Affärsjuridik

Affärsjuridik Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Jönköping SundsvallAffärsjuridik – tjänster och information

Iusté Af­färsju­ri­dik hjäl­per till med pro­blem­lös­ning inom de cen­trala civil­rättsliga och process­rättsliga frå­gorna inom affärs­juridiken. Våra kun­der är i första hand advokat­firmor, ban­ker samt större och me­del­stora fö­re­tag som an­li­tar oss när ju­ri­di­ken blir svår.

Vi bi­trä­der i första hand med föl­jande affärs­juridiska tjäns­ter:

Våra af­färsju­ris­ter bi­trä­der med topp­kom­pe­tens inom bland an­nat föl­jande affärs­juridiska om­rå­den:

Kon­takta oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Maila info@iuste.se!

Kompetensområden inom affärsjuridik

Till våra hu­vud­om­rå­den hör föl­jande rätts­om­rå­den inom kom­mer­si­ell ju­ri­dik: kom­mer­si­ell avtals­rätt, kontrakts­rätt, aktiebolags­rätt, bank­rätt, skade­stånds­rätt, köprätt, sär­skilt företags­förvärv och inkråms­avtal samt olja- och gas­av­tal, gå­vor och gå­vo­av­tal, fas­tig­hetsköp och an­nan fas­tig­hets­rätt, ent­re­pre­na­dju­ri­dik, fran­schi­seju­ri­dik, andra tjäns­te­av­tal, nytt­jan­de­rätts­av­tal, av­tal om pant, bor­gen och andra sä­ker­he­ter, av­tal inom IT och te­le­kom, för­säk­rings­av­tals­rätt, fas­tig­hets­rätt, hy­res­rätt, ar­ren­de­rätt, ar­bets­rätt, trans­por­trätt, obe­stånds­rätt, kon­kurs­rätt, sär­skilt åter­vin­ning och andra frå­gor rö­rande av­tal och kon­trakt och andra rätts­hand­lingar, ut­sök­nings­rätt, arv och gåva, ci­vil­pro­cess­rätt och skil­je­för­fa­rande (skil­je­man) samt prak­tisk ju­ri­disk me­tod och ar­gu­men­ta­tions­tek­nik.

Högkvaliltativ affärsjuridik

Iusté drivs av ju­ris dok­torn och lä­ro­stols­pro­fes­sorn i ci­vil­rätt vid Upp­sala uni­ver­si­tet, f d pro­fes­sorn i bank­rätt Bert Le­hr­berg och ju­ris dok­torn och do­cen­ten i pro­cess­rätt vid samma uni­ver­si­tet Eli­sa­beth Le­hr­berg. Vi har hjälpt ad­vo­ka­ter, fö­re­tag och andra med svåra ju­ri­diska frå­gor se­dan 1985. Iusté fo­ku­se­rar på att er­bjuda ex­per­tjäns­ter av högsta kva­li­tet inom kom­mer­si­ell ju­ri­dik. Våra kun­der är i första hand af­färsju­ri­diska ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker och fö­re­tag i Sve­rige och andra län­der. Till ex­pert­om­rå­dena inom af­färs­rät­ten hör bland an­nat svensk och in­ter­na­tio­nell av­tals­rätt och kon­trakts­rätt, svensk ak­tie­bo­lags­rätt och an­nan as­so­ci­a­tions­rätt samt pro­cess­rätts­liga frå­gor, sär­skilt i skil­je­för­fa­rande (ar­bitra­tion).

Verksamhet inom affärsjuridik

Vi bi­trä­der med kva­li­fi­ce­rade af­färsju­ri­diska ut­red­ningar samt råd­giv­ning bland an­nat i tvis­ter och in­för af­färs­be­slut. Vi är spe­ci­a­lis­ter inom af­färs­rätt med myc­ket om­fat­tande er­fa­ren­het (se­dan 1985) inom bland an­nat av­tals­rätt och kon­traktsju­ri­dik, in­klu­sive köp, byte, gåva, fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser och ent­re­pre­na­der, ak­tie­bo­lagsju­ri­dik (bland an­nat vinstut­del­ning och mi­no­ri­tets­skydds­frå­gor) och pro­cessju­ri­dik (skil­je­för­fa­rande). Ge­nom att kom­bi­nera prak­tisk verk­sam­het in­rik­tad på avan­ce­rad ju­ri­disk pro­blem­lös­ning med am­bi­tiös och pro­duk­tiv rätts­ve­ten­skap­lig forsk­ning kan vi er­bjuda en unik kom­bi­ne­rad prak­tisk och te­o­re­tisk topp­kom­pe­tens inom kom­mer­si­ell ju­ri­dik. Vi ger också ut böc­ker, bi­trä­der vid skil­je­för­fa­rande, gör rätts­ut­red­ningar och skri­ver rätts­ut­lå­tan­den (re­sponsa)granskar av­tal, ger af­färsju­ri­diska råd, hål­ler ju­ri­dik­kur­ser och fö­re­läs­ningar samt ger pri­vat­lek­tio­ner (och vid be­hov även coaching för fram­gång) med fo­kus på det af­färsju­ri­diska om­rå­det, af­färsju­ri­disk pro­blem­lös­ning och avan­ce­rad ar­gu­men­ta­tions­tek­nik med bland an­nat NLP-me­to­der.

Kon­takta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! An­vänd vårt Kon­takt­for­mu­lär el­ler Ring 018 – 503800 el­ler 070 – 577 72 76 el­ler Maila info@iuste.se!

Vi är jurister

Många ju­ris­ter vill idag vara af­färs­män. Men er­fa­ren­he­ten vi­sar att, som det bru­kar sä­gas i USA, “lawy­e­ring skills don’t trans­late well into tra­ding skills”. Vi vill vara ju­ris­ter och över­lå­ter af­färs­verk­sam­he­ten åt af­färs­män­nen.

Våra kunder

Våra kun­der är fö­re­tag och per­so­ner som be­hö­ver och vär­de­sät­ter kom­pe­tens och kva­li­tet i ju­ri­di­ken. An­lita oss inte om du be­hö­ver en ju­rist, vil­ken som helst, el­ler om pri­set är den vik­ti­gaste fak­torn. Våra kun­der är i första hand ad­vo­kat­fir­mor, ban­ker samt större och me­del­stora fö­re­tag i Stock­holm, Gö­te­borg och Malmö samt andra de­lar av lan­det. Vi an­li­tas ofta också av ad­vo­ka­ter och andra ju­ris­ter som sö­ker ju­ri­disk hjälp för sig själva och sina fö­re­tag. An­mäl dig till vårt ny­hets­brev får att få del av ny­he­ter om böc­ker, kur­ser med mera!