Tvistlösning: skiljeförfarande

Tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) ge­nom skil­je­för­fa­ran­de

Skil­je­för­fa­ran­de (eng. ar­bitra­tion) är den van­li­gas­te for­men av tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) in­om af­färs­li­vet. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs ock­så i skil­je­för­fa­ran­de.

“An ar­bitra­tor must act in a man­ner that upholds the in­tegri­ty and fair­ness of the ar­bitra­tion pro­cess. He or she must main­tain impar­ti­a­li­ty to­ward all par­ti­ci­pants in the ar­bitra­tion at all ti­mes.” Et­hics Stan­dards for Ne­u­tral […]

Affärsjuridik

Af­färsju­ri­dik

Out­stan­ding ac­com­plish­ments ta­ke pla­ce when the best minds work to­get­her!

Ius­té Af­färsju­ridk bi­trä­der med ju­ri­disk problem­lösning in­om affärs­­juridiken. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att han­te­ra ju­ri­dis­ka pro­blem och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vår om­fat­tan­de prak­tis­ka er­fa­ren­het och höga ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand […]

Juridiktjänster

Af­färsju­ri­dis­ka tjäns­ter från Ius­té

Ius­té bi­trä­der med ju­ri­dis­ka tjäns­ter in­om affärs­­juridik. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att ut­re­da ju­ri­dis­ka pro­blem, grans­ka av­tal och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vårt sto­ra kun­nan­de och höga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand advokat­­byråer, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag och and­ra fö­re­tag. Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – […]