Avtalstolkning

Få re­da på vad ditt av­tal in­ne­bär! Av­talstolk­ning (kon­trakstolk­ning)

Av­talstolk­ning, el­ler som man ibland of­ta sä­ger kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning, är en cen­tral del av af­färsju­ri­di­ken och ett vik­tigt in­slag i af­färs­verk­sam­het.

Av­tal in­om af­färsju­ri­dik är of­ta svår­tol­ka­de. Tolk­nings­frå­gor ger of­ta upp­hov till pro­blem. De fles­ta av­tals­rätts­li­ga tvis­ter hand­lar om av­talstolk­ning. Of­ta ta­lar man i stäl­let om kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning (av­tal­styd­ning).

[…]

Processrätt

Pro­cess­rätt – tvis­ter in­om af­färsju­ri­dik

Pro­cess­rätt

Pro­cess­rätt. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs i skil­je­för­fa­ran­den (eng. ar­bitra­tion). Skil­je­för­fa­ran­den har vis­sa för­de­lar fram­för att pro­ces­sa i all­män dom­stol. Sär­skilt är för­fa­ran­det kon­fi­den­ti­ellt och ris­ke­rar allt­så in­te att på­ver­ka de in­blan­da­de par­ter­nas an­se­en­de i en vi­da­re krets. Ett skil­je­för­fa­ran­de kla­ras ock­så of­tast av un­der av­se­värt kor­ta­re tid än en kom­pli­ce­rad rät­te­gång […]

Skräffarsydda kurser

Skräd­dar­syd­da kur­ser in­om af­färsju­ri­dik

Skräd­dar­syd­da kur­ser

Fö­re­tags­an­pas­sa­de kur­ser. Vå­ra fö­re­tags­kur­ser ges of­tast i re­gi av oli­ka upp­drags­gi­va­re som an­li­tar oss för att ut­bil­da till ex­em­pel sin per­so­nal i ett äm­ne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Upp­drags­gi­va­ren är of­tast en ad­vo­kat­by­rå, en bank, ett fö­re­tags ju­ristav­del­ning el­ler en el­ler fle­ra stat­li­ga el­ler kom­mu­na­la myn­dig­he­ter el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner.

Fö­re­tags­an­pas­sa­de fö­re­tags­kur­ser kan ges i form […]

Privatlektioner

Pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik

Pri­vat­lek­tio­ner

“Ex­cel­lence is mo­re fun than me­di­ocri­ty” Le­o­nard Ber­ry

Öns­kar Du en in­di­vi­du­ell, skräd­dar­sydd ut­bild­ning in­om ett mer be­grän­sat om­rå­de (el­ler en per­son­lig mix av om­rå­den) in­om svensk af­färsju­ri­dik el­ler in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt än vad som täcks av nå­gon ju­ri­dik­kurs med fle­ra del­ta­ga­re? El­ler be­hö­ver Du en me­ra spe­ci­fik trä­ning i tillämp­ning­en av den […]

Avtalsgranskning

Av­tals­gransk­ning in­om af­färsju­ri­dik – kva­li­fi­ce­rad av­tals­hjälp av och för proffs

Av­tals­gransk­ning, el­ler som man ibland ock­så sä­ger, kon­trakts­gransk­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­rar man of­ta av­tals­skriv­ning­en och hop­par över av­tals­gransk­ning­en (kon­trakts­gransk­ning­en) där­för att […]

Affärsjuridisk rådgivning

Af­färsju­ri­disk råd­giv­ning in­om af­färsju­ri­dik

Af­färsju­ri­disk råd­giv­ning bör va­ra en cen­tral del av var­je be­ty­del­se­fullt af­färs­be­slut. Att så många tar så sto­ra ris­ker in­om ju­ri­di­ken be­ror an­tag­li­gen en­dast på att de in­te ta­git re­da på vil­ka ris­ker­na är.

“It is ea­si­er to do a job right than to ex­plain why you didn’t.” Mar­tin Van Bu­ren

Be­hö­ver […]

Tvistlösning: skiljeförfarande

Tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) ge­nom skil­je­för­fa­ran­de

Skil­je­för­fa­ran­de (eng. ar­bitra­tion) är den van­li­gas­te for­men av tvist­lös­ning (tvis­te­lös­ning) in­om af­färs­li­vet. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs ock­så i skil­je­för­fa­ran­de.

“An ar­bitra­tor must act in a man­ner that upholds the in­tegri­ty and fair­ness of the ar­bitra­tion pro­cess. He or she must main­tain impar­ti­a­li­ty to­ward all par­ti­ci­pants in the ar­bitra­tion at all ti­mes.” Et­hics Stan­dards for Ne­u­tral […]

Rättsutredning-rättsutlåtande

Rätts­ut­red­ning och rätts­ut­lå­tan­de (re­spon­sum) in­om af­färsju­ri­dik

En rätts­ut­red­ning ger en nöd­vän­dig del av be­sluts­un­der­la­get in­för vik­ti­ga af­färs­be­slut. Ett rätts­ut­lå­tan­de stär­ker din po­si­tion i för­hand­ling­ar och tvist.

“Vi tar hand om de svå­ras­te fal­len och de svå­ras­te frå­gor­na. Vi har of­ta lyc­kats vän­da lä­gen som and­ra trott var hopp­lö­sa.”

Vi är spe­ci­a­lis­ter på ju­ri­disk ana­lys, pro­blem­lös­ning och […]

Affärsjuridik

Af­färsju­ri­dik

Out­stan­ding ac­com­plish­ments ta­ke pla­ce when the best minds work to­get­her!

Ius­té Af­färsju­ridk bi­trä­der med ju­ri­disk problem­lösning in­om affärs­­juridiken. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att han­te­ra ju­ri­dis­ka pro­blem och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vår om­fat­tan­de prak­tis­ka er­fa­ren­het och höga ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand […]

Juridikkurser

Ju­ri­dik­kur­ser – Fö­re­tags­kur­ser och pri­vat­lek­tio­ner i af­färsju­ri­dik

Ju­ri­dik­kur­ser“Ex­cel­lence is not a des­ti­na­tion; it is a con­ti­nu­ous jour­ney that ne­ver ends.” Bri­an Tra­cy

Vi hjäl­per till med kom­pe­tens­ut­veck­ling för ju­ris­ter och and­ra som ar­be­tar med af­färsju­ri­dis­ka frå­gor ge­nom att hål­la ju­ri­dik­kur­ser (fö­re­tags­kur­ser), fö­re­läs­ning­ar och fö­re­drag i oli­ka for­mer, från kor­ta lun­chan­fö­ran­den till kur­ser på fle­ra da­gar. Vi er­bju­der ock­så vid […]