Bankrätt

Bankrätt – Affärsjuridiska frågor relaterade till bankerna och finansmarknaderna

Bankrätt affärsjuridik Iusté Affärsjuridik hjälper till med olika affärsjuridiska problem inom den del av affärsjuridiken som berör bankerna och de finansiella marknaderna – bankrätt. Primärt fokuserar vi på de praktiskt betydelsefulla delar av bankrätten som berör rättsförhållandena mellan bankerna och deras samarbetspartner och kunder; andra banker, försäkringsbolag m.m.

Vi har omfattande kunskaper om många års erfarenheter av affärsjuridiska problem relaterade till banker och andra finansiella företag.

De vanligaste frågorna inom bankrätten involverar bland annat följande ämnen:

  • kontraheringsplikt för banken i förhållande till kunden,
  • misstagsbetalningar (condictio indebiti) och misstag i samband med fakturering,
  • tidpunkten för en betalning (när skall en betalning anses ha ägt rum?),
  • återkallelse av betalningar (inom vilken tid kan en betalning återkallas; när blir den bindande för betalaren?),
  • frågor om uppkomsten av olika säkerheter, såsom pant, borgen, garantier, företagshypotek och andra avtal inom riskfördelningskategorin,
  • det sakrättsliga skyddet för sådana säkerheter etc,
  • frågor om omfattningen av borgensåtaganden, garantier och andra säkerheter,
  • frågor om ogiltighet eller verksamhet av sådana säkerheter, till exempel på grund av okända eller oförutsedda förhållanden (rättsområdet förutsättningsläran),
  • rådgivningsansvar för banker som lämnar till exempel placeringsråd till kunder,
  • skadeståndsansvar och andra sanktioner i avtalsförhållanden m.m.

Avtal och andra rättshandlingar som är vanliga inom banksektorn är bland annat betalningar, rådgivningsavtal, låneavtal, skuldebrev, växlar, checker, fullmakter, kommissionsavtal, pantavtal, borgensförbindelser och bankgarantier. Vi har hög kompetens och omfattande erfarenhet av avtalstolkningsfrågor och andra frågor i anslutning till dessa olika avtal och andra rättshandlingar.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Våra tjänster inom bankrätt och finans:

Vi erbjuder nedan angivna tjänster:

[table id=2 /]

Kontakta oss på Iusté Affärsjuridik för att se hur vi kan hjälpa dig med affärsjuridiken! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!