Skräffarsydda kurser

Skräd­dar­syd­da kur­ser in­om af­färsju­ri­dik

Skräd­dar­syd­da kur­ser

Fö­re­tags­an­pas­sa­de kur­ser. Vå­ra fö­re­tags­kur­ser ges of­tast i re­gi av oli­ka upp­drags­gi­va­re som an­li­tar oss för att ut­bil­da till ex­em­pel sin per­so­nal i ett äm­ne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Upp­drags­gi­va­ren är of­tast en ad­vo­kat­by­rå, en bank, ett fö­re­tags ju­ristav­del­ning el­ler en el­ler fle­ra stat­li­ga el­ler kom­mu­na­la myn­dig­he­ter el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner.

Fö­re­tags­an­pas­sa­de fö­re­tags­kur­ser kan ges i form […]

Aktuella företagskurser

Ak­tu­el­la fö­re­tags­kur­ser

Un­der den här fli­ken vi­sas in­for­ma­tion om ak­tu­el­la fö­re­tags­kur­ser som står på agen­dan för att ges publikt.

Här är någ­ra äm­nen för fö­re­tags­kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­kur­ser åt sär­skil­da upp­drags­gi­va­re al­ter­na­tivt som öpp­na kur­ser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens ar­bets­sätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va […]

Avtalstolkningskurs

Av­talstolk­nings­kurs Kurs i av­talstolk­ning

Av­talstolk­nings­kurs som ges som fö­re­tags­kurs (upp­drags­ut­bild­ning).

Tid:

Plats:

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Le­hr­berg

Kort pre­sen­ta­tion av av­talstolk­nings­kurs

Un­der den­na av­talstolk­nings­kurs pre­sen­te­ras av­talstolk­ning­ens grund­frå­gor och te­o­re­tis­ka ut­gångs­punk­ter. Prin­ci­per­na för av­talstolk­ning fram­ställs på ett sys­te­ma­tiskt och lät­till­gäng­ligt sätt i an­slut­ning till ett rik­hal­tigt il­lust­ra­tions­ma­te­ri­al av cen­tra­la rätts­fall, även från as­so­ci­a­tions­rät­tens om­rå­de, som ana­ly­se­ras och […]

Privatlektioner

Pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik

Pri­vat­lek­tio­ner

“Ex­cel­lence is mo­re fun than me­di­ocri­ty” Le­o­nard Ber­ry

Öns­kar Du en in­di­vi­du­ell, skräd­dar­sydd ut­bild­ning in­om ett mer be­grän­sat om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om svensk af­färsju­ri­dik el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver Du en me­ra spe­ci­fik trä­ning i tillämp­ning­en av den […]

Företagskurser

Ius­tés af­färsju­ri­dis­ka fö­re­tags­kur­ser

Vå­ra fö­re­tags­kur­ser hjäl­per dig ut­veck­la Din kom­pe­tens ge­nom att bätt­ra på Di­na kun­ska­per i svensk el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt! El­ler i nå­got an­nat om­rå­de in­om svensk af­färsju­ri­dik.

El­ler ut­veck­la Di­na fär­dig­he­ter i den prak­tis­ka tillämp­ning­en av den ju­ri­dis­ka me­to­den (me­to­den för att lö­sa ju­ri­dis­ka pro­blem).

Del­ta i en el­ler fle­ra av vå­ra ju­ri­dik­kur­ser, som vi er­bju­der åt ad­vo­ka­ter, prak­ti­se­ran­de ju­ris­ter och […]

Juridikkurser

Ju­ri­dik­kur­ser – Fö­re­tags­kur­ser och pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik

Ju­ri­dik­kur­ser“Ex­cel­lence is not a des­ti­na­tion; it is a con­ti­nu­ous jour­ney that ne­ver ends.” Bri­an Tra­cy

Vi hjäl­per till med kom­pe­tens­ut­veck­ling för ju­ris­ter och and­ra som ar­be­tar med af­färsju­ri­dis­ka frå­gor ge­nom att hål­la ju­ri­dik­kur­ser (fö­re­tags­kur­ser), fö­re­läs­ning­ar och fö­re­drag i oli­ka for­mer, från kor­ta lun­chan­fö­ran­den till kur­ser på fle­ra da­gar. Vi er­bju­der ock­så vid […]