Avtalsrätt

Kontraktsbrott och annan avtalsrätt enligt avtalslagen m.m.

Avtalsrätt, kontraktsbrott mm - affärsjuridikIustés kvalificerade affärsjurister inom avtalsrätt hjälper till med kontraktsskrivning och avtalsgranskning inför avtalsslut, med avtalstolkning och rättsutredningar vid avtalstvister på grund av kontraktsbrott och andra problem i kontraktsförhållanden inom affärsjuridik. Vi har omfattande erfarenhet av denna typ av de flesta uppkommande frågor inom avtalsrätt sedan 1985.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Frågor som vi är specialiserade på

Här är en lista på sådana avtalsfrågor som vi har stor erfarenhet av och är specialiserade på att utreda:

Vanliga frågor inom avtalsrätt

Har avtal kommit till stånd?
Har avtal slutits genom medverkan av fullmäktig eller kommissionär?
Vem är part i avtalet?
Är mellan mannen ansvarig för att saknade behörighet att ingå avtalet?
Hur skall avtalet (rättshandlingen) tolkas?
Är avtalet (rättshandlingen) ogiltigt eller overksamt?
Kan gåvan återkallas?
Kan avtalet jämkas?

Vanliga frågor inom kontraktsrätt

Vad kräver avtalet av parterna?
Är avtalet korrekt uppfyllt?
Har betalning ägt rum i tid?
Kan betalningen återkallas?
Har leverans skett i tid?
Föreligger fel i en levererad vara?
Föreligger fel i en utförd tjänst?
Föreligger rätt till hävning på grund av kontraktsbrott?
Finns det rätt till skadestånd på grund av kontraktsbrott?

Vill du veta mer? Fortsätt läsa här?

De avtalstvister och andra avtalsrättsliga problem som vi ofta hjälper till med kan till exempel gälla följande:

– avslut enligt avtalslagen eller andra avtalsrättsliga regler (skriftliga, muntliga, med elektronisk kommunikation),

– olika typer av fullmakter enligt avtalslagen (skriftlig fullmakt, ställningsfullmakt) och annan avtalsrätt (till exempel ställföreträdare i aktiebolag),

– kommissionsfrågor och bulvanfrågor inom affärsjuridik,

– avtalstolkning (tolkning utifrån parternas avsikter eller kontrktstexten och utfyllning, till exempel med tillämpning av den kontraktsrättsliga lagstiftningen),

– ogiltighet, jämkning eller overksamhet av avtal och andra rättshandlingar inom affärsjuridik,

– återgång av gåva,

– samarbetsproblem i avtalsförhållanden,

– frågor rörande fullgörelse av avtal (till exempel fullgörelse genom leverans av datafiler över Internet),

– kontraktsbrott (fel, dröjsmål och annat) eller

– sanktioner vid kontraktsbrott i form av avhjälpande av fel, omleverans, innehållande av prestation, hävning, skadestånd, prisavdrag och annat.

Vi hjälper också till med hanteringen av olika avtalsklausuler (kontraktsklausuler); tidsbestämningar, platsbestämningar, friskrivningsklausuler (ansvarsfriskrivningar och påföljdsfriskrivningar), integrationsklausuler, förbud mot muntliga sidolöpare, hembudsklausuler, förköpsklausuler, omförhandlingsklausuler, skiljeklausuler med flera.

Vi arbetar med de flesta typer av kontrakt och andra rättshandlingar, särskilt i kommersiella förhållanden (affärsjuridik). Vi har betydande erfarenhet av bland annat köp (särskilt företagsöverlåtelser genom överlåtelse av aktier eller inkråm), entreprenad, samarbetsavtal, aktieägaravtal, bankrelaterade rättshandlingar som lån, skuldebrev, pant, borgen och bankgarantier,  fullmakter, försäkringsavtal, överenskommelser inom IT och telekom, leasing, arrende, hyra och mycket annat.

Vi fokuserar på kontrakt och avtalsfrågor inom affärsjuridik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Våra affärsjuridiska tjänster

Vi erbjuder nedan angivna tjänster:

[table id=1 /]

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!