Privatlektioner

Pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik

Pri­vat­lek­tio­ner

“Ex­cel­lence is mo­re fun than me­di­ocri­ty” Le­o­nard Ber­ry

Öns­kar Du en in­di­vi­du­ell, skräd­dar­sydd ut­bild­ning in­om ett mer be­grän­sat om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om svensk af­färsju­ri­dik el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver Du en me­ra spe­ci­fik trä­ning i tillämp­ning­en av den […]