Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt

Iustés kvalificerade affärsjurister inom aktiebolagsrätt hjälper till med bolagstvister och andra bolagsfrågor i aktiebolag (AB) och andra associationer, såsom bankaktiebolag och handelsbolag (HB). Vi är experter på de svåra frågorna inom affärsjuridik och särskilt aktiebolagsrätt.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med aktiebolagsrätt! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Vill du veta mer? Fortsätt läsa här!

Vi är experter på affärsjuridik med omfattande erfarenhet av bolagstvister och andra frågor rörande bland annat följande:

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar

Ett ständigt lika aktuellt och betydelsefullt ämne. 2005 års aktiebolagslag har definierat begreppet förtäckt värdeöverföring (eller förtäckt vinstutdelning) och infört mer utförliga regler om rättsverkningarna av sådana). De nya reglerna har som vanligt gett upphov till ny juridiska problem.

Låneförbudet

Regleringen om låneförbud, som skärptes i 2005 års lag, ger utrymme för betydande undantag som inte alltid är lätta att tolka och tillämpa.

Aktieägaravtal

Termen aktieägaravtal står för ganska många olika typer av avtal; det kan till exempel handla om aktieägarnas utövande av rösträtten, vinstfördelning, täckning av underskott etc, villkor för aktieöverlåtelser, rätt utse styrelseledamöter etc), målsättningar med samarbetet osv.

Minoritetsskydd

Tvister mellan aktieägare är vanliga. Oftast handlar det om att en majoritet vill styra bolaget på ett sätt som minoriteten inte kan acceptera. Aktiebolagslagen innehåller ett mycket stort antal bestämmelser som syftar till att skydda minoriteten. Många är dock okända för de aktieägarna som bäst behöver dem.

Ställföreträdare och rättshandlande

I samband med rättshandlande för en association uppkommer ofta frågor i gränsandet mellan å ena sidan avtalsrätt  och särskilt fullmaktsrätt och å andra sidan associationsrätt. Vem är behörig att företräda ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening etc? Vid sidan av de legala ställföreträdarna finns ofta fullmäktige med mer eller mindre tydligt definierad behörighet. Utformningen av aktiebolagslagens bestämmelser om behörighetsöverskridanden och befogenhetsöverskridanden (rättspresentationsrättens gränser) är dessutom komplicerad och svåröverblickbar.

Skadestånd och andra sanktioner

Aggressiva skadeståndsanspråk har under de senaste årtionena blivit allt vanligare i rättspraxis. De aktiebolagsrättsliga reglerna ligger närmare den kontraktuella skadeståndsrätten än den allmänna.

Rättshandlingar i samband med bolagsbildning

Den som rättshandlar för ett aktiebolag under bildning ådrar sig normalt ett personligt ansvar, vilket normalt (under vissa förutsättningar) övergår på aktiebolaget när det registreras. Särskilda komplikationer kan dessutom uppkomma ifall ett planerat bolag inte kommer till stånd.

Problem i samband med ett aktiebolags upplösning

Ett aktiebolag upplöses normalt genom likvidation, men ett insolvent bolag kan även bli upplöst genom konkurs. Aktiebolagens bestämmelser om likvidationsplikt för ett aktiebolag som förbrukat en stor del av aktiekapitalet och det härtill kopplade personliga ansvaret för styrelseledamöter och andra har under senare år fått allt större aktualitet. För att unvika likvidationsplikt kan aktieägarna ofta behöva tillskjuta medel till bolaget såsom aktieägartillskott. En fråga blir då hur ett sådant tillskott skall utformas för att minimier aktieägarens risker inför en hotande insolvenssituation.

Tvister efter ett aktiebolags upplösning

Det är oerhört vanligt att tvister pågår i samband med att upplösningen sker och då uppkommer frågan huruvida bolaget kan återuppstå för att föra talan som kärande eller svarande i processen. Dessa tvister kan handla om omfattande anspråk samtidigt som de ekonomiska resurserna för att göra ett upplöst bolags rätt gällande är begränsade. En rättsutredning eller ett rättsutlåtande kan här vara av betydande värde och blir sällan särskilt omfattande eller dyrt.

Vid behov kan ett upplöst aktiebolag även i andra fall träda i så kallad efterföljande likvidation för att hantera frågor som inte blivit avslutade innan bolaget upplöstes genom likvidation eller konkurs.

Andra associationer än aktiebolag

Vi arbetar även med samma frågor i andra associationer, såsom enkla bolag, stiftelser och föreningar, liksom med frågor som gäller samarbetsavtal av olika slag. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Iustés affärsjuridiska tjänster

Vi erbjuder nedan angivna tjänster inom affärsjuridik: [table id=1 /] Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!