Avtalsskrivning-kontraktsskrivning

Vi hjäl­per nu­me­ra till även med av­tals­skriv­ning (kon­trakts­skriv­ning)

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­ras of­ta av­tals­skriv­ning­en för att de ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som skö­ter det­ta in­te […]

Avtalsgranskning

Av­tals­gransk­ning in­om af­färsju­ri­dik – kva­li­fi­ce­rad av­tals­hjälp av och för proffs

Av­tals­gransk­ning, el­ler som man ibland ock­så sä­ger, kon­trakts­gransk­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­rar man of­ta av­tals­skriv­ning­en och hop­par över av­tals­gransk­ning­en (kon­trakts­gransk­ning­en) där­för att […]

Affärsjuridik

Af­färsju­ri­dik

Out­stan­ding ac­com­plish­ments ta­ke pla­ce when the best minds work to­get­her!

Ius­té Af­färsju­ridk bi­trä­der med ju­ri­disk problem­lösning in­om affärs­­juridiken. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att han­te­ra ju­ri­dis­ka pro­blem och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vår om­fat­tan­de prak­tis­ka er­fa­ren­het och höga ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand […]

Juridiktjänster

Af­färsju­ri­dis­ka tjäns­ter från Ius­té

Ius­té bi­trä­der med ju­ri­dis­ka tjäns­ter in­om affärs­­juridik. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att ut­re­da ju­ri­dis­ka pro­blem, grans­ka av­tal och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vårt sto­ra kun­nan­de och höga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand advokat­­byråer, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag och and­ra fö­re­tag. Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – […]