskt förmånligt alternativ till deltagandet i en eller flera heldagskurser.

Aktuella kurser i affärsjuridik

Här är några ämnen för kurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagsutbildning alternativt öppna juridikkurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan

Juristcoaching

Vi erbjuder juristcoaching för spetskompetens för jurister som vill utveckla sin kompetens i ett vidare perspektiv än enbart när dlet gäller kunskaper. Vi arbetar då med olika metoder för att utveckla en spetskompetens inom bland annat juridikens arbetsmetoder och avancerad argumentationsteknik (bland annat med NLP-metoder). Coaching är en ofta förbisedd metod för att utveckla sin förmåga att använda sina resurser och förmåga att alltid prestera på topp.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för en juridikkurs i något av detta eller nedan angivna ämnen genom att maila oss. När vi har fått tillräckligt många inresseanmälningar från personer som vill delta i en kurs om ett visst ämne kommer vi att arrangera en öppen kurs i ämnet.

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla kurser eller privatlektioner i affärsjuridik

Här är några exempel på ämnen som vi har hållit kurser om:

– praktisk juridisk metod,

– avtalsrättens grundstrukturer,

– avtalsslut,

– avtalstolkning,

– avtalsskrivning,

– ogiltighet av avtal,

– köprätt,

– omförhandlingsklausuler,

– elektronisk kontraktsrätt,

– borgensansvar,

– bankbetalningar och moderna betalningsformer,

– bildning av aktiebolag,

– behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten

– vinstutdelning i akiebolag,

– fusion och fission,

– upplösning av aktiebolag,

– rådgivningsansvar,

– återvinning i konkurs,

– rättegång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för kurser och privatlektioner i affärsjuridik

Även andra ämnen inom våra kompetensområden kan bli aktuella för juridikkurser eller privatundervisning. Till dessa hör bland annat följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenader och andra tjänster, nyttjanderättsavtal, avtal om pant och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtal, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinningsfrågor och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

[företagskurser, juridikkurser, kurser i affärsjuridik, privatlektioner, skräddarsydda kurser, juridikutbildning, affärsjuridiska kurser, utbildning av affärsjuridik]