Avtalstolkning

Få re­da på vad ditt av­tal in­ne­bär! Av­talstolk­ning (kon­trakstolk­ning)

Av­talstolk­ning, el­ler som man ibland of­ta sä­ger kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning, är en cen­tral del av af­färsju­ri­di­ken och ett vik­tigt in­slag i af­färs­verk­sam­het.

Av­tal in­om af­färsju­ri­dik är of­ta svår­tol­ka­de. Tolk­nings­frå­gor ger of­ta upp­hov till pro­blem. De fles­ta av­tals­rätts­li­ga tvis­ter hand­lar om av­talstolk­ning. Of­ta ta­lar man i stäl­let om kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning (av­tal­styd­ning).

[…]

Processrätt

Pro­cess­rätt – tvis­ter in­om af­färsju­ri­dik

Pro­cess­rätt

Pro­cess­rätt. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs i skil­je­för­fa­ran­den (eng. ar­bitra­tion). Skil­je­för­fa­ran­den har vis­sa för­de­lar fram­för att pro­ces­sa i all­män dom­stol. Sär­skilt är för­fa­ran­det kon­fi­den­ti­ellt och ris­ke­rar allt­så in­te att på­ver­ka de in­blan­da­de par­ter­nas an­se­en­de i en vi­da­re krets. Ett skil­je­för­fa­ran­de kla­ras ock­så of­tast av un­der av­se­värt kor­ta­re tid än en kom­pli­ce­rad rät­te­gång […]

Avtalsgranskning

Av­tals­gransk­ning in­om af­färsju­ri­dik – kva­li­fi­ce­rad av­tals­hjälp av och för proffs

Av­tals­gransk­ning, el­ler som man ibland ock­så sä­ger, kon­trakts­gransk­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­rar man of­ta av­tals­skriv­ning­en och hop­par över av­tals­gransk­ning­en (kon­trakts­gransk­ning­en) där­för att […]

Affärsjuridisk rådgivning

Af­färsju­ri­disk råd­giv­ning in­om af­färsju­ri­dik

Af­färsju­ri­disk råd­giv­ning bör va­ra en cen­tral del av var­je be­ty­del­se­fullt af­färs­be­slut. Att så många tar så sto­ra ris­ker in­om ju­ri­di­ken be­ror an­tag­li­gen en­dast på att de in­te ta­git re­da på vil­ka ris­ker­na är.

“It is ea­si­er to do a job right than to ex­plain why you didn’t.” Mar­tin Van Bu­ren

Be­hö­ver […]

Affärsjuridik

Af­färsju­ri­dik

Out­stan­ding ac­com­plish­ments ta­ke pla­ce when the best minds work to­get­her!

Ius­té Af­färsju­ridk bi­trä­der med ju­ri­disk problem­lösning in­om affärs­­juridiken. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att han­te­ra ju­ri­dis­ka pro­blem och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vår om­fat­tan­de prak­tis­ka er­fa­ren­het och höga ve­ten­skap­li­ga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand […]

Juridiktjänster

Af­färsju­ri­dis­ka tjäns­ter från Ius­té

Ius­té bi­trä­der med ju­ri­dis­ka tjäns­ter in­om affärs­­juridik. Vi hjäl­per ad­vo­ka­ter och and­ra att ut­re­da ju­ri­dis­ka pro­blem, grans­ka av­tal och vän­da svå­ra pro­ces­su­el­la lä­gen. Vårt sto­ra kun­nan­de och höga kom­pe­tens gör oss pris­vär­da som boll­plank, ut­re­da­re och skil­je­do­ma­re. Vå­ra kun­der är i förs­ta hand advokat­­byråer, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag och and­ra fö­re­tag. Kon­tak­ta oss på info@iuste.se el­ler 070 – […]