Affärsjuridik

Affärsjuridik Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Jönköping Sundsvall

Affärsjuridik

Outstanding accomplishments take place when the best minds work together!

Iusté Affärsjuridk biträder med juridisk problem­lösning inom affärs­­juridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som bollplank, utredare och skiljedomare. Våra kunder är i första hand advokat­­byråer, banker, försäkringsbolag och andra företag. Vi anlitas ofta i stora nationella och internationella skiljeförfaranden. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Varför anlita oss?

Vi är en mindre, oberoende och självständig affärsjuridisk byrå med hög praktisk och vetenskaplig kompetens och stor integritet. Vi är inte någon advokatbyrå, utan en specialiserad byrå som bland annat advokater vänder sig till för att få hjälp med svåra juridiska frågor av olika slag.

Prisvärde tjänster. Våra kunskaper gör det ofta möjligt för oss att svara direkt på juridiska frågor som andra behöver många timmar för att utreda. Våra utredningar kan av samma skäl ofta göras snabbt och brukar vara mycket uppskattade.

Mångsidighet. Vi kan besvara en allmänt formulerad juridisk fråga, granska en avtalstext etc utan information om parter eller tvist. Vi kan också granska och kritisera en dom, gå igenom handlingarna i ett mål för att hjälpa till med att utvärdera läget, ta fram de bästa yrkandena, grunderna och juridiska argumenten med mera, utveckla argumentationen mm.

Erfarenhet. Vi har lång och omfattande praktisk erfarenhet av att bedöma och hantera svåra affärsjuridiska problem och problematiska situationer. Vi kan ofta vända svåra lägen till vår klients fördel, så att en rättegång kan undvikas eller föras till ett lyckligt slut.

Vetenskaplig kompetens. Vi har högsta vetenskapliga kompetens som är väl dokumenterad. Se bland annat hänvisningar till boktitlar i bokhandeln!

Inga underhuggare. Vi utför allt jobb själva och delegerar inte till mindre kvalificerad personal annat än efter särskild överenskommelse med klienten (och då bara när det rör sig om relativt okvalificerat arbete såsom att ta fram litteratur och skriva grundläggande redogörelser).

Integritet. Vi är oberoende och har hög integritet. Vi arbetar med det uppdrag du ger oss på det sätt du bestämmer. Vi hjälper till med de juridiska problemen som sådana och med den juridiska argumentationen utan att lägga oss i andra aspekter av ett uppdrag eller en tvist.

Slipp jävsproblem. Eftersom vi är en liten byrå är jävsproblem ytterst sällsynta. Vi påverkas inte av några andra hänsyn än objektivitet och lojalitet till klienten.

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Våra affärs­juridiska tjänster

Vi biträder i första hand med följande tjänster inom affärsjuridik (men hjälper även till med annat vid behov):

[column-group]
[column]Rätts­utredningar
Iustés affärs­jurister biträder med affärs­juridiska rätts­utred­ningar och skriver rätts­utlåtan­den i avtals­frågor, bolags­frågor m.m.[/column]
[column]Avtals­granskning
Iusté biträder advo­kater, bolags­jurister och andra med gransk­ning av avtal och avtals­utkast inom olika affärs­juri­diska rätts­områden.[/column]
[column]Avtals­tolkning
Vi hjälper dig att tolka avtal bland annat vid tvister rörande före­tags­över­låtelser och andra affärs­juri­diska kon­trakts­förhål­landen.[/column]
[/column-group]

[column-group]
[column]Skilje­förfaranden
Vi åtar oss uppdrag som skilje­män eller medlare och hjälper på annat sätt till med skilje­­­för­­­faranden inom olika affärs­­juri­diska områden.[/column]
[column]Råd­givning
Våra kun­niga ämnes­experter bistår advo­ka­ter, bolags­juris­ter och andra affärs­juris­ter med råd vid bedöm­ning­en av svåra affärs­juri­diska frågor.[/column]
[column]Avtals­skrivning
Våra affärs­jurister hjälper på olika sätt till i samband med avtals­skriv­ning inom de flesta affärs­juridiska kon­trakts­förhål­landen.[/column][/column-group]

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Rättsområden

Våra affärsjurister biträder med toppkompetens inom bland annat följande delar av affärs­juridiken:

[column-group]
[column]Avtals­rätt
Iustés affärs­jurister erbjuder affärs­­juridisk hjälp med avtals­­frågor såväl inför avtals­­slut som när problem upp­­­kommit i ett avtal.[/column]
[column]Aktie­bolags­rätt
Våra affärs­jurister biträder med juridisk kompetens i bolags­­frågor, särskilt i aktie­­bolag och andra bolag, föreningar m m.[/column]
[column]Bank­rätt
Vi ger råd och gör utred­ningar i affärs­­juridiska frågor rela­terade till bankerna och deras tjänster (bankrätt).[/column]
[/column-group]

[column-group]
[column]Tvis­ter
Vi hjälper till med juri­diska råd och utred­­ningar m.m. i domstols­­­tvister och skilje­­­för­­­faranden inom de flesta affärs­­juridiska områden.[/column]
[column]Tviste­lösning
Våra affärs­jurister biträder med tviste­lösning genom skilje­­för­faranden och med­ling i affärs­juridiska tvister i de flesta branscher.[/column]
[column]Kom­petens­utveck­ling
Våra ämnes­exper­ter er­bju­­der före­tags­kur­ser, även skräd­dar­sydda, privat­­lek­tio­ner och coaching, inom avtals­rätt, bolags­rätt m.m.[/column]
[/column-group]

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Kompetensområden inom affärsjuridik

Till våra huvudområden hör följande rättsområden inom kommersiell juridik: kommersiell avtals­rätt, kontrakts­rätt, aktiebolags­rätt, bankrätt, skade­stånds­rätt, köprätt, särskilt företags­förvärv och inkråms­avtal samt olja- och gasavtal, gåvor och gåvoavtal, fastighetsköp och annan fastighetsrätt, entreprenadjuridik, franschisejuridik, andra tjänsteavtal, nyttjanderättsavtal, avtal om pant, borgen och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinning och andra frågor rörande avtal och kontrakt och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, arv och gåva, civilprocessrätt och skiljeförfarande (skiljeman) samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Högkvaliltativ affärsjuridik

Iusté drivs av juris doktorn och lärostolsprofessorn i civilrätt vid Uppsala universitet, f d professorn i bankrätt Bert Lehrberg och juris doktorn och docenten i processrätt vid samma universitet Elisabeth Lehrberg. Vi har hjälpt advokater, företag och andra med svåra juridiska frågor sedan 1985. Iusté fokuserar på att erbjuda expertjänster av högsta kvalitet inom kommersiell juridik. Våra kunder är i första hand affärsjuridiska advokatfirmor, banker och företag i Sverige och andra länder. Till expertområdena inom affärsrätten hör bland annat svensk och internationell avtalsrätt och kontraktsrätt, svensk aktiebolagsrätt och annan associationsrätt samt processrättsliga frågor, särskilt i skiljeförfarande (arbitration).

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Verksamhet inom affärsjuridik

Vi biträder med affärsjuridiska utredningar samt rådgivning bland annat i tvister och inför affärsbeslut. Vi är specialister inom affärsrätt med mycket omfattande erfarenhet (sedan 1985) inom bland annat avtalsrätt och kontraktsjuridik, inklusive köp, byte, gåva, företagsöverlåtelser och entreprenader, aktiebolagsjuridik (bland annat vinstutdelning och minoritetsskyddsfrågor) och processjuridik (skiljeförfarande). Genom att kombinera praktisk verksamhet inriktad på avancerad juridisk problemlösning med ambitiös och produktiv rättsvetenskaplig forskning kan vi erbjuda en unik kombinerad praktisk och teoretisk toppkompetens inom kommersiell juridik. Vi ger också ut böcker, biträder vid skiljeförfarande, gör rättsutredningar och skriver rättsutlåtanden (responsa)granskar avtal, ger affärsjuridiska råd, håller juridikkurser och föreläsningar samt ger privatlektioner (och vid behov även coaching för framgång) med fokus på det affärsjuridiska området, affärsjuridisk problemlösning och avancerad argumentationsteknik med bland annat NLP-metoder.

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är i första hand advokatfirmor, banker, försäkringsbolag samt större och medelstora företag i Stockholm, Göteborg och Malmö samt andra delar av landet. Vi anlitas ofta också av advokater och andra jurister som söker juridisk hjälp för sig själva och sina företag. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev får att få del av nyheter om böcker, kurser med mera!

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Vi är jurister

Många jurister vill idag vara affärsmän. Men erfarenheten visar att, som det brukar sägas i USA, ”lawyering skills don’t translate well into trading skills”. Vi vill vara jurister och överlåter affärsverksamheten åt affärsmännen som vi samarbetar med.

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.