Juristcoaching

Ju­rist­coaching – coaching för ju­ris­ter

Ju­rist­coaching

Vi er­bju­der coaching för ju­ris­ter (ju­rist­coaching) för dig som vill ut­veck­la din kom­pe­tens in­om af­färsju­ri­dik in­te ba­ra när det gäl­ler kun­ska­per, ut­an även när det gäl­ler al­la de and­ra spe­ci­el­la för­må­gor som gör dig till en skick­lig och fram­gångs­rik ju­rist.

Hur bra vo­re det in­te att of­ta­re – ja, rentav all­tid – […]

Avtalstolkning

Få re­da på vad ditt av­tal in­ne­bär! Av­talstolk­ning (kon­trakstolk­ning)

Av­talstolk­ning, el­ler som man ibland of­ta sä­ger kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning, är en cen­tral del av af­färsju­ri­di­ken och ett vik­tigt in­slag i af­färs­verk­sam­het.

Av­tal in­om af­färsju­ri­dik är of­ta svår­tol­ka­de. Tolk­nings­frå­gor ger of­ta upp­hov till pro­blem. De fles­ta av­tals­rätts­li­ga tvis­ter hand­lar om av­talstolk­ning. Of­ta ta­lar man i stäl­let om kon­traktstolk­ning el­ler kon­traktstyd­ning (av­tal­styd­ning).

[…]

Processrätt

Pro­cess­rätt – tvis­ter in­om af­färsju­ri­dik

Pro­cess­rätt

Pro­cess­rätt. De fles­ta af­färsju­ri­dis­ka mål hand­läggs i skil­je­för­fa­ran­den (eng. ar­bitra­tion). Skil­je­för­fa­ran­den har vis­sa för­de­lar fram­för att pro­ces­sa i all­män dom­stol. Sär­skilt är för­fa­ran­det kon­fi­den­ti­ellt och ris­ke­rar allt­så in­te att på­ver­ka de in­blan­da­de par­ter­nas an­se­en­de i en vi­da­re krets. Ett skil­je­för­fa­ran­de kla­ras ock­så of­tast av un­der av­se­värt kor­ta­re tid än en kom­pli­ce­rad rät­te­gång […]

Bankrätt

Bank­rätt – Af­färsju­ri­dis­ka frå­gor re­la­te­ra­de till ban­ker­na och fi­nans­mark­na­der­na

Ius­té Af­färsju­ri­dik hjäl­per till med oli­ka af­färsju­ri­dis­ka pro­blem in­om den del av af­färsju­ri­di­ken som be­rör ban­ker­na och de fi­nan­si­el­la mark­na­der­na – bank­rätt. Pri­märt fo­ku­se­rar vi på de prak­tiskt be­ty­del­se­ful­la de­lar av bank­rät­ten som be­rör rätts­för­hål­lan­de­na mel­lan ban­ker­na och de­ras sam­ar­bets­part­ner och kun­der; and­ra ban­ker, […]

Rättsområden

Vi hjäl­per ad­vo­kat­by­rå­er, ban­ker och and­ra fö­re­tag in­om oli­ka af­färsju­ri­dis­ka rätts­om­rå­den Ius­té – ju­ris­ter med fo­kus på af­färsju­ri­dis­ka rätts­om­rå­den

Ius­tés Af­färsju­ri­dik ju­ris­ter bi­trä­der ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker och and­ra fö­re­tag med af­färsju­ri­disk topp­kom­pe­tens in­om bland an­nat ne­dan an­giv­na af­färsju­ri­dis­ka rätts­om­rå­den:

[ta­b­le id=3/]

Af­färsju­ri­dik för ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker och and­ra fö­re­tag

Vå­ra kun­der är i förs­ta hand ad­vo­kat­by­rå­er, ban­ker och and­ra fö­re­tag i Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, […]

Avtalsskrivning-kontraktsskrivning

Vi hjäl­per nu­me­ra till även med av­tals­skriv­ning (kon­trakts­skriv­ning)

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och and­ra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. I prak­ti­ken for­ce­ras of­ta av­tals­skriv­ning­en för att de ad­vo­ka­ter och and­ra ju­ris­ter som skö­ter det­ta in­te […]

Skräffarsydda kurser

Skräd­dar­syd­da kur­ser in­om af­färsju­ri­dik

Skräd­dar­syd­da kur­ser

Fö­re­tags­an­pas­sa­de kur­ser. Vå­ra fö­re­tags­kur­ser ges of­tast i re­gi av oli­ka upp­drags­gi­va­re som an­li­tar oss för att ut­bil­da till ex­em­pel sin per­so­nal i ett äm­ne som upp­drags­gi­va­ren be­stäm­mer. Upp­drags­gi­va­ren är of­tast en ad­vo­kat­by­rå, en bank, ett fö­re­tags ju­ristav­del­ning el­ler en el­ler fle­ra stat­li­ga el­ler kom­mu­na­la myn­dig­he­ter el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner.

Fö­re­tags­an­pas­sa­de fö­re­tags­kur­ser kan ges i form […]

Aktuella företagskurser

Ak­tu­el­la fö­re­tags­kur­ser

Un­der den här fli­ken vi­sas in­for­ma­tion om ak­tu­el­la fö­re­tags­kur­ser som står på agen­dan för att ges publikt.

Här är någ­ra äm­nen för fö­re­tags­kur­ser som vi pla­ne­rar att in­om det när­mas­te året er­bju­da som fö­re­tags­kur­ser åt sär­skil­da upp­drags­gi­va­re al­ter­na­tivt som öpp­na kur­ser:

Prak­tisk ju­ri­disk me­tod – grund­kurs i ju­ri­di­kens ar­bets­sätt

Prak­tiskt av­tals­slut. Att slu­ta av­tal och skri­va […]

Avtalsslut

AV­TALS­SLUT – Att slu­ta av­tal och skri­va kon­trakt

Tid: in­te be­stämd

Plats: in­te be­stämd

Pris: in­te fast­ställt

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Le­hr­berg

ALL­MÄNT

En ut­gångs­punkt för den­na kurs är att sam­man­stäl­la er­fa­ren­he­ter­na från forsk­ning rö­ran­de så­da­na fall då av­tal lett till svå­rig­he­ter och på grund­val av den­na for­mu­le­ra go­da råd för den som vill und­vi­ka […]

Avtalstolkningskurs

Av­talstolk­nings­kurs Kurs i av­talstolk­ning

Av­talstolk­nings­kurs som ges som fö­re­tags­kurs (upp­drags­ut­bild­ning).

Tid:

Plats:

Lä­ra­re: Pro­fes­sor Bert Le­hr­berg

Kort pre­sen­ta­tion av av­talstolk­nings­kurs

Un­der den­na av­talstolk­nings­kurs pre­sen­te­ras av­talstolk­ning­ens grund­frå­gor och te­o­re­tis­ka ut­gångs­punk­ter. Prin­ci­per­na för av­talstolk­ning fram­ställs på ett sys­te­ma­tiskt och lät­till­gäng­ligt sätt i an­slut­ning till ett rik­hal­tigt il­lust­ra­tions­ma­te­ri­al av cen­tra­la rätts­fall, även från as­so­ci­a­tions­rät­tens om­rå­de, som ana­ly­se­ras och […]